Δημοσιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα

Έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μην αποστέλνει τις δικαστικές του αποφάσεις στις υφιστάμενες βάσεις νομικής πληροφόρησης, μέχρι να καθοριστεί το πλαίσιο της δημοσιοποίησής τους, που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ακόμα κι αν (κατά την άποψη κάποιων) η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται άμεσα ή τεχνικά με […]

Read More…

Εχεμύθεια, ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη, εμπιστευτικότητα, τάσεις υπερποινικοποίησης, και σκόρπιες σκέψεις

Όταν ποινικοποιείται μια συμπεριφορά, αναζητείται εκείνο το αγαθό, που ανάγεται σε δημόσιου ενδιαφέροντος αγαθό που χρήζει της κρατικής παρέμβασης και προστασίας, ώστε, το πρόσωπο που επιδίδεται σε αυτή τη συμπεριφορά, που βλάπτει αυτό το αγαθό, να θεωρείται ότι ενεργοποιεί και λόγο δημοσίου συμφέροντος να διωχθεί ποινικά. Με σκοπό, σε περίπτωση απόδειξης διάπραξης του αδικήματος, να […]

Read More…

Δημόσιες Συμβάσεις: Το μέτρο του οριζόντιου αποκλεισμού και η διαδικασία της «αυτοκάθαρσης»

Σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, η οποία συστάθηκε με την Κ.Δ.Π. 138/2016, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής οριζόντιου αποκλεισμού στη βάση υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού (συμμετοχή σε εγκληματικές δράσεις) και επικουρικά στη βάση δυνητικών λόγων αποκλεισμού, η πλευρά του οικονομικού φορέα κάλεσε την Επιτροπή αυτή να προβεί σε […]

Read More…