Το καθεστώς των παροχέων υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υπό το νέο νόμο

download (1)

Ο Περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμος του 2015, Ν.69(Ι)/2015, που δημοσιεύτηκε την 15/05/2015 («ο νόμος»), δημιουργεί, μεταξύ άλλων, και ένα νέο καθεστώς για τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ), που αδειοδοτούνται και λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο, δίνοντας συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στις υφιστάμενες μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες ΙΥΑ, να συμμορφωθούν με τις πρόνοιές του.

Στο άρθρο 2 του νόμου, ως ΜΙΥΑ ορίζεται η Μονάδα που είναι κατάλληλα αδειοδοτημένη από τον Έφορο, δυνάμει των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, και κατέχει άδεια λειτουργίας από το Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου.

Είναι, δε, μέσα στις νομοθετημένες αρμοδιότητες του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 11, η διασφάλιση ότι, κάθε ΜΙΥΑ διαθέτει, από ιατρικής άποψης, την τεχνογνωσία και την υποδομή, σύμφωνα με κριτήρια και πρότυπα που καθορίζει το Συμβούλιο για την παροχή υπηρεσιών ΙΥΑ, να ρυθμίζει και να ελέγχει τη σύσταση και λειτουργία των ΜΙΥΑ, να ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε αυτές, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης τους προς τις διατάξεις του νόμου, να συλλέγει και να αρχειοθετεί τα κλινικά αποτελέσματα της δραστηριότητας των ΜΙΥΑ και των Κέντρων Ιστών και Κυττάρων, που λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών και Κυττάρων Νόμο, και να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε πρόσωπα ή ΜΙΥΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άδεια λειτουργίας ως ΜΙΥΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 36, κανένα πρόσωπο λειτουργεί ή διευθύνει στην Δημοκρατία ΜΙΥΑ όπου διεξάγονται οι ΙΥΑ και οι συναφείς τεχνικές, εκτός αν έχει άδεια λειτουργίας ΜΥΙΑ από το Συμβούλιο. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας, που ισχύει τηρουμένων των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου και του περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρωπίνων Ιστών και Κυττάρων Νόμου.

Έξι (6) μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου, καμία ΜΙΥΑ διακινεί ανθρώπινο παραγωγικό ιστό, γαμέτη και έμβρυο δυνάμει του άρθρου 34 του νόμου, εκτός αν έχει σχετική άδεια από το Συμβούλιο. Οπότε, για τη διακίνηση ανθρώπινου παραγωγικού ιστού, γαμέτη και εμβρύου, ο νόμος δίνει, έμμεσα, αναστολή 6 μήνες, προφανώς, για να δοθεί το περιθώριο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του.

Πώς εκδίδεται η άδεια από το Συμβούλιο; Σχετικές είναι οι πρόνοιες των επόμενων παραγράφων του άρθρου 36, που προνούν ότι, υποβάλλεται αίτηση στο Συμβούλιο, με τον τύπο που καθορίζει (θα καθορίσει, εν προκειμένω) το Συμβούλιο μαζί με τέλος, που καταβάλλεται, και το οποίο, επίσης θα καθοριστεί από το Συμβούλιο. Οπότε, ως προς την υποβολή της αίτησης, φαίνεται ότι, θα υπάρχει κάποια διαδικαστική ευκολία. Για να εγκρίνει το Συμβούλιο, όμως, τέτοια άδεια, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις:

1) Η μονάδα που αιτείται να κατέχει τις απαιτούμενες από τον Έφορο άδειες. σε περίπτωση που η μονάδα δεν λειτουργεί σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, τότε υποβάλλει στο Συμβούλιο, για έγκριση, τα στοιχεία που απαιτούνται να πληρούν οι Μονάδες Τεχνητής Αναπαραγωγής, με βάση τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο

2) Να διαθέτει την ελάχιστη στελέχωση όπως ορίζεται ο νόμος:

(α) Ένα ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της ΙΥΑ σε αναγνωρισμένο κέντρο της Κύπρου ή του εξωτερικού, ως Ιατρικός Διευθυντής. Αδειούχος ιατρός, είτε με τουλάχιστο πενταετή πείρα στα θέματα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, είτε Μαιευτήρας Γυναικολόγος με εκπαίδευση τουλάχιστο για δύο χρόνια στο γνωστικό αντικείμενο της ΙΥΑ μπορεί να θεωρηθεί ως Ιατρικός Διευθυντής ΜΙΥΑ

(β) Ένα πτυχιούχο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης βιοϊατρικών επιστημών με εξειδίκευση στην εμβρυολογία, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της ΙΥΑ σε αναγνωρισμένο κέντρο της Κύπρου ή του εξωτερικού, ως Εργαστηριακός Διευθυντής

(γ) Ένα εγγεγραμμένο νοσηλευτή ή εγγεγραμμένη μαία με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ με βάση τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της ΙΥΑ.

