Σύνοψη: Καθαρή ζημιά (net loss) και καθήκον μετριασμού (duty to mitigate)


MitigatingTheDamages

Καθαρή ζημιά

Σε πολύ γενικές και αδρές γραμμές, ένας Ενάγων που αξιώνει αποζημιώσεις, δικαιούται να αποζημιωθεί για την καθαρή του ζημιά (net loss)[1]. Προκύπτει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που μειώνουν την πραγματική ζημιά του. Επιπλέον, εάν, λόγω της ζημιάς που υπέστη ο Ενάγων, έχει απολαύσει και έσοδα, τα οποία δεν θα είχαν ληφθεί σε διαφορετική περίπτωση, εκ πρώτης όψεως, τα έσοδα αυτά, θα πρέπει να συνυπολογίζονται στον καθορισμό των αποζημιώσεων[2].

Βλέποντας τη λειτουργία του κανόνα της αποζημίωσης για την καθαρή ζημιά στο σύνολο των υποθέσεων, τόσο στο δίκαιο των αστικών αδικημάτων όσο και στο δίκαιο των συμβάσεων (δεν αλλάζει η προσέγγιση), θα μπορούσε να λεχθεί ότι: Σε περίπτωση που η παράβαση καθήκοντος απολήγει σε κέρδος του Ενάγοντος, ισχύει, ως γενικός κανόνας, ότι αυτό το κέρδος θα πρέπει να συμψηφίζεται με την απαίτηση των αποζημιώσεων[3]. Επομένως, εάν ο λόγος γίνεται για απώλεια εισοδημάτων σε απαίτηση αποζημιώσεων βάσει πρόκλησης σωματικής βλάβης, τα οφελήματα που προέκυψαν (π.χ. πληρωμές από φορείς, κτλ) κατά κανόνα λαμβάνονται υπόψη[4], με ορισμένες εξαιρέσεις[5]. Ή το πρόσωπο που αποστερείται τη χρήση περιουσίας του, δεν θα λάβει το όφελος που αποκόμισε από αυτή την αποστέρηση (ο λόγος γίνεται για όφελος επιδεκτικό οικονομικής εκτίμησης και ως τέτοιο δεν θεωρείται η αποδοχή φιλανθρωπίας), ή ο πωλητής του οποίου ο αγοραστής δεν παραλαμβάνει τα αγαθά και ο πωλητής τα πωλεί σε τρίτο πρόσωπο[6]. Και άλλες περιπτώσεις[7], που δεν θα ήταν εφικτό να αναφερθούν όλες.

Ο γενικός αυτός κανόνας δεν εφαρμόζεται όπου το κέρδος προκύπτει από πράξεις ανεξάρτητες και αποσυνδεδεμένες από το πραγματικό πλέγμα της παράβασης[8]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορεί το όφελος να συμψηφιστεί με την απαίτηση αποζημιώσεων[9]. Δεν μπορούν να συμψηφιστούν ούτε τα κέρδη που προέκυψαν από ουσιαστικές προσπάθειες και από την οξύνοια του Ενάγοντος[10] ή ένεκα απόφασής του να επιχειρήσει κέρδος, λαμβάνοντας γνωστό κίνδυνο ζημιάς[11].

Το κατά πόσον η κατάσταση κέρδους είναι εντός του πραγματικού πλαισίου της παράβασης και άμεση και συνδεδεμένη ενέργεια περιορισμού της ζημιάς, ώστε να είναι επιδεκτική συμψηφισμού, ή εάν αυτή εμπίπτει σε εξαίρεση, είναι, όντως, ζήτημα πραγματικό[12], που επιβάλλει, αναπόφευκτα, την αναζήτηση όμοιων ή παρόμοιων περιστατικών, χωρίς και αυτή η προσέγγιση της πραγματικής σύγκρισης να δημιουργεί απολυτότητα, ως προς την τελική κατάληξη. Ο λόγος γίνεται για ένα κριτήριο ιδιαίτερα ευαίσθητο στις πραγματικές περιστάσεις και είναι η δικηγορική πρόκληση να επιχειρείται, τελικά, απόδειξη της ανάγκης απόκλισης από τον κανόνα στη βάση των ιδιαίτερων περιστάσεων, παρά επίκλησή του. Η πλευρά του Εναγομένου, ασφαλώς, είναι αυτή που θα πρέπει να αποδείξει ότι υπήρξε όφελος εκ της παράβασης, που ενεργοποιεί τον κανόνα του συμψηφισμού[13].

