Το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων και η βιωσιμότητα

Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων («το Ταμείο»). Το Ταμείο, που ιδρύθηκε με βάση τους περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμούς του 1966 («οι Κανονισμοί»), συνιστά μορφή πρόσθετης ασφάλισης για τους δικηγόρους. Δηλαδή, ένα ακόμα αντισταθμιστικό μέτρο (επιπλέον αυτού που ήδη υφίσταται δια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων), που […]

Read More…

Η έννοια της «διαφοράς» σε αίτηση για αναστολή δικαστικής διαδικασίας προς όφελος διαιτησίας

Κατά τη σημερινή απόφαση της πλειοψηφίας στη N.A. Chance Ltd v. Electromontaj S.A., Πολιτική Έφεση 229/2012, 20.04.2018, αποφασίστηκε ότι, προσεγγίζοντας μια αίτηση για αναστολή της δικαστικής διαδικασίας λόγω ρήτρας διαιτησίας με βάση το άρθρο 8 του περί Διαιτησίας Νόμου Κεφ. 4, το πρώτο που πρέπει να διαπιστωθεί είναι κατά πόσον υπάρχει «διαφορά» κι η ακριβής […]

Read More…

Το ψυχολογικό κόστος μιας αστικής δικαστικής διασικασίας για τον διάδικο

Η αύξηση του οικονομικού κόστους μια αστικής δικαστικής διαδικασίας κυριαρχεί στις διεθνείς ατζέντες συζητήσεων για το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Η απαρχή είχε γίνει, σε επίπεδο εμπειρικής έρευνας, στην Αμερική, κάπου τη δεκαετία του 80’ (Trubek, Sarat, Felstiner, Kritzer & Grossman, 1983). Αυτό που αισθητά απουσίαζε από τις αναφορές των προηγούμενων ετών […]

Read More…