(δ) Σε περίπτωση που η ΜΙΥΑ εφαρμόζει μεθόδους που απαιτούν αναισθησία, υποχρεούται να υποδείξει και έναν συνεργαζόμενο με αυτήν ιατρό αναισθησιολόγο.

3) Να κατέχει την απαιτούμενη από τον περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών και Κυττάρων Νόμο, άδεια λειτουργίας σε περίπτωση που λειτουργεί ή προτίθεται να λειτουργήσει και ως ίδρυμα ιστών.

Η άδεια που εκδίδεται πρέπει να είναι συνεχώς αναρτημένη σε περίοπτο μέρος του υποστατικού της ΜΙΥΑ και ισχύει για περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της, για ίσο χρόνο, εφόσον διαπιστωθεί από το Συμβούλιο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι της άδειας λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας, στο νόμο, αποτελεί αντικείμενο διοικητικών ποινών, οπότε, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς μιας ΜΙΥΑ, μπορεί να αναστέλλεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεύτερης διαπίστωσης παραβατικής συμπεριφοράς, μπορεί να αναστέλλεται οριστικά. Νοείται ότι, το Συμβούλιο, θα εκδώσει ειδικότερους Κανονισμούς, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την άδεια λειτουργίας.

Υποχρεώσεις των ΜΙΥΑ

1) Κάθε ΜΙΥΑ, υπό την απειλή διοικητικών ποινών, πρέπει να δημιουργεί και να τηρεί τα ακόλουθα αρχεία και μητρώα, πληροφορίες εκ των οποίων να διαβιβάζει στο Συμβούλιο, με τρόπο τήρησης και διαβίβασης που καθορίζει το Συμβούλιο:

– Αρχείο των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των μεθόδων της ΙΥΑ,

– Απόρρητο αρχείο που να περιέχει τα στοιχεία ταυτοποίησης των δοτών και των ιατρικών τους στοιχείων,

– Μητρώο εμβρύων που δημιουργήθηκαν με ΙΥΑ και δεν κρυοσυντηρήθηκαν,

– Μητρώο εμβρύων που δημιουργήθηκαν με ΙΥΑ και κρυοσυντηρήθηκαν,

– Μητρώο εμβρύων που κρυοσυντηρήθηκαν και καταστράφηκαν,

– Μητρώο εμβρύων που διατέθηκαν για έρευνα,

– Αρχείο σοβαρών, ανεπιθύμητων ή μη αναμενόμενων συμβάντων και αντιδράσεων (βλ. και άρθρο 38 παρ. 2 του νόμου)

2) Νοείται ότι, κάθε ΜΙΥΑ, πρέπει να τηρεί το νόμο και τις αρχές που θεσπίζει ο νόμος, σε σχέση με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων ΙΥΑ, την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, την έρευνα σε γαμέτες, τη διάθεση των γαμετών, την κρυοσυντήρηση, διαχείριση και διακίνηση γενετικού υλικού και εμβρύων, τους δότες, και πάλι, υπό την απειλή επιβολής διοικητικών ποινών, και ενίοτε, ποινικών.

3) Οι επιμέρους υποχρεώσεις των ΜΙΥΑ προβλέπονται, περαιτέρω, στα άρθρα 37 έως 39 του νόμου, και είναι οι ακόλουθες:

(α) Ενημέρωση του ζευγαριού ή του μονήρους ατόμου, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με τις πιθανές επακόλουθες ιατρικές και ψυχολογικές επιδράσεις από την εφαρμογή των τεχνικών, καθώς και τις πιθανότητες επιτυχίας και αποτυχίας των τεχνικών αυτών και τους πιθανούς κινδύνους από την εφαρμογή τους, όπως και για τις κοινωνικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ.