Καθήκον μετριασμού

Το «καθήκον» του μετριασμού της ζημιάς (mitigation of loss) είναι συναφές με την ανάγκη του καθορισμού των αποζημιώσεων για την καθαρή ζημιά. Σύμφωνα με αυτό το «καθήκον», ο Ενάγων οφείλει να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για μετριασμό της ζημιάς που υπόκειται, λόγω της (συμβατικά ή αδικοπρακτικά[14]) παραβατικής συμπεριφοράς του Εναγόμενου. Εάν δεν το πράξει, βέβαια, δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος με τη συνήθη έννοια, αλλά δεν θα μπορεί να απολαύσει αποζημιώσεις για ζημιά που ευλόγως θα μπορούσε αποφευχθεί[15]. Εκεί, το δίκαιο, με όλη την ηθική του διάσταση, έρχεται και λέει ότι η ευθύνη, πλέον, για την εξακολούθηση ή την έκταση της ζημιάς του Ενάγοντος, δεν οφείλεται στην παραβατική συμπεριφορά του Εναγόμενου, στην γενεσιουργό της αιτία, αποσυνδέεται από αυτήν, αλλά οφείλεται στην ή αρχίζει να συνδέεται με την παρεμπίπτουσα συμπεριφορά του Ενάγοντος, στον βαθμό εκείνο που αυτή δεν συνάδει με την κοινή λογική, όπως σχηματοποιείται η προσδοκόμενη συμπεριφορά, αντίδραση στην παράβαση, του μέσου συνετού ατόμου, υπό τις περιστάσεις[16].

Έτσι, εάν ο Χ είναι ένας πωλητής, που συμφώνησε να πωλήσει στον Ψ ένα αγαθό και ο Ψ, κατά παράβαση της συμφωνίας του με τον Χ, δεν το πληρώνει και δεν το παραλαμβάνει, ο Χ «οφείλει», στον βαθμό που υπάρχει διαθέσιμη αγορά για το αγαθό αυτό, να προβεί άμεσα στη διάθεσή του, εφόσον οποιαδήποτε (επιπλέον) ζημιά του οφείλεται σε αυτή τη δική του «παράβαση καθήκοντος» δεν θα αποζημιωθεί[17]. Ή στο ίδιο καθήκον μπορεί να εμπίπτει η αποδοχή, από μέρους του πωλητή, της εκτέλεσης της σύμβασης από μέρους του ιδίου αγοραστή με διαφορετικούς όρους (με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημίωσης)[18] κτλ. Άλλο παράδειγμα είναι ο Ενάγων που απολύεται από την εργασία του και μπορεί με τα κατάλληλα διαβήματα να εξεύρει κατάλληλη εργασία[19] ή ο Ενάγων που τραυματίζεται και θα πρέπει να αναζητήσει, όπου είναι δυνατόν, την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία που μπορούν να οδηγήσουν γρήγορα στην αποκατάστασή του, καθώς οποιαδήποτε ζημιά ή απώλειά του οφείλεται σε αυτή τη δική του παράλειψη, δεν μπορεί να καταλογιστεί στον Εναγόμενο[20]. Η περιπτωσιολογία είναι μεγάλη.

Το δόγμα του μετριασμού της ζημιάς, που απορρέει από το προαναφερόμενο καθήκον του Ενάγοντος, κατά κανόνα, λειτουργεί προς όφελος του Εναγομένου. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του Ενάγοντος, με την έννοια ότι, ο Ενάγων, που έχει, όντως, λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τον μετριασμό της ζημιάς του, μπορεί να αξιώσει τα έξοδα που υπέστη ή και την περαιτέρω ζημιά του, μάλιστα, ακόμα κι αν η περαιτέρω ζημιά του δεν θα συνέβαινε εάν η μετριαστική παρέμβαση δεν λάμβανε χώρα καθόλου[21] (π.χ. η ιατρική επέμβαση για επίτευξη θεραπείας στον τραυματισμό, που τελικά δεν επιτυγχάνει, για λόγους που δεν οφείλονται σε ιατρική αμέλεια).

