Χρήστες και ουσιοεξαρτημένοι κατηγορούμενοι / καταδικασθέντες: Το νέο Διάταγμα θεραπείας

Την 15.04.2016 δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ένας πολύτιμος νόμος στο Κυπριακό σύστημα δικαιοσύνης. Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016, Ν. 41(Ι)/2016 (στο εξής «ο Νόμος»), σκοπός του οποίου είναι, όπως ο ίδιος ο Νόμος αναφέρει ρητά στο άρθρο 3, η ρύθμιση της διαδικασίας που ακολουθείται για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους σε Κέντρα Θεραπείας και ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των κέντρων αυτών. Με τη θέση σε ισχύ του Νόμου, με τη δημοσίευσή του, επήλθε κατάργηση του περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμου, Ν. 57(Ι)/1992.

Ένα πιο θεραπευτικό καθεστώς

Ο παλαιός (πλέον) Ν. 57(Ι)/1992 αναφερόταν στην έννοια «τοξικομανής» που δεν ήταν αρκετά καλός όρος, αφού παρέπεμπε, ίσως, στον όρο «μανία», που μπορεί να απαντά σε μια διαφορετική ψυχιατρική κατάσταση από ότι ο «εθισμός» ή «εξάρτηση». Εν πάση περιπτώσει, δεν επρόκειτο μόνον ως προς τους όρους. Ο νέος Νόμος είναι λιτός και απέριττος, με πιο απλές και κατανοητές διαδικασίες και ρόλους και ενδιάμεσους ρόλους ειδικών, εκτός από την αισθητή διαφορά στον τρόπο εκφοράς του νομοθετικού λόγου και στην υπεροχή του θεραπευτικού στοιχείου αντί αυτού της «κράτησης» ή εγκλεισμού (χωρίς να σημαίνει ότι δεν παρείχε και ο παλαιός νόμος κάποια ελάχιστη προστασία δια των προβλεπόμενων διαταγμάτων του). Το δικαστικό σύστημα φαίνεται να κάνει κάποια βήματα πίσω και να εναποθέτει το βάρος της θεραπείας των χρηστών και ουσιοεξαρτημένων παραβατών στα χέρια των ειδικών (εκδήλωση θεραπευτικής δικαιοσύνης), στους οποίους αφήνει και μεγαλύτερο χώρο δράσης· το ίδιο επεμβαίνει όποτε είναι αναγκαίο και μάλλον πιο διακριτικά (π.χ. απουσιάζουν πομπώδεις διατάξεις ποινικοποίησης της παράβασης όρων άδειας εξόδου, ή π.χ. ένταλμα μεταφοράς από τις φυλακές στο κέντρο, που δημιουργούν εικόνες με αστυνομία, χειροπέδες, έγκλημα, κτλ, χωρίς να σημαίνει ότι η παράβαση του θεραπευτικού συμβολαίου του νέου Νόμου, που περιέχει το πρόγραμμα θεραπείας, δεν επιφέρει, και πάλι, τη συνέπεια της συνέχισης της ποινικής διαδικασίας, μα με ένα τρόπο, μέσω των ειδικών, που φαίνεται να κατευνάζει την ένταση στην ανάγκη για τιμωρητικότητα, να επανέρχεται στην ανάγκη επαφοράς στο ποινικό σύστημα, όποτε είναι αναγκαίο, κτλ).

Ο «χρήστης» ορίζεται στο Νόμο ως το πρόσωπο το οποίο κάνει συστηματική ή περιοδική χρήση ή κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, με συνυπάρχουσα μικρού βαθμού έκπτωση στην προσωπική, εργασιακή, οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητα του. Ο «ουσιοεξαρτημένος» είναι το πρόσωπο το οποίο κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης ελεγχόμενων εξαρτησιογόνων ουσιών με συνυπάρχουσα μεγάλου βαθμού έκπτωση στην προσωπική, εργασιακή, οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητά του.