(β) Εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης του ζευγαριού ή του μονήρους ατόμου, κατόπιν της προαναφερόμενης συμβουλευτικής ενημέρωσης. Η συγκατάθεση πρέπει να αφορά:

– Στη συμμετοχή στη διαδικασία ΙΥΑ, πάνω στο καθορισμένο, από το Συμβούλιο, έγγραφο συγκατάθεσης· και

– Στην επιλογή σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των πλεονασμάτων εμβρύων, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν.

Η συγκατάθεση του ζευγαριού ή του μονήρους ατόμου είναι ελεύθερα ανακλητή με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία αρχίζει η διαδικασία της εφαρμογής της ΙΥΑ, επομένως, θα πρέπει να υπάρχει υπόψιν αυτή η δυνατότητα και σε περίπτωση που υπάρξει επιθυμία τέτοιας ανάκλησης να ακολουθείται διαδικασία, που να διασφαλίζει και τη ΜΙΥΑ.

(γ) Φύλαξη, στον ιατρικό φάκελο των προσώπων που αυτά αφορούν, των απαραίτητων στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έντυπα ενημέρωσης και στα έγγραφα συγκατάθεσης, μαζί με το πρωτότυπο των υπογραμμένων συναινέσεων, τηρουμένων και των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Ατόμου) Νόμου.

(δ) Υποχρεωτική τήρηση αρχείου με τα στοιχεία και τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ΙΥΑ και συναφείς τεχνικές καθώς και κωδικοποιημένου μητρώου ζευγαριών που υπεβλήθησαν σε μεθόδους ΙΥΑ.

(ε) Συνεχή ενημέρωση των αρχείων και μητρώων που προβλέπει ο νόμος.

(στ) Ενημέρωση, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, του Συμβουλίου, για οποιαδήποτε σοβαρά, ανεπιθύμητα και/ή μη αναμενόμενα συμβάντα και αντιδράσεις, τα οποία προκύπτουν:

– Κατά τη λειτουργία της∙ ή/και

–  κατά την εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ∙ ή/και

– κατά τη διάθεση ανθρώπινου αναπαραγωγικού ιστού, γαμέτη και/ή εμβρύων.

(ζ) Τήρηση Μητρώου των σοβαρών, ανεπιθύμητων και/ή μη αναμενόμενων συμβάντων και αντιδράσεων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ.

(η) Εφόσον θα λειτουργεί και ως ίδρυμα ιστών, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών και Κυττάρων Νόμου.

Έλεγχος και επιθεώρηση των ΜΙΥΑ

Οι ΜΙΥΑ επιθεωρούνται από Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητή, με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορούν, μεταξύ άλλων:

(α) Να εισέρχονται και να επιθεωρούν οποιαδήποτε υποστατικά και εγκαταστάσεις της ΜΙΥΑ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου,

(β) Να επιθεωρούν, εξετάζουν και ελέγχουν τη λειτουργία οποιουδήποτε υποστατικού ή εξοπλισμού που βρίσκει στα υποστατικά και να προβαίνουν σε δοκιμές, μετρήσεις, και σε λήψη φωτογραφιών, τις οποίες κρίνουν αναγκαίες,

(γ) Να δίδουν οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα σε αυτά παραμείνουν ως έχουν, για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται εύλογα αναγκαίο, για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δειγματοληψίας, δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου,

(δ) Να ζητούν την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων, μητρώων, εγγράφων ή στοιχείων, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, και να λαμβάνουν αντίγραφο οποιουδήποτε μέρους ή όλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, για τα οποία έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι περιέχουν πληροφορίες, που σχετίζονται με το σκοπό της έρευνας ή της διερεύνησής τους, τηρουμένου του ιατρικού απορρήτου,

(ε) Να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκουν στα υποστατικά και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι είχε απασχοληθεί ή απασχολείται στα υποστατικά ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τις εργασίες τους, να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες, προφορικά ή γραπτά, τις οποίες μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησής τους με διακριτικότητα και σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των εμβρύων, γαμετών και αναπαραγωγικών ιστών,

(στ) Να θέτουν υπό επιτήρηση τους γαμέτες και τα έμβρυα και σε περίπτωση που κρίνουν ότι συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, να λαμβάνουν και να μεταφέρουν οποιοδήποτε δείγμα ανθρώπινου ιστού ή κυττάρου ή παράγωγου προϊόντος ή αντικείμενου ή οποιοδήποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας, το οποίο είναι δυνατόν να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου,

(ζ) Να ζητούν από τον Ιατρικό Διευθυντή και σε περίπτωση απουσίας του, από το πρόσωπο που τον αντικαθιστά να  παράσχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών, ή και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα, για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δειγματοληψιών, δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης,

(η) Να διοργανώνουν και να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις και ελέγχους σε τακτική και έκτακτη βάση, ούτως ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο η ΜΙΥΑ εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και συμμορφώνεται με το νόμο.