Το καθήκον του μετριασμού της ζημιάς προκύπτει όταν υπάρχει πραγματική παραβατική συμπεριφορά από μέρους του Εναγόμενου. Σε περίπτωση παράβασης σύμβασης, όταν ο Εναγόμενος προαναγγέλλει ότι δεν θα συμμορφωθεί με συμβατική του υποχρέωση, δεν δημιουργείται αυτόματα το καθήκον μετριασμού, πριν επέλθει εκείνη η χρονική στιγμή της εκτέλεσης, δηλαδή, της παραγματικής παράβασης, για τον χρόνο πριν από αυτήν[22]. Ενεργοποιείται το καθήκον μετριασμού, όμως, όταν ο Ενάγων αποδεχθεί την καταγγελία του Εναγομένου πριν την ώρα της εκτέλεσης και επιφέρει ένα πρόωρο τέλος στη σύμβαση[23].

Δεν ισχύουν οι αρχές που διέπουν το καθήκον του μετριασμού της ζημιάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε αξιώσεις για χρέος (παρομοίως, όταν ο εργοδοτούμενος δικαιούται σε προκαθορισμένη αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης)[24]. Σχετική επί αυτού είναι και η Κυπριακή Μαρκίδης Στέλιος ν. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (2012) 1 Α.Α.Δ. 324, ερμηνεύοντας το άρθρο 73 του περί Συμβάσεων Νόμου.

(β)  Σε αξιώσεις στη βάση μείωσης της αξίας ελαττωματικού αγαθού ή της διαφοράς μεταξύ της αξίας και της τιμής πώλησης αγαθού (π.χ. σε περίπτωση ζημιάς σε όχημα, ο Ενάγων δικαιούται στο κόστος επισκευής του και ισχυρισμοί ότι ο ιδιοκτήτης θα μπορούσε να μειώσει τη ζημιά είναι άσχετοι)[25]

(γ) Τα έσοδα που λαμβάνει ο Ενάγων από ασφαλιστική κάλυψη δεν εκπίπτουν από το ποσό των αποζημιώσεων, όπως υπολογίζεται. Κατά συνέπεια, ο Εναγόμενος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Ενάγων δεν  έλαβε ή δεν προέβη σε ενέργειες να λάβει όφελος που δικαιούται από ασφάλεια[26].

(δ) Ο Ενάγων μπορεί να δικαιούται σε αποζημίωση στη βάση διαζευκτικών αιτιών αγωγής ενδεχομένως και εναντίον περισσοτέρων υπόχρεων. Το γεγονός ότι αποζημιώνεται, όντως, από τον έναν, μπορεί να ενεργοποιεί την αρχή της αποφυγής της διπλής αποζημίωσης, αλλά η απλή διαθεσιμότητα της εναλλακτικής ή περαιτέρω βάσης αγωγής (χωρίς πραγματική αποζημίωση), δεν δημιουργεί υπεράσπιση για τον Εναγόμενο, κατά συνέπειαν, η παράλειψη του Ενάγοντος να ενάγει έναν πιθανό συνυπόχρεο, δεν δημιουργεί δικαίωμα του Εναγόμενου να επικαλείται παράβαση του καθήκοντος μετριασμού της ζημιάς[27]. Ομοίως, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εναλλακτικές διαθέσιμες πηγές απολαβής οφελημάτων εκ του νόμου ή άλλως πώς[28].

