Εξαιρέσεις και επιφυλάξεις στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων

6d69df32bc5956f6bcaf27775fdce9de

Την 31.12.2015 δημοσιεύτηκε ένα σημαντικό πλέγμα τροποποιητικών νόμων, που προς επιβοήθηση του μεγάλου εγχειρήματος των αναδιαρθρώσεων, θεσπίζουν ή διευκρινίζουν περαιτέρω, ότι σε περιπτώσεις «αναδιάρθρωσης» (που ορίζεται ή επαναορίζεται ως η άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένο στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσότερων δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων δανειστών, η οποία διενεργείται εντός 2 ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό αναφορά τροποποιητικών νόμων – δηλαδή μέχρι την 31.12.2017 – και αποσκοπεί στη μείωση ή εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που δόθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους δανειστές), δεν καταβάλλονται τα ακόλουθα:

1. Έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με λογιστικό κέρδος το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, υπό τις επιφυλάξεις του τροποποιητικού νόμου Ν. 208 (Ι)/ 2015. Ο δανειστής (π.χ. τράπεζα) που απέκτησε ακίνητο στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και το διαθέτει περαιτέρω (π.χ. το εκποιεί) ή το κατέχει για ιδία χρήση, έχει κόστος κτήσης που θεωρείται ότι ισούται με την τιμή της αναδιάρθρωσης, και προϊόν διάθεσης που μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στο δανειολήπτη. Σε περίπτωση επιστροφής στο δανειολήπτη οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος διάθεσης, το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο λογιστικό κέρδος του δανειολήπτη στο φορολογικό έτος στο οποίο επιστράφηκε το ποσό και υπόκειται σε λογιζόμενη διανομή κερδών. Η έκτακτη εισφορά που προκύπτει δυνάμει της εν λόγω επιφύλαξης περιορίζεται και καταβάλλεται κατά το ποσό που επιστρέφεται αφού αφαιρεθεί από αυτό ο φόρος που καταβλήθηκε δυνάμει των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου. Υπάρχει, περαιτέρω, η αίρεση της εικονικότητας.

2. Έκτακτη εισφορά αναφορικά με λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά την αναδιοργάνωση εταιρείας, υπό τις επιφυλάξεις του τροποποιητικού νόμου Ν. 209 (Ι)/ 2015. Τα λογιστικά κέρδη συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη που υπόκεινται στις πρόνοιες λογιζόμενης διανομής κατά το φορολογικό έτος στο οποίο επισυμβαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (i) Μερική ή ολική αποξένωση από τη λήπτρια εταιρεία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου ενεργητικού από το οποίο προέκυψαν τέτοια λογιστικά κέρδη. (ii) Άμεση ή έμμεση, μερική ή ολική αποξένωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, των μετοχών της λήπτριας εταιρείας από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία ή από άλλη εταιρεία οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την αναδιοργάνωση. (iii) Μείωση του κεφαλαίου της λήπτριας ή οποιασδήποτε εταιρείας παρεμβάλλεται μεταξύ της μεταβιβάζουσας και της λήπτριας εταιρείας το οποίο εκδόθηκε κατά την αναδιοργάνωση. Οι διατάξεις της εν λόγω επιφύλαξης εφαρμόζονται με την ίδια χρονολογική σειρά των γενόμενων αποξενώσεων στα λογιστικά κέρδη που εξαιρέθηκαν και τα οποία κατ’ αναλογίαν αφορούν την εν λόγω αποξένωση και συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη της εταιρείας από την οποία γίνεται η αποξένωση. Το άθροισμα των λογιστικών κερδών που αναπροσαρμόζονται δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των λογιστικών κερδών που αρχικά εξαιρέθηκαν των προνοιών της λογιζόμενης διανομής με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

3. Τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται και εισπράττονται από το κτηματολογικό και χωρομετρικό τμήμα για ζητήματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, ως οι προηγούμενοι τροποποιητικοί νόμοι ρύθμισαν, με την πρόσθετη επιφύλαξη του νέου τροποποιητικού νόμου Ν. 210 (1) / 2015 (αίρεση εικονικότητας).

4. Τέλος χαρτοσήμου μέχρι του ποσού των υφιστάμενων κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις συμβάσεις, υποθήκες ή άλλα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, καθώς και τη μελλοντική επαναγορά ενυπόθηκης εξασφάλισης από το δανειολήπτη, η οποία είχε τύχει αποξένωσης ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης της επαναγοράς, υπό τις επιφυλάξεις του τροποποιητικού νόμου Ν. 211 (Ι) / 2015 (αίρεση εικονικότητας).

