Πληροφορίες Οργανισμού

 

Η φύση και οι σκοποί

Το Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ) (ΗΕ 388364) ιδρύθηκε την 07.09.2018 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με τους εξής κύριους σκοπούς:

-Προώθηση της μελέτης και της επιστημονικής έρευνας σε θέματα Δικαίου, Βιοηθικής και Νομικής Ψυχολογίας και σε παρεμφερείς κλάδους.

-Παρακολούθηση και συμβολή στη διαχείριση των θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αφορούν ή σχετίζονται με το Δίκαιο, τη Βιοηθική και τη Νομική Ψυχολογία και με παρεμφερείς κλάδους.

-Δημιουργία και συμβολή στη δημιουργία εγχώριας εστίας διαλόγου σε σχέση με ζητήματα Δικαίου, Βιοηθικής, Νομικής Ψυχολογίας και παρεμφερών κλάδων.

-Διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, ομιλιών, διαδικτυακών μεταδόσεων, και παρουσιάσεων στους προαναφερόμενους επιστημονικούς τομείς, καθώς και κάθε είδους συζητητικών συνευρέσεων με αντικείμενο συζήτησης εμπίπτον στους προαναφερόμενους τομείς.

-Θέση και σύνταξη θεμάτων και προτάσεων ερευνών και διεξαγωγή ερευνών και συγγραφή άρθρων, μονογραφιών, μελετών, ερευνών, συνεντεύξεων και άλλων κειμένων και ηλεκτρονική ή και έντυπη έκδοση, δημοσίευση, κυκλοφορία, διαφήμιση και προώθηση κειμένων που αφορούν στους προαναφερόμενους επιστημονικούς τομείς.

-Δημιουργία υποδομής για τη συμμετοχή της Κύπρου στον εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο και διεπιστημονικό διάλογο, για ζητήματα Δικαίου, Βιοηθικής, Νομικής Ψυχολογίας και παρεμφερών κλάδων.

-Προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας, αναμεταξύ των κλάδων του Δικαίου, της Βιοηθικής και της Νομικής Ψυχολογίας, και της συνεργασίας μεταξύ αυτών και άλλων κλάδων της επιστήμης, και της συσχέτισης αυτών με τις τέχνες.

-Συγκέντρωση πόρων, διαχείριση, και διάθεση τους, για την οικονομική στήριξη και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας από Κύπριους ερευνητές ή που διεξάγεται στην Κύπρο ή σε σχέση με την Κύπρο σε ζητήματα Δικαίου, Βιοηθικής, Νομικής Ψυχολογίας και παρεμφερών κλάδων.

-Προσέλκυση της επιχειρηματικής επενδυτικής δραστηριότητας σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, και παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε ζητήματα Δικαίου, Βιοηθικής, Νομικής Ψυχολογίας και παρεμφερών κλάδων.

-Να καταστεί φορέας προώθησης της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της επιστημονικής έρευνας για τα ζητήματα Δικαίου, Βιοηθικής, Νομικής Ψυχολογίας και παρεμφερών κλάδων, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το Δίκαιο, τη Βιοηθική και τη Νομική Ψυχολογία και παρεμφερών κλάδων και της σύσφιξης των δεσμών μεταξύ των επιστημών των κλάδων αυτών και των άλλων επιστημών και μεταξύ των επιστημόνων και της κοινωνίας.

Ο Οργανισμός δεν παρέχει υπηρεσίες σε συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή δεν σχετίζεται με τα επαγγέλματα του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

Για την προαγωγή των κύριων σκοπών του, ο Οργανισμός έχει ευρείες δυνατότητες με βάση το Ιδρυτικό του. Τα εισοδήματα του Οργανισμού θα είναι κυρίως από εισφορές εταιρικών μελών, εισφορές απλών συνδρομητών, χορηγίες, δωρεές, κ.λπ., και θα διατίθενται για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, αφαιρουμένων των εξόδων λειτουργίας του.

Εταιρικά μέλη / ιδρυτικά μέλη

Για την εγγραφή των «εταιρικών μελών», εκ των οποίων, βασικά, θα μπορεί να διοικείται ο Οργανισμός, και τα οποία θα φαίνονται και θα συνιστούν τον Οργανισμό, υπάρχουν καταστατικές πρόνοιες.

Τα μέλη αυτά  θα πρέπει να είναι:

(α) Πρόσωπα που προέρχονται από οποιονδήποτε κλάδο θετικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών, εφαρμοσμένων, διακλαδικών επιστημών, και άλλων επιστημών, τα ενδιαφέροντα των οποίων συνάδουν με τους σκοπούς του Οργανισμού και η συνδρομή των οποίων μπορεί να προωθήσει τους σκοπούς του.

(β) Πρόσωπα που δεν προέρχονται από οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο, ωστόσο, μπορούν να συνδράμουν άλλως πώς στην ανάπτυξη και προώθηση των σκοπών του Οργανισμού.

Τα μέλη αυτά θα ταξινομούνται σε «Επίτημα Μέλη» και «Τακτικά Μέλη».

«Επίτημα Μέλη» (“Hοnοrary Life Members”) είναι τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, και αναγνωρισμένης ή διακεκριμένης προσφοράς στην Επιστήμη, που θα έχουν τύχει εισήγησης από τουλάχιστον 3 (τρία) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμής ένεκεν, για απεριόριστη συνδρομή, χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε ποσού.