Συμβουλευτική Επιτροπή και Κέντρο Θεραπείας

Ο Νόμος προνοεί, στο άρθρο 4, την ίδρυση τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που θα απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα, ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο (εάν πρόκειται για ανήλικο) από τις Υπηρεσίες Υγείας, και επαγγελματία υγείας (εγγεγραμμένο ψυχολόγο, νοσηλευτή ή εργοθεραπευτή) με πενταετή πείρα, που επιλέγεται με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τα αρμόδια Δικαστήρια και θα υποβάλλει προς αυτά γνωμάτευση για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο έχει λόγο και στη διαδικασία επιλογής του επαγγελματία υγείας που θα απαρτίζει τη Συμβουλευτική Επιτροπή, θα παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή στήριξη, από άποψη ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικής υποδομής, και οικονομική στήριξη. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου καθορίζει, επίσης, και τα Κέντρα Θεραπείας, καθώς και, μεταξύ αυτών, εκείνα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία για τη θεραπεία των ανηλίκων χρηστών ή ουσιοεξαρτημένων, και τηρεί σχετικό Μητρώο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή και τα Κέντρα Θεραπείας, με την στήριξη και έλεγχο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές του Νόμου, από τη λειτουργία των οποίων εξαρτάται, βασικά, και η όλη εφαρμογή του Νόμου, η επιτυχία του εγχειρήματος που λέγεται δυνατότητα χορήγησης θεραπείας αντί ή προς συμπλήρωση της ποινής, στα άτομα που απασχολούν τη δικαιοσύνη και είναι χρήστες και ουσιοεξαρτημένοι και κατά πάσα πιθανότητα η παραβατική τους συμπεριφορά να οφείλεται, σε κάποιο βαθμό, σε αυτό το πρόβλημά τους, όχι μόνον λόγω ψυχοφαρμακευτικής αιτιολογίας αυτής της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και γιατί, συνήθως, η παραβατική συμπεριφορά είναι και ένας τρόπος επιβίωσής των ουσιοεξαρτημένων ατόμων, και τροφοδοτεί μια τάση που δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με φυλάκιση και συνύπαρξη με άλλων ειδών παραβατικά στοιχεία, ειδικά εάν δεν υπάρχει κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα και ειδικοί χώροι στα κέντρα κράτησης. Ο λόγος, όμως, γίνεται πλέον για Κέντρα Θεραπείας, όπου η έννοια «εγκλεισμός» δεν φαίνεται να υπάρχει στο Νόμο, τουλάχιστον ενόσω διαρκεί επιτυχώς η θεραπεία.

Τα Κέντρα Θεραπείας είναι χώροι με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό, και με την εξουσιοδότηση παραπομπής σε αυτά, εκδίδουν θεραπευτικά συμβόλαια, παρέχουν εντατική θεραπεία (δηλαδή θεραπεία που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών μέχρι πέντε ημερών την εβδομάδα και η οποία εξατομικεύεται σε ένταση, ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου και παρέχεται είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό Κέντρο Θεραπείας), διασφαλίζουν την εφαρμογή δομημένου πλαισίου λειτουργίας που αφορά το θεραπευτικό συμβόλαιο, υποβάλλουν αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή και εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα, όταν αυτό του ζητηθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή, υποδέχονται τον κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο εντός 48 ωρών, από την έκδοση του διατάγματος θεραπείας, υποβάλλουν τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για παράταση της θεραπείας στο Κέντρο Θεραπείας, εκδίδουν και υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή αναφορικά με την θεραπευτική πορεία του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, ενημερώνουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε περίπτωση που το θεραπευτικό συμβόλαιο έχει παραβιασθεί παρά τις συστάσεις του Κέντρου Θεραπείας προς τον κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο για συμμόρφωση και τηρούν Μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, πριν υποβάλει γνωμάτευση στο αρμόδιο Δικαστήριο, διεξάγει προσωπική συνέντευξη με τον κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα (και με τον εκπρόσωπο του ανηλίκου, εάν πρόκειται για ανήλικο κατηγορούμενο, δηλαδή με τον γονέα, τον κηδεμονευτικό λειτουργό ή το διαχειριστή) ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί σκόπιμο, εφόσον και το ίδιο το πρόσωπο αποδέχεται να τύχει συνέντευξης, και λαμβάνει υπόψη την αιτιολογημένη έκθεση του Κέντρου Θεραπείας, ως προς το κατά πόσον ο κατηγορούμενος ή καταδικασθείς θα μπορούσε να γίνει δεκτός στο Κέντρο Θεραπείας. Επομένως, έρχεται, με τη γνωμάτευσή της, και δίνει στο Δικαστήριο όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει, προκειμένου να εκδώσει διάταγμα θεραπείας, δηλαδή, ότι ο κατηγορούμενος ή καταδικασθείς είναι χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος που χρήζει θεραπείας και ότι υπάρχει Κέντρο Θεραπείας που μπορεί να τον δεκτεί (μπορεί να εκτελεστεί το διάταγμα) και που υποδεικνύεται δια της γνωμάτευσης.

