Η διαιτησία στις μικρές καταναλωτικές απαιτήσεις: Μια ανοιχτή πληγή

Forums for resolving Consumer Disputes

Χθες δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος του 2015, Ν. 148(Ι)/2015 («ο Νόμος»), για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, ο οποίος καταργεί τον προϋφιστάμενο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμο του 2011, Ν. 78(Ι)/2011.

Ο Νόμος εφαρμόζεται σε καταναλωτικές απαιτήσεις το ύψος των οποίων, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ €5.000, ανά προϊόν, σε κάθε σύμβαση πώλησης, και σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου, εγκατεστημένου στο έδαφος της Δημοκρατίας και καταναλωτή που διαμένει στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, με την παρέμβαση Διαιτητή, ο οποίος ακολουθεί τη διαδικασία και εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου.

Εξαιρούνται από το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών που διαχειρίζεται ο έμπορος, οι μη οικονομικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, οι διαφορές μεταξύ εμπόρων, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου, η δικαστική διαδικασία, οι διαδικασίες που έχουν κινηθεί από έμπορο κατά καταναλωτή, οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες της υγείας προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένων της συνταγογράφησης, της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και οι δημόσιοι πάροχοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το Μέρος ΙΙ του Νόμου. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίζει Γραμματέα σε κάθε επαρχία. Η Υπηρεσία καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο Εμπόρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εμπόρων, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαδικασία διαιτησίας, και το οποίο δημοσιοποιείται κάθε χρόνο. Η Υπηρεσία διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών και διασφαλίζει ότι οι διαφορές που ρυθμίζονται από το Νόμο και αφορούν έμπορο εγκατεστημένο στο έδαφος της Δημοκρατίας, μπορούν να παραπεμφθούν σε διαιτησία. Προς αυτό διατηρεί ενημερωμένο ιστότοπο και επιτρέπει στους καταναλωτές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταγγελίες και απαραίτητα δικαιολογητικά, παρέχει στα μέρη, κατόπιν υποβολής αίτησης, συγκεκριμένες πληροφορίες, δέχεται την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτή με μη ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών με ηλεκτρονικά μέσα ή ταχυδρομικώς, δέχεται τόσο εγχώριες όσο και διασυνοριακές διαφορές, κτλ.

Μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής, καταρτίζει Μητρώο Διαιτητών για κάθε επαρχία, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στο Μητρώο Διαιτητών δύναται να εγγραφεί ως Διαιτητής, κατόπιν αίτησής του στην Υπηρεσία, εγγεγραμμένος δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα για περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών (άνευ βλάβης της επαγγελματικής του δραστηριότητας) ή πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο μητρώο διαιτητών που τηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Οι Διαιτητές παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαιτητών για περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα επανεγγραφής τους, κατόπιν νέας αίτησης και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής. Σε κάθε Διαιτητή, χορηγείται από την Υπηρεσία αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τον αιτητή κατά την υποβολή της αίτησης και το ύψος της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου.

Ο Νόμος προβλέπει σχετικά με τον τρόπο και τύπο υποβολής της αίτησης από τον καταναλωτή (κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του εμπόρου εκτός εάν ο τελευταίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπόρων) και τις υποχρεώσεις των εμπόρων που συμμετέχουν στη διαδικασία έναντι στον καταναλωτή, την ακροαματική διαδικασία και την έκδοση απόφασης.

Υπάρχει πλέον πρόνοια περί δυνατότητας επιβολή, από τον Διευθυντή, διοικητικού προστίμου στον έμπορο που δεν συμμορφώνεται μέχρι και €2.000.

Οποιαδήποτε Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου θα συνεχίζεται και θα αποπερατώνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νέου Νόμου, ενώ το Μητρώο Διαιτητών που έχει καταρτιστεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμου του 2011, θα συνεχίζει να ισχύει μέχρι την κατάρτιση νέου Μητρώου Διαιτητών δυνάμει των διατάξεων του νέου Νόμου.

Ο Νόμος δεν είναι βέβαιο ότι επουλώνει επαρκώς κάποιες από τις αδυναμίες του νόμου του 2011, εφόσον δεν αξιοποιεί και όλες τις δυνατότητες της Οδηγίας ως προς την οποία εναρμονίζεται (φαίνεται υπό πίεση και ως προς το ελάχιστο, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ήδη υπερβεί το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης που έθετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ο νόμος του 2011 είχε κατακριθεί ότι απέτυχε, κυρίως γιατί δεν έπειθε (δεν είχε και τον τρόπο να πείσει) τις εταιρείες να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπόρων που αποτελούσε προϋπόθεση ενεργοποίησης του μηχανισμού. Επομένως, ενώ τα παράπονα που είχε δεχθεί η αρμόδια υπηρεσία ήταν πολλά, δεν είχαν περάσει μέσα από τη διαδικασία της διαιτησίας. Ευελπιστώντας (πάντα) ότι ο νέος Νόμος, επαναφέροντας στο προσκήνιο, έστω, την ύπαρξη της διαδικασίας, θα καταφέρει να «θεσμοθετήσει» τη διαδικασία επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών που εμπίπτουν στο (ελάχιστα βελτιωμένο) πεδίο εφαρμογής του, μέσω της διαιτησίας. Παράλληλα, όμως, ή περισσότερο, ό,τι χρειάζεται, πέρα από τη νομοθετική ρύθμιση και βελτίωση, είναι η προώθηση και εμπέδωσης του αμοιβαίου όφελους της διαδικασίας, που δεν είναι μόνον ένα μέσο προστασίας για τους καταναλωτές, αλλά και ένα καλό επιχειρηματικό εργαλείο προσέλκυσης πελατείας για τους εμπόρους, αφού συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ποιότητας εργασίας τους και στην αξιοπιστία τους.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.