«Τακτικά Μέλη» (“Οrdinary Members”) είναι φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής νέου μέλους και μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση και ανάπτυξη των σκοπών του Οργανισμού (αυτά τα μέλη θα αποτελούν και την πλειοψηφία των εταιρικών μελών).

Ειδικότεροι Κανονισμοί ενδέχεται να προβλέψουν κατηγορίες Τακτικών Μελών και διαφοροποίηση των εισφορών τους σε κάθε περίπτωση (π.χ. φοιτητές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες, κ.λπ.).

Κάθε τέτοιο «εταιρικό μέλος» του Οργανισμού, μπορεί:

(α) Να υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση έρευνάς του από τον Οργανισμό (αναλόγως των εσόδων που υπάρχουν διαθέσιμα) ή από άλλους φορείς, δια του Οργανισμού, που ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, συνιστά ένα όχημα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.λπ. (σημειώνεται, σχετικά, ότι οι επιχορηγήσεις από τον Οργανισμό, όσον αφορά μη μέλη του Οργανισμού, γίνονται με κάπως πιο αυστηρή διαδικασία και περιοριστικούς όρους που προβλέπει το Καταστατικό, και ως προς τις λεπτομέρειες θα προνοήσουν και ειδικότερα οι Κανονισμοί Λειτουργίας),

(β) Να υποβάλλει περιλήψεις ερευνών (abstracts), άρθρα, μελέτες, μονογραφίες, βιβλία, κείμενα, παρουσιάσεις, γνώμες και άλλα έργα, τα οποία με προωθούνται μέσω του Οργανισμού και να φυλάγονται σε σχετικό αρχείο του Οργανισμού, όπου θα μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε άλλο Μέλος χωρίς πρόσθετο κόστος (επομένως να γίνεται επιστημονική διακίνηση, αλληλογνωριμία, και ενδεχόμενες συνεργασίες),

(γ) Να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, κ.λπ.,

(δ) Να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να ψηφίζει και να υποβάλλει υποψηφιότητα για αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή για άλλο αξίωμα, και να υποβάλλει προτάσεις, απόψεις, θέσεις και αιτήματα προς τον Οργανισμό,

(ε) Να συμμετέχει σε παρουσιάσεις, διαλέξεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις και δράσεις του Οργανισμού,

(στ) Να προβάλλει δημόσια την ιδιότητα του Μέλους του Οργανισμού και γενικά να επωφελείται από αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο αποφασίζεται από καιρό σε καιρό,

κ.λπ.

Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει εταιρικό μέλος, μπορεί να επικοινωνήσει αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με αυτό το αίτημά του στο c.middleton@cytanet.com.cy μαζί με ένα βιογραφικό του. Μέχρι τη συγκέντρωση τόσων μελών όσων για να συγκληθεί γενική συνέλευση και να εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο (τουλάχιστον 5 μέλη), ως προβλέπει το Καταστατικό, κάθε τέτοιο νέο μέλος θα συνιστά ιδρυτικό μέλος.

Τα εταιρικά μέλη είναι επιθυμητό να εκφράζουν πλήρως τους σκοπούς του Οργανισμού και να ενδιαφέρονται για τις δράσεις του ουσιαστικά.

Συνεισφορείς / συνδρομητές

Τα εταιρικά μέλη διακρίνονται από τους απλούς συνεισφορείς / συνδρομητές. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποστηρίξει τους σκοπούς και τις δράσεις του Οργανισμού, μπορεί να υποβάλει επώνυμη ή ανώνυμη εισφορά, οποιουδήποτε ύψους με πρόνοια μόνον ελάχιστου ύψους, μη υποχρεωτική (αλλά συνδεδεμένη με την ιδιότητα του συνδρομητή), χωρίς δικαίωμα ψήφου, και σε περίπτωση που επιθυμεί, μπορεί να τύχει δημόσιας ευχαρίστησης από τον Οργανισμό ή άλλων ωφελημάτων (ταυτότητα συνδρομητή, ενημερώσεις, δωρεάν συμμετοχές σε εκδηλώσεις, κ.λπ.), που μπορεί να ανακοινώνει ο Οργανισμός από καιρό σε καιρό.

Εισφορές / χορηγίες / δωρεές

Η ύπαρξη του Οργανισμού και οι δράσεις του θα ήταν ένας καλός τρόπος διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί, εισφέροντας στον Οργανισμό αυτό, να εκφράσουν ταυτόχρονα κοινωνική και επιστημονική εταιρική πολιτική, εφόσον ο Οργανισμός συνδυάζει το κοινωνικό έργο με το επιστημονικό έργο. Η ενίσχυση του Οργανισμού θα συνεπάγεται μεγαλύτερη δράση, περισσότερες διοργανώσεις και επιτεύγματα.

Συνεργασίες

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα στήριξης με υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, για την ενίσχυση και ολοκλήρωση ερευνητικών στόχων που σχετίζονται με τους τομείς του Δικαίου, της Βιοηθικής και της Νομικής Ψυχολογίας ή παρεμφερείς τομείς.