Αντίσταση στη σύλληψη και αστυνομικός καταναγκασμός

Όταν ένας αστυνομικός ενεργοποιεί διαδικασία σύλληψης, δηλαδή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας ενός ατόμου, ενεργώντας καθηκόντως, είτε με βάση ένταλμα σύλληψης είτε χωρίς ένταλμα σύλληψης όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. για αυτόφωρο αδίκημα για το οποίο προβλέπεται ποινύ φυλάκισης), είναι πολύ πιθανόν να συναντήσει την αντίσταση του υπό σύλληψη ατόμου, και τότε να χρειαστεί να ασκήσει […]

Read More…

Προστατευτικοί Νόμοι και Εκποιήσεις

Τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 95 του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου 65(I)/2015 («ο Νόμος») εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του πεδίου εφαρμογής του Νόμου αυτού. Το άρθρο 95 ορίζει ότι: «Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση […]

Read More…

«Εγκλωβισμένοι αγοραστές»: Περιμένοντας ένα εσωτερικό δικαστικό πιλότο

  Η φαυλότητα Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταχωρισμένα, επί ενός ακινήτου, και υποθήκη και πωλητήριο συμβόλαιο, λόγω της αντίθετης φύσης αυτών των δύο βαρών, όταν ο ενυπόθηκος πιστωτής επιχειρεί πλειστηριασμό με βάση το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/65, θα ανακόπτεται, σχεδόν πάντα, από τον φερόμενο ως αγοραστή (ειδικά εάν δεν […]

Read More…