Στην εφαρμογή του δόγματος αυτού, ο Ενάγων αναμένεται να έχει ενεργήσει «εύλογα», όπου το εύλογο της συμπεριφοράς της αντίδρασής του στην παράβαση, και πάλι, είναι ζήτημα πραγματικό[29]. Δεν αναμένεται να ενεργήσει μόνον προς το συμφέρον του ιδίου, αλλά και ως προς το συμφέρον του Εναγόμενου και να περιορίσει τη ζημιά, όσο γίνεται περισσότερο, υπό τις περιστάσεις[30]. Ο Εναγόμενος που ισχυρίζεται ότι ο Ενάγων απέτυχε να λάβει εύλογα μέτρα προς περιορισμό της ζημιάς, νοείται ότι φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης[31]. Σε κάθε περίπτωση που επιχειρείται μετριασμός, η έμφαση παραμένει στο γεγονός ότι ο Εναγόμενος είναι ipso facto παραβάτης, επομένως, τα μέτρα που πρέπει να αναμένονται από τον Ενάγοντα, για τους σκοπούς του μετριασμού, δεν θα πρέπει να είναι τόσο επαχθή όσο τελικά να προκαλούν αντιστροφή των ρόλων[32]. Δεν αναμένεται από τον Ενάγοντα να πράξει οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του πλαισίου της συνήθους πορείας των πραγμάτων ή να καταβάλει ασυνήθιστη προσπάθεια ή υπερπροσπάθεια ή να αλλάξει τον τρόπο ζωής του ή ακόμα να έρθει αντιμέτωπος με μεγάλα ηθικά διλήμματα[33]. Νοείται ότι δεν αναμένεται να πράξει οτιδήποτε θα του αποστερήσει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί πλήρως[34]. Παρόλο που αναμένεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να πρέπει να δαπανήσει κάποια χρήματα για να επιδιώξει τον μετριασμό, δεν αναμένεται να θέσει την περιουσία του σε κίνδυνο[35]. Νοείται δεν υπέχει υποχρέωση, ο Ενάγων, να βλάψει τον εαυτό του ή την εμπορική του φήμη ή άλλα πρόσωπα[36], βάση στην οποία έγινε δεκτό ότι, για λόγους τιμής, μπορεί και να αρνηθεί, μετά από απόλυσή του, να εργαστεί σε χαμηλόμισθη ή πιο ασήμαντη θέση εργασίας[37]. Ακόμα και στις περιπτώσεις των συμβατικών παραβάσεων, όπου μπορεί να υποχρεούται, κάποτε, ο Ενάγων, να δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκτέλεσης, δεν υποχρεούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε κάτι τέτοιο, όταν ο λόγος γίνεται για σοβαρή παράβαση ή όπου ο Ενάγων έχει καλό λόγο να επιθυμεί συγκεκριμένο αποκλειστικό τρόπο εκτέλεσης ή να μην επιθυμεί ή να μην εμπιστεύεται, πλέον, τον Εναγόμενο[38]. Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις των αστικών αδικημάτων, όταν ο Εναγόμενος προσφέρεται να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις[39]. Δεν αναμένεται, επίσης, από τον Ενάγοντα, να εγκαταλείψει ένα πολύτιμο για τον ίδιο δικαίωμα ή αγαθό, απλά για να «γλιτώσει» τον Εναγόμενο από την ευθύνη του[40].

———————-

[1] Abrahams v Performing Rights Society Ltd [1995] ICR 1028, [1995] IRLR 486, CA. και Hodgson v Trapp [1989] AC 807 σελ. 819, [1988] 3 All ER 870 σελ. 873-874, HL.

[2] British Transport Commission v Gourley [1956] AC 185 σελ. 202–203, 213 [1955] 3 All ER 796 σελ. 802–803, 809, HL, και Hodgson v Trapp [1989] AC 807 σελ. 819,[1988] 3 All ER 870 σελ. 876, HL, και Hunt v Severs [1994] 2 AC 350 at 357, [1994] 2 All ER 385 σελ. 389, HL, και Dimond v Lovell [2002] 1 AC 384 σελ. 399. Βλ. Και Hayden v Hayden [1992] 4 All ER 681, [1992] 1 WLR 986, CA και Wood v Bentall Simplex Ltd [1992] PIQR P332 σελ. 341–342, CA, ωστόσο και Stanley v Saddique [1992] QB 1, [1991] 1 All ER 529, CA και R v Criminal Injuries Compensation Board, ex p K [1999] QB 1131, [1999] 2 WLR 948, DC.