Μετά την τοποθέτηση του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου στο Κέντρο Θεραπείας, βάσει του διατάγματος θεραπείας, αρχίζει μια περίοδος παρακολούθησης, όπου το Κέντρο Θεραπείας (που βρίσκεται εγγύτερα στον ασθενή) δίνει αναφορά, σε τακτική βάση 3 μηνών, στη Συμβουλευτική Επιτροπή, δια τριμηνιαίας έκθεσης, και η Συμβουλευτική Επιτροπή (ενδιάμεσο όργανο με την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση) προς το Δικαστήριο. Η τριμηνιαία έκθεση είναι εμπιστευτική έκθεση, ετοιμάζεται από το Κέντρο Θεραπείας και περιλαμβάνει δεδομένα αναφορικά με τη θεραπευτική πορεία του ασθενούς, καθώς και στοιχεία για τη συνέπεια του στην τήρηση του θεραπευτικού συμβολαίου του.

Το Δικαστήριο ενημερώνεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (προς την οποία υποβάλλει, προς αξιολόγηση, σχετικό αίτημα το Κέντρο Θεραπείας) σε περίπτωση που πρέπει να παραταθεί η θεραπεία του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, καθώς και σε περίπτωση που αυτός έχει παραβιάσει τους όρους του θεραπευτικού του συμβολαίου (και πάλι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής από το Κέντρο Θεραπείας). Στην τελευταία περίπτωση, η ενημέρωση του Δικαστηρίου θα πρέπει να είναι άμεση, οπότε και ειδοποιείται η Αστυνομία για να προβεί στην κράτηση του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου και την παραπομπή του στο Δικαστήριο, και σε περίπτωση που είναι ανήλικος σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας που καθορίζει με διάταγμά του ο Υπουργός Υγείας.

Για τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής και των Κέντρων Θεραπείας, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Το διάταγμα θεραπείας

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Για την έκδοση διατάγματος θεραπείας κατά τόπον αρμόδιο είναι το Δικαστήριο του τόπου διαμονής του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου. Αυτό τον κανόνα για την κατά τόπον αρμοδιότητα δημιουργεί η ερμηνευτική έννοια του «Δικαστηρίου» που δίνει, μεταξύ άλλων, το άρθρο 2.

Σε ποιες περιπτώσεις;

Το διάταγμα θεραπείας δεν εκδίδεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μπορεί να εκδοθεί μόνον όταν ο χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος κατηγορείται ή έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, που, όμως, δεν συνιστά κακούργημα ή αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια κατά παράβαση του άρθρου 6 § 3 του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

Με ποια διαδικασία;