(θ) Κατόπιν γραπτή καταγγελία στο Συμβούλιο ή στο Υπουργείο Υγείας για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του νόμου και κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου ή του Υπουργείου Υγείας, να διενεργούν έρευνα, έλεγχο και επιθεώρηση στην καταγγελλόμενη ΜΙΥΑ προς διαπίστωση του βάσιμου ή μη της καταγγελίας, όπου η ΜΙΥΑ υποχρεούται να παρέχει κάθε μέσο προς διευκόλυνση των επιθεωρήσεων.

(ι) Να ετοιμάζουν έκθεση για τις ΜΙΥΑ, με βάση την οποία, εάν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, να λογοδοτούν, οι ΜΙΥΑ, κατόπιν ειδοποίησης, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να υπόκεινται σε μέτρα. Εάν η παράβαση αφορά σε σχέση με έμβρυο, ανθρώπινο αναπαραγωγικό ιστό και γαμέτη, αναστολής της διεξαγωγής μεθόδων ΙΥΑ ή χρήσης ανθρώπινου αναπαραγωγικού ιστού, γαμέτη και εμβρύου ή γενετικού υλικού, ή κατάσχεσης και κατακράτησης ανθρώπινων αναπαραγωγικών ιστών, γαμέτη και εμβρύου ή γενετικού υλικού ή σχετικές με αυτά πληροφορίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, και δια των Επιθεωρητών, δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, να αιτηθεί σε δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για την δήμευση οποιουδήποτε ανθρώπινου αναπαραγωγικού ιστού, γαμέτη ή εμβρύου, για το λόγο ότι αυτά δεν έτυχαν μεταχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και το ίδρυμα ιστών και η ΜΙΥΑ, στην οποία επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, δεν συμμορφώνεται με αυτήν.

Είναι εμφανές ότι, οι ΜΙΥΑ, στο εξής, θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο, ενώ οι προβλεπόμενες κυρώσεις, είναι, εξίσου αυστηρές.

Συμμόρφωση των υφιστάμενων μονάδων ΜΙΥΑ με το νέο νόμο

Τι γίνεται, όμως, με τις μονάδες που εφαρμόζουν, ήδη, σήμερα, ΙΥΑ; Πώς συμμορφώνονται με το νέο νόμο; Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του νόμου, αυτές, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν μέχρι να εξασφαλίσουν σχετική άδεια λειτουργίας ως ΜΙΥΑ και υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας τους από το Συμβούλιο ως ΜΙΥΑ, με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου μέσα σε 6 μήνες, από την έναρξη της ισχύος αυτού, δηλαδή από την 15/05/2015. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Συμβούλιο τα ακόλουθα στοιχεία:

– Την επωνυμία ή τον τίτλο και την έδρα τους

– Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και την ιδιότητα του εκπροσώπου τους

– Την περιγραφή των δραστηριοτήτων τους

– Την ύπαρξη ή μη κρυοσυντηρημένων ανθρώπινων αναπαραγωγικών ιστών, γαμετών και εμβρύων, καθώς και την προέλευσή τους.

Μέχρι την έκδοση Κανονισμών, οι υπεύθυνοι των εν λόγω μονάδων πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα του Ιατρικού Διευθυντή, όπως αυτά καθορίζονται στο νέο νόμο. Το Συμβούλιο, σε περίπτωση που τέτοια υφιστάμενη μονάδα, κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις της μεταβατικής διάταξης, για εξασφάλιση άδειας ΜΙΥΑ, με γραπτή απόφασή του, η οποία επιδίδεται στην μονάδα αυτή, απαγορεύει την λειτουργία της, μέχρις ότου εξασφαλιστεί τέτοια άδεια λειτουργίας.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.