[3] Hussain v New Taplow Paper Mills Ltd [1988] AC 514 σελ. 527, [1988] 1 All ER 541 σελ. 544, HL και Hodgson v Trapp [1989] AC 807 σελ. 819, [1988] 3 All ER 870 σελ. 873–874, HL, και Hunt v Severs [1994] 2 AC 350 σελ. 358,[1994] 2 All ER 385 σελ. 389–390, HL, και Williams v BOC Gases Ltd [2000] ICR 1181 σελ. 1185, [2000] All ER (D) 422, CA, και Dimond v Lovell [2002] 1 AC 384 σελ. 398 επ.,[2000] 2 All ER 897 σελ. 906 επ, HL.

[4] Hussain v New Taplow Paper Mills Ltd [1988] AC 514, [1988] 1 All ER 541, HL και Page v Sheerness Steel plc [1996] PIQR Q26 (εφεσιβλήθηκε για άλλο λόγο [1999] 1 AC 345. Κατά πόσο το όφελος προέκυψε από ασφάλεια είναι άσχετο: Gaca v Pirelli General plc [2004] EWCA Civ 373, [2004] 3 All ER 348, [2004] PIQR Q85. Βλ. και  Colledge v Bass Mitchells & Butlers Ltd [1988] 1 All ER 536, [1988] ICR 125, CA. και Longden v British Coal Corpn [1998] AC 653, [1998] 1 All ER 289, HL.

[5] Parry v Cleaver [1970] AC 1, [1969] 1 All ER 555, HL και Bradburn v Great Western Rly Co (1874) LR 10 Exch 1). Ιδίως εάν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

[6] Hill & Sons v Showell & Sons Ltd (1918) 87 LJQB 1106, HL. Cf Nadreph v Willmett & Co [1978] 1 All ER 746, [1978] 1 WLR 1537.

[7] Rheinoel GmbH v Huron Liberian Co, The Concordia C [1985] 2 Lloyd’s Rep 55· Dalwood Marine Co v Nordana Line SA [2009] EWHC 3394 (Comm), [2010] 2 All ER (Comm) 802, [2010] 2 Lloyd’s Rep 315· Platt v London Underground Ltd [2001] 2 EGLR 121, [2001] All ER (D) 257 (Φεβρ.).

[8] British Westinghouse Electric and Manufacturing Co Ltd v Underground Electric Rlys Co of London Ltd [1912] AC 673 σελ. 692, 81 LJKB 1132 σελ. 1139, HL.

[9] Famosa Shipping Co Ltd v Armada Bulk Carriers Ltd, The Fanis [1994] 1 Lloyd’s Rep 633 και Fulton Shipping Inc of Panama v Globalia Business Travel SAU [2014] EWHC 1547 (Comm). [2014] 2 Lloyd’s Rep 230, 154 ConLR 183 και Needler Financial Services Ltd v Taber [2002] 3 All ER 501, [2002] Lloyd’s Rep PN 32, και Laverack v Woods of Colchester Ltd [1967] 1 QB 278, [1966] 3 All ER 683, CA.

[10] Jewelowski v Propp [1944] KB 510, [1944] 1 All ER 483 και Dominion Mosaics Ltd v Trafalgar Trading Co Ltd [1990] 2 All ER 246  [1989] 1 EGLR 164, CA και Hussey v Eels [1990] 2 QB 227, [1990] 1 All ER 449, CA. Βλ. και Jamal v Moolla Dawood Sons & Co [1916] 1 AC 175, 85 LJPC 29, PC και Campbell Mostyn (Provisions) Ltd v Barnett Trading Co [1954] 1 Lloyd’s Rep 65, CA).

[11] Blue Circle Industries Ltd v Ministry of Defence [1999] Ch 289, [1998] 3 All ER 385, CA και Primavera v Allied Dunbar plc [2002] EWCA Civ 1327, [2003] PNLR 12.

[12] Nadreph v Willmett & Co [1978] 1 All ER 746, [1978] 1 WLR 1537.

[13] The World Beauty; Owners of The Steam Tanker Andros Springs v Owners of The Steam Tanker World Beauty [1970] P 144, [1969] 3 All ER 158, CA.