Η διαδικασία έκδοσης του διατάγματος θεραπείας ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ιδίου του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, που υποβάλλει στο Δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσής του ή που του έχει επιβάλει ήδη ποινή. Εάν πρόκειται για ανήλικο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο, το Δικαστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αυτή και αυτεπάγγελτα, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ενώπιόν του τέτοια αίτηση από τον ανήλικο ή τον εκπρόσωπό του, αφού ζητήσει γνωμάτευση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας και ανάπτυξης του ανηλίκου, τις προσωπικές του περιστάσεις, τη διασφάλιση του συμφέροντος και των δικαιωμάτων του και τη γνωμάτευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Το Δικαστήριο παραπέμπει την αίτηση ή εάν πρόκειται για ανήλικο ζητά το ίδιο γνωμοδότηση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, εντός προθεσμίας που τάσσει, για το σκοπό αυτό. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης, το Δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει τον χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο σε ασφαλή τόπο κράτησης και εάν πρόκειται για ανήλικο σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Υγείας. Έπειτα, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης είναι αυτή που αναφέρθηκε ανωτέρω, δηλαδή με την προηγούμενη ενημερωτική δράση του Κέντρου Θεραπείας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αντικείμενο της αίτησης είναι η εξουσιοδότηση της παραπομπής σε Κέντρο Θεραπείας. Το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο της γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που είναι συμβουλευτικής φύσης. Για την έκδοση διατάγματος θεραπείας λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της γνωμάτευσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, περιλαμβανομένης της φύσης του αδικήματος, του χαρακτήρα και του ιστορικού του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για τη ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης διατάγματος θεραπείας.

Με την έκδοση του διατάγματος θεραπείας εξουσιοδοτείται (εξουσιοδοτική φύση διατάγματος) η σύναψη ενός είδους συμφωνίας με το Κράτος, που αποτυπώνεται στο θεραπευτικό συμβόλαιο, που εκδίδει το Κέντρο Θεραπείας και περιέχει τους όρους του διατάγματος, τους κανονισμούς λειτουργίας του προγράμματος και τις υποχρεώσεις του λήπτη της θεραπείας, καθώς και το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας και τις απορρέουσες υποχρεώσεις του λήπτη της θεραπείας. Άλλως πώς, ο χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος που κατηγορείται ότι ή καταδικάζεται γιατί διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα που δεν είναι κακούργημα ή κατοχή με σκοπό την προμήθεια, έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμφωνήσει με το Κράτος να υποβληθεί εθελοντικά σε θεραπεία, όπου η συμφωνία θεραπείας τελεί (σύμφωνα και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών) υπό τον συστατικό όρο της εξουσιοδότησής της από το Δικαστήριο. Η θεραπεία που προσφέρει το Κράτος στους χρήστες και ουσιοεξαρτημένους είναι μια εθελοντική διαδικασία, παρά την έκδοση διατάγματος θεραπείας, ο ρόλος του οποίου, ασφαλώς, δεν είναι επιτακτικός με την έννοια της δυνατότητας στοιχειοθέτησης παρακοής. Εκδίδεται, όμως, αντί εκδίκασης ή επιβολής ποινής, που αναστέλλονται, υπό τον όρο της τήρησης του διατάγματος (εμφάνιση στο Κέντρο Θεραπείας εντός 48 ωρών, τήρηση του θεραπευτικού συμβολαίου κτλ).

Το Δικαστήριο, κατά την έκδοση του διατάγματος θεραπείας, δύναται να θέσει όρους και να δίνει οδηγίες που κατά την κρίση του είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εν λόγω διατάγματος και για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους εκδίδεται, που θα ενταχθούν στο θεραπευτικό συμβόλαιο. Το διάταγμα και κατ’ επέκταση το θεραπευτικό συμβόλαιο έχει ελάχιστη χρονική περίοδο ισχύος τους 3 μήνες και μέγιστη χρονική περίοδο ισχύος τους 24 μήνες (με την δυνατότητα των ενδιάμεσων τριμηνιαίων παρατάσεων μέχρι τη συμπλήρωση της μέγιστης χρονικής περιόδου, βάσει των εκθέσεων του Κέντρου Θεραπείας).

