Δικαστήρια Ανηλίκων με βάση το Σχολείο

Η επαφή του ανήλικου παραβάτη με το σύστημα της δικαιοσύνης και τους νόμους της πολιτείας συνιστά απαραίτητο συστατικό της κοινωνικοποίησής του. Δεν μπορούν, η πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια, να δημιουργούν ενεργούς πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές του δικαίου σε συνάρτηση με την αξία του ανθρώπου. Μία από τις ενδεχόμενα μεγαλύτερες παθογένειες […]

Read More…

Δημόσιες Συμβάσεις: Η ειδική περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 23 § 1(γ)(v)

Ο σκοπός του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου 73(I)/2016, ο οποίος εναρμονίζει το εγχώριο δίκαιο πλέον με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αναφέρεται και στο […]

Read More…

Η εκπρόθεσμη κατάθεση σύμβασης στο Κτηματολόγιο και η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου

Φαίνεται να είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο η προσπάθεια χρησιμοποίησης του άρθρου 12 του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου 81(Ι)/2011 ως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 48(Ι)/2017, προκειμένου να επιτρέψει, το Επαρχιακό Δικαστήριο, να κατατεθούν στο Κτηματολόγιο  «προβληματικές» συμβάσεις, που το ίδιο το Κτηματολόγιο δεν θα μπορούσε οποτεδήποτε να αποδεκτεί. Στην υπό αναφορά περίπτωση, ο λόγος […]

Read More…