[14] Sayce v TNT (UK) Ltd [2011] EWCA Civ 1583 σελ. [20], [2012] 1 WLR 1261 σελ. [20]

[15]  British Westinghouse Electric & Manufacturing Co Ltd v Underground Electric Rlys Co of London Ltd [1912] AC 673 at 689, HL, και Jamal v Moolla Dawood, Sons & Co [1916] 1 AC 175 σελ. 179, PC; Moller v Jecks (1865) 19 CBNS 332 σελ. 340; Brown v Muller (1872) LR 7 Exch 319 σελ. 322 και  Frost v Knight (1872) LR 7 Exch 111 σελ. 115 και Dunkirk Colliery Co v Lever (1878) 9 ChD 20, CA; Payzu Ltd v Saunders [1919] 2 KB 581 σελ. 588, CA, και Moore v DER Ltd [1971] 3 All ER 517, [1971] 1 WLR 1476, CA.

[16] The Elena D’Amico [1980] 1 Lloyd’s Rep 75 σελ. 88 και Standard Chartered Bank plc v Pakistan National Shipping Corpn [1999] 1 Lloyd’s Rep 747 σελ. 758.

[17] Cf Kaines (UK) Ltd v Österreichische Warenhandelsgesellschaft Austrowaren GmbH [1993] 2 Lloyd’s Rep 1, CA και  The Marine Star [1994] 2 Lloyd’s Rep 629 σελ. 635 per Mance J.

[18] Payzu Ltd v Saunders [1919] 2 KB 581, CA. βλ. Όμως και Heaven and Kesterton Ltd v Etablissements François Albiac et Cie [1956] 2 Lloyd’s Rep 316.

[19] Βrace v Calder [1895] 2 QB 253, CA και Shindler v Northern Raincoat Co Ltd [1960] 2 All ER 239,[1960] 1 WLR 1038 και Yetton v Eastwoods Froy Ltd [1966] 3 All ER 353, [1967] 1 WLR 104 και Edwards v Society of Graphical & Allied Trades [1971] Ch 354 at 365, [1970] 3 All ER 689 σελ. 911–912, CA, και Payzu Ltd v Saunders [1919] 2 KB 581 at 588, CA.

[20] Marcroft v Scruttons Ltd [1954] 1 Lloyd’s Rep 395, CA (άρνηση του τραυματισμένου Ενάγοντος να ακολουθήσει την προτεινόμενη θεραπεία) και McAuley v London Transport Executive [1957] 2 Lloyd’s Rep 500, CA και James v Woodall Duckham Construction Co Ltd [1969] 2 All ER 794, [1969] 1 WLR 903, CA; Lines v Harland and Wolff Ltd[1966] 2 Lloyd’s Rep 400.

[21] Banco de Portugal v Waterlow & Sons Ltd [1932] AC 452 at 506, HL, και Cazalet v Morris & Co 1916 SC 952, και Lloyds & Scottish Finance Ltd v Modern Cars and Caravans (Kingston) Ltd [1966] 1 QB 764, [1964] 2 All ER 732 και Hoffberger v Ascot International Bloodstock Bureau (1976) 120 Sol Jo 130, CA και Bacon v Cooper (Metals) Ltd [1982] 1 All ER 397 και The Sivand [1998] 2 Lloyd’s Rep 97 σελ. 108, CA. Βλ. Και Bloor v Liverpool Derricking and Carrying Co Ltd[1936] 3 All ER 399, CA.

[22]  Leigh v Paterson (1818) 8 Taunt 540 και Brown v Muller (1872) LR 7 Exch 319 και Michael v Hart & Co [1902] 1 KB 482, CA και Hart & Co v Michael (1903) 89 LT 422, HL. Βλ και Roper v Johnson (1873) LR 8 CP 167 και Melachrino v Nickoll and Knight [1920] 1 KB 693 και Garnac Grain Co Inc v HMF Faure & Fairclough Ltd [1968] AC 1130n σελ. 1140, [1967] 2 All ER 353 at 360, HL, και Shindler v Northern Raincoat Co Ltd [1960] 2 All ER 239, [1960] 1 WLR 1038 και Wright v Dean [1948] Ch 686, [1948] 2 All ER 415.

[23] Melachrino v Nickoll & Knight [1920] 1 KB 693 και Roth & Co Ltd v Townsend & Co(1896) 12 TLR 211, CA.