6. Φόρος εισοδήματος, αναφορικά με οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος προσώπου το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, υπό τις επιφυλάξεις του τροποποιητικού νόμου Ν. 212 (Ι) / 2015. Ουδέν όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά προσώπου η οποία προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος του εν λόγω προσώπου. Ο δανειστής (π.χ. τράπεζα) που απέκτησε ακίνητο στο πλαίσιο της αναδιάρθωσης και το διαθέτει περαιτέρω (π.χ. το εκποιεί) ή το κατέχει για ιδία χρήση, έχει κόστος κτήσης που θεωρείται ότι ισούται με την τιμή της αναδιάρθρωσης, και προϊόν διάθεσης που μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στο δανειολήπτη. Σε περίπτωση επιστροφής στο δανειολήπτη οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος διάθεσης, τότε καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε για το δανειολήπτη, μέχρι του ύψους του ποσού που επιστρέφεται. Ο φόρος που προκύπτει βαρύνει το δανειολήπτη και παρακρατείται από το δανειστή, από το εν λόγω ποσό που επιστρέφεται, και καταβάλλεται στον Έφορο. Ο φόρος που προκύπτει και καταβάλλεται δυνάμει της εν λόγω επιφύλαξης και των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015 και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό που επιστρέφεται. Υπάρχει επιπρόσθετα η αίρεση της εικονικότητας.

7. Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, ως οι προηγούμενοι τροποποιητικοί νόμοι ρύθμισαν, με τις πρόσθετες επιφυλάξεις του νέου τροποποιητικού νόμου Ν. 213 (Ι) / 2015. Ο δανειστής (π.χ. τράπεζα) που απέκτησε ακίνητο στο πλαίσιο της αναδιάρθωσης και το διαθέτει περαιτέρω (π.χ. το εκποιεί) ή το κατέχει για ιδία χρήση, έχει κόστος κτήσης που θεωρείται ότι ισούται με την τιμή της αναδιάρθρωσης, και προϊόν διάθεσης που μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στο δανειολήπτη. Σε περίπτωση επιστροφής στο δανειολήπτη οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος διάθεσης, τότε καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε για το δανειολήπτη, μέχρι του ύψους του ποσού που επιστρέφεται. Ο φόρος που προκύπτει βαρύνει το δανειολήπτη και παρακρατείται από το δανειστή από το εν λόγω ποσό που επιστρέφεται και καταβάλλεται στον Έφορο. Ο φόρος που προκύπτει και καταβάλλεται δυνάμει της εν λόγω επιφύλαξης και των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 και του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό που επιστρέφεται. Υπάρχει αίρεση εικονικότητας.

Διαχείριση εισπράξεων φόρων με βάση τους Εισπράξεως Φόρων Νόμο 1962, ως τροποποιήθηκε και περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 2000, ως τροποποιήθηκε

Παράλληλα, θεσπίστηκε ότι, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος τέθηκε από τον Διευθυντή, δυνάμει του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου 1962, ως τροποποιήθηκε, ή από τον Έφορο, δυνάμει του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 2000, ως τροποποιήθηκε, και βαρύνει ακίνητο, που αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, αυτό μεταφέρεται επί του συγκεκριμένου ακινήτου κατά τη μεταβίβαση από το δανειολήπτη στο δανειστή, υπό τις πλούσιες, όμως, επιφυλάξεις και προϋποθέσεις που θέτουν ο τροποποιητικός νόμος Ν. 214 (Ι) / 2015 και ο τροποποιητικός νόμος Ν. 215 (Ι) / 2015, αντίστοιχα:

(α) Ο Διευθυντής στη μία περίπτωση και ο Έφορος στην άλλη, δύνανται να ζητήσουν όπως το εν λόγω εμπράγματο βάρος μεταφερθεί επί άλλου ακινήτου του δανειολήπτη, η αξία του οποίου ανέρχεται μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου από το δανειολήπτη φόρου, περιλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων.

(β) Δύνανται, περαιτέρω, κατά την κρίση τους, να προβούν σε συμφωνία με το δανειολήπτη για τη διευθέτηση οφειλών που συνίστανται σε φόρους, περιλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, για τις οποίες έχει τεθεί το εν λόγω εμπράγματο βάρος, ώστε να είναι δυνατή η απαλλαγή του ακινήτου από το εμπράγματο βάρος.

(γ) Όσον αφορά δανειολήπτη που αποτελεί εταιρεία, οι εν λόγω νέες διατάξεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η εταιρεία είναι ή κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της·
  • Δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οποιοδήποτε ψήφισμα αναφορικά με εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας·
  • Δεν έχει εκδοθεί διάταγμα για την εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας.

Για τους υπό αναφορά σκοπούς, η Εταιρεία θεωρείται ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της αν:

(i) Τα χρέη της έχουν καταστεί πληρωτέα και η εταιρεία αδυνατεί να τα αποπληρώσει·

(ii) η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της είναι χαμηλότερη από το ποσό των υποχρεώσεών της, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων μελλοντικών υποχρεώσεών της.

(δ) Όσον αφορά δανειολήπτη ο οποίος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, οι εν λόγω νέες διατάξεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις αναφορικά με το εν λόγω πρόσωπο:

  • Έχει τη συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης ή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία μέχρι και τρία (3) χρόνια πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιητικών νόμων·
  • Είναι αφερέγγυο πρόσωπο·
  • Δεν είναι πτωχεύσας ο οποίος δεν έχει αποκατασταθεί.

(ε) Υπάρχει σε κάθε περίπτωση η αίρεση της εικονικότητας.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.