Λέχθηκε ότι την αίτηση μπορεί να υποβάλει και κατηγορούμενος στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, δηλαδή δεν προαπαιτείται καταδίκη. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον υπάρχει μια εκκρεμής δίκη, το Δικαστήριο αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης, ουσιαστικά, μέχρι να περατωθεί η θεραπευτική περίοδος που ορίζει στο διάταγμα. Εάν η θεραπευτική περίοδος που τάσσει ακολουθείται επιτυχώς, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται, μετά την περάτωσή της, ενώπιον του Δικαστηρίου μόνον δια σκοπούς απόλυσης. Εάν υπάρξει παράβαση του θεραπευτικού συμβολαίου, συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης που είχε αναβληθεί. Εάν την αίτηση υποβάλλει καταδικασθείς, αντίστοιχα, αναβάλλεται η επιβολή ποινής, υπό τους ίδιους προαναφερόμενους όρους. Θα ήταν προτιμότερο ο νόμος να αναφερόταν και σε δυνατότητα αναβολής της έκτισης της ποινής, ώστε καταδικασθέντες που έχουν ήδη αρχίσει να εκτίουν την ποινή τους, να καλύπτονται ασφαλέστερα από τη δυνατότητα, αλλά, ίσως, να μπορεί να καλύπτεται με κάποιον άλλο τρόπο.

Χρειάζεται η εξακολουθούμενη συναίνεση του ιδίου του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου να υποβληθεί τελικά σε θεραπεία, όπου ο λόγος γίνεται για οποιεσδήποτε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης του. Ο διαταχθείς (κατηγορούμενος ή καταδικασθείς) χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος θα πρέπει, εντός 48 ωρών από την έκδοση του διατάγματος, να παρουσιαστεί στο αναφερόμενο, στο διάταγμα, Κέντρο Θεραπείας, να αποδεκτεί τους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου που εκδόθηκε, και να συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Κέντρου Θεραπείας, σε σχέση με τη θεραπεία του.

Είναι σημαντική η διάταξη του άρθρου 11 του Νόμου, που ορίζει ότι, κατηγορούμενος ή καταδικασθείς χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος, ο οποίος τυγχάνει ή έτυχε εθελοντικής θεραπείας σε Κέντρο Θεραπείας δεν διώκεται για διάπραξη αδικημάτων που προβλέπονται στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο και για τη διάπραξη αδικημάτων τα οποία αφορούν τη χρήση ναρκωτικών και τα οποία προβλέπονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, χωρίς τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Πρώτες Σκέψεις

Μερικές φορές δεν ενοχλεί, όταν θεσπίζονται νέοι νόμοι, οι παλιοί να μπαίνουν απλά στο «συρτάρι», μάλιστα, με κάποια ανυπομονησία, για την αλλαγή.

Ο Νόμος είναι σε γενικές γραμμές ένας καλός Νόμος, που έχει να προσφέρει πολλά στην Κυπριακή κοινωνία, που προσθέτει σημαντικά στην ποιότητα της Κυπριακής Δικαιοσύνης και που δεν μπορεί, παρά να τύχει του πιο ένθερμου και αισιόδοξου καλωσορίσματος, ειδικά και ως προς τις διατάξεις που αγγίζουν την παραβατικότητα ανηλίκων, και σε κάποιο βαθμό, επουλώνουν ακόμα βαθύτερες πληγές του συστήματος. Ο Νόμος είναι προσεγμένος, στα σημεία, και περιέχει τους απαραίτητους μηχανισμούς διόρθωσης, σε περίπτωση που με την εφαρμογή του διαπιστωθούν περαιτέρω ανάγκες.

Με το Νόμο αυτό το Κράτος απλώνει καλύτερα το χέρι και δίνει ένα πολύτιμο δώρο στους χρήστες και ουσιοεξαρτημένους: δώρο ζωής. Ας ελπίσουμε ότι οι μελλοντικές στατιστικές θα είναι κάπως πιο ενθαρρυντικές και ότι ο Νόμος αυτός θα έχει συμβάλει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.