[24] White and Carter (Councils) Ltd v McGregor [1962] AC 413, [1961] 3 All ER 1178, HL; The Aquafaith [2012] EWHC 1077 (Comm), [2012] 2 All ER (Comm) 461, [2012] 2 Lloyd’s Rep 61 και  Abrahams v Performing Right Society Ltd [1995] ICR 1028, [1995] IRLR 486.

[25] Coles v Hetherton [2013] EWCA Civ 1704, [2014] 3 All ER 377 και Copley v Lawn [2009] EWCA Civ 580 σελ. [21], [2010] 1 All ER (Comm) 890 σελ. [21]  (ο Ενάγων που αποστερήθηκε τη χρήση του οχήματός του μπορεί να αξιώσει το κόστος των εξόδων αντικατάστασης της χρήσης, ακόμα και εάν ο Εναγόμενος προθυμοποιήθηκε να του παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο, τουλάχιστον, μέχρι το κόστος που θα είχε προκληθεί από την παραβατική συμπεριφορά του Εναγομένου, δηλαδή, ο Ενάγων δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να ενοικιάσει λιμουζίνα, αξιώνοντας τριπλάσιο κόστος) και  Glencore Energy UK Ltd v Transworld Oil Ltd [2010] EWHC 141 (Comm) σελ. [79], [2010] All ER (D) 105 (Φεβρ.) σελ. [79].

[26] McMullan v Gibney [1999] NIQB 1 σελ. [6]; Salt v Helley [2009] NIQB 69 σελ. [27]; Perehenic v Deboa Structuring Ltd [1998] CLY 1467.

[27] International Factors Ltd v Rodriguez [1979] QB 351 at 359, [1979] 1 All ER 17 at 21, CA. βλ. Και Niru Battery Manufacturing Co v Milestone Trading Ltd (No 1) [2002] EWHC 1425 (Comm), [2002] 2 All ER (Comm) 705 (έφεση [2003] EWCA Civ 1446. [2004] QB 985, [2004] 1 Lloyd’s Rep 344); Haugesund Kommune v Depfa ACS Bank [2011] EWCA Civ 33 σελ. [34], [2011] 3 All ER 655 σελ. [34] και επ. Βλ.και The Liverpool (No 2) [1963] P 64 σελ. 82–83, CA, και Peters v East Midlands Strategic Health Authority [2009] EWCA Civ 145 σελ. [33], [2010] QB 48 σελ. [33] και αντίθετα στην Sowden v Lodge [2004] EWCA Civ 1370, [2005] 1 All ER 581, [2005] 1 WLR 2129.

[28] he Liverpool (No 2) [1963] P 64, [1960] 3 All ER 307, CA και Peters v East Midlands Strategic Health Authority [2009] EWCA Civ 145 σελ. [57], [2010] QB 48 σελ. [57].

[29]  Payzu Ltd v Saunders [1919] 2 KB 581 σελ. 588, CA, και σελ. 589 και Moore v DER Ltd [1971] 3 All ER 517 σελ. 520, [1971] 1 WLR  σελ. 1478, CA, και The Solholt [1983] 1 Lloyd’s Rep 605 σελ. 608, CA. Βλ. και την Κυπριακή
Polycast Panels Ltd ν. Alpha Tράπεζα Λτδ, (2009) 1 Α.Α.Δ. 1396, καθώς και την
Tαμπούρας Γεώργιος ν. Kυριακής Kολάνη άλλως Kίκας Kολάνη, (2008) 1 Α.Α.Δ. 384

[30] Smailes & Son v Hans Dessen & Co (1905) 94 LT 492 σελ. 493 (έφεση (1906) 95 LT 809, CA). Βλ. και Le Blanche v London & North Western Rly Co (1876) 1 CPD 286 σελ. 313, CA και Eley v Bedford [1972] 1 QB 155, [1971] 3 All ER 285.

[31] Geest plc v Lansiquot [2002] UKPC 48, [2003] 1 All ER 383 (Note). Βλ. και Roper v Johnson (1873) LR 8 CP 167 σελ. 181 και James Finlay & Co v NV Kwik Hoo Tong Handel Maatschappij [1928] 2 KB 604 σελ. 614 και Robbins of Putney Ltd v Meek [1971] RTR 345 σελ. 348. Και στην Κυπριακή νομολογία η Central (Holdings) Ltd v. Reuters Ltd (1999) 1 Α.Α.Δ. 298 που επαναλήφθηκε στην Mεταλλικά Hράκλης Mιχαηλίδης Λτδ. ν. G C Exhaust Systems Ltd., (2001) 1 Α.Α.Δ. 500.

[32] Βanco de Portugal v Waterlow Ltd [1932] AC 452 σελ. 506, HL και Moore v DER Ltd [1971] 3 All ER 517 σελ. 520, [1971] 1 WLR 1476 σελ. 1478, CA και Standard Chartered Bank v Pakistan National Shipping Corpn [1999] CLC 761 σελ. 764 και Walker v Medlicott [1999] 1 All ER 685 σελ. 701–702, CA.

[33]  Dunkirk Colliery Co v Lever (1878) 9 ChD 20 σελ. 25, CA ως επικυρώθηκε στην  British Westinghouse Electric and Manufacturing Co Ltd v Underground Electric Rlys Co of London Ltd [1912] AC 673 σελ. 689, HL. Βλ. και Lesters Leather Co Ltd v Home & Overseas Brokers Ltd (1948) 64 TLR 569, CA και Emeh v Kensington & Chelsea & Westminster Health Authority [1985] QB 1012, [1984] 3 All ER 1044, CA (σχετικά με άμβλωση).

[34]  Moore v DER Ltd [1971] 3 All ER 517, [1971] 1 WLR 1476, και Daily Office Cleaning Contractors Ltd v Shefford [1977] RTR 361 και HL Motorworks Ltd v Al-wahbi [1977] RTR 276, CA και Radford v de Froberville [1978] 1 All ER 33, [1977] 1 WLR 1262 και Houndsditch Warehouse Co Ltd v Waltex Ltd [1944] KB 579, [1944] 2 All ER 518.

[35] Clarke v McCullough [2013] NICA 50 και Whitehead v Johnston [2006] Rep LR 25 και The Griparion [1994] 1 Lloyd’s Rep 533 και UCB Corporate Services Ltd v Edwin Watson & Son (26 February 1999, μη δημοσιευμένη) και Ferngold Plant Hire Ltd v Wenham (13 March 2000, μη δημοσιευμένη), CA και Jewelowski v Propp [1944] KB 510, [1944] 1 All ER 483.

[36]  Banco de Portugal v Waterlow & Sons, Waterlow & Sons v Banco de Portugal [1932] AC 452 at 471, HL, και  London & South of England Building Society v Stone[1983] 3 All ER 105, [1983] 1 WLR 1242, CA (καιters v East Midlands Strategic Health Authority [2009] EWCA Civ 145, [2010] QB 48).

[37] Jackson v Hayes Candy & Co Ltd [1938] 4 All ER 587 και Yetton v Eastwoods Froy Ltd [1966] 3 All ER 353, [1967] 1 WLR 104.

[38] Heaven & Kesterton Ltd v Etablissements François Albiac & Cie [1956] 2 Lloyd’s Rep 316.  See Βλ. και Strutt v Whitnell [1975] 2 All ER 510, [1975] 1 WLR 870, CA και Shindler v Northern Raincoat Co Ltd [1960] 2 All ER 239, [1960] 1 WLR 1038 και Connaught Restaurants Ltd v Indoor Leisure Ltd [1992] 2 EGLR 252.

[39] Nolan v Advance Construction Scotland Ltd [2014] CSOH 4, 2014 SCLR 351.

[40] Elliott Steam Tug Co Ltd v Shipping Controller [1922] 1 KB 127 σελ. 140–141, CA, και Velmore Estates Ltd v Roseberry Homes Ltd [2005] EWHC 3061 (Ch), [2006] 2 P & CR 230 και Strutt v Whitnell [1975] 2 All ER 510, [1975] 1 WLR 870, CA, και Houndsditch Warehouse Co Ltd v Waltex Ltd [1944] KB 579,[1944] 2 All ER 518.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.