ΔΕΕ: Η πρόσκρουση πτηνού με αεροσκάφος ως έκτακτη περίσταση

Είναι μια ενδιαφέρουσα απόφαση του ΔΕΕ, που εκδόθηκε σήμερα στην υπόθεση C-315/15 Marcela Pešková και Jirí Pešká κατά Travel Service a.s, η οποία προέκυψε από απαίτηση για αποζημίωση με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1), και με βάση την Απόφαση του ΔΕΕ της 19ης Νοεμβρίου 2009, Sturgeon (C-402/07 και C-432/07), βλ. επίσης ΑΤ αριθ.102/09.

Ο λόγος για πτήση της τσεχικής αεροπορικής εταιρίας Travel Service, με αναχώρηση από το Μπουργκάς (Βουλγαρία) και με προορισμό την Ostrava. Προτού απογειωθεί για την Ostrava, το αεροσκάφος που είχε προγραμματιστεί για αυτήν την πτήση είχε ήδη πραγματοποιήσει τις διαδρομές από την Πράγα στο Μπουργκάς, από το Μπουργκάς στο Brno (Τσεχική Δημοκρατία) και από το Brno στο Μπουργκάς. Κατά την πτήση από την Πράγα στο Μπουργκάς, εντοπίστηκε πρόβλημα στον μηχανισμό οπισθοκίνησης. Για την επισκευή του προβλήματος αυτού απαιτήθηκε μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά. Ακολούθως, κατά την προσγείωση της πτήσης Μπουργκάς-Brno, το αεροσκάφος, κατά την Travel Service, προσέκρουσε σε πτηνό, πράγμα που κατέστησε αναγκαίο τον έλεγχο της τεχνικής κατάστασης του αεροσκάφους. Ο έλεγχος αυτός διενεργήθηκε αρχικώς από τοπική εταιρία η οποία είχε τη σχετική εξουσιοδότηση. Εντούτοις, ο κύριος του αεροσκάφους, ήτοι η εταιρία Sunwing, επέμενε να μεταβεί στο Brno από άλλη πόλη της Τσεχίας τεχνικός της Travel Service για να διαπιστώσει εάν το αεροσκάφος ήταν πράγματι κατάλληλο για πτήση. Εν τέλει, από τους δύο αυτούς ελέγχους δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζημιών οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω την πτητική ικανότητα του αεροσκάφους. Εξαιτίας αυτών των απροσδόκητων γεγονότων, η πτήση πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση πέντε ωρών και είκοσι λεπτών κατά την άφιξη.

Ως έκτακτες περιστάσεις, κατά την έννοια του Κανονισμού, νοούνται τα γεγονότα τα οποία, ως εκ της φύσης και των αιτίων τους, δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα και εκφεύγουν του αποτελεσματικού ελέγχου του. Δεν συνιστά έκτακτη περίσταση η πρόωρη δυσλειτουργία ορισμένων εξαρτημάτων του αεροσκάφους, καθώς μια τέτοια βλάβη δεν παύει να συνδέεται αναπόσπαστα με το σύστημα λειτουργίας του αεροσκάφους. Η συντήρηση και η ομαλή λειτουργία του αεροσκάφους εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης των αερομεταφορέων. Όπως αποφάνθηκε το ΔΕΕ, η τυχόν πρόσκρουση πτηνού σε αεροσκάφος, καθώς και η ενδεχόμενη ζημία που προκαλείται από την πρόσκρουση αυτή, δεν συνδέονται αναπόσπαστα με το σύστημα λειτουργίας του αεροσκάφους, οπότε μια τέτοια πρόσκρουση δεν είναι, ως εκ της φύσης και των αιτίων της, αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα και εκφεύγει του αποτελεσματικού ελέγχου του. Συνεπώς, η πρόσκρουση πτηνού σε αεροσκάφος συνιστά έκτακτη περίσταση κατά την έννοια του Κανονισμού.

Ο αερομεταφορέας απαλλάσσεται της υποχρέωσής σε αποζημίωση μόνον εάν δύναται να αποδείξει, αφενός, ότι η ματαίωση ή η καθυστέρηση πτήσης διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των τριών ωρών κατά την άφιξη οφείλεται σε έκτακτη περίσταση η οποία δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα και, αφετέρου, ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η ματαίωση της συγκεκριμένης πτήσης ή η καθυστέρηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των τριών ωρών συνεπεία των έκτακτων περιστάσεων που αντιμετώπισε αυτός ο αερομεταφορέας.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Travel Service έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα μετά την πρόσκρουση, προκειμένου να αποτρέψει την καθυστέρηση της πτήσης της, στο συγκεκριμένο αεροσκάφος διενεργήθηκε έλεγχος στο αεροδρόμιο του Brno από τοπικό εμπειρογνώμονα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν δυνάμει των εφαρμοστέων κανονισμών. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο φρονεί ότι τυχόν δεύτερος έλεγχος του αεροσκάφους δεν ήταν αναγκαίος προκειμένου να διαπιστωθεί η πτητική ικανότητά του, οπότε η καθυστέρηση λόγω ενός τέτοιου ελέγχου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό το πρίσμα της υποχρέωσης αποζημίωσης που προβλέπει ο Κανονισμός. Ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει μέτρα τα οποία θα τον υποχρεώσουν να υποβληθεί σε θυσίες υπερβαίνουσες τις δυνατότητες της επιχείρησής του. Εντούτοις, μολονότι ο αερομεταφορέας ενδέχεται να υποχρεούται να λάβει ορισμένα προληπτικά μέτρα προκειμένου να μειώσει ή ακόμη και να αποτρέψει τους ενδεχόμενους κινδύνους πρόσκρουσης με πτηνά, ο αερομεταφορέας αυτός δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση από άλλους φορείς (όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διαχειριστές του αερολιμένα ή οι αρμόδιοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας) των δικών τους υποχρεώσεων να λάβουν τα προληπτικά μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Τέλος, το Δικαστήριο εκτιμά ότι, στην περίπτωση όπου η μεγάλη καθυστέρηση ενός αεροσκάφους έχει ως αιτία όχι μόνον μια έκτακτη περίσταση η οποία δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί δια της λήψης των ενδεδειγμένων για την κατάσταση μέτρων και προς αποτροπή των συνεπειών της οποίας ο αερομεταφορέας αυτός είχε λάβει όλα τα εύλογα προς τούτο μέτρα (πρόσκρουση πτηνού σε αεροσκάφος), αλλά και κάποια άλλη περίσταση της οποίας η επέλευση είναι καταλογιστέα σε αυτόν (τεχνικό πρόβλημα του αεροσκάφους), η καθυστέρηση που συνδέεται με την έκτακτη περίσταση πρέπει να αφαιρείται από τον συνολικό χρόνο της καθυστέρησης κατά την άφιξη της πτήσης προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το μέρος της καθυστέρησης που είναι καταλογιστέο στον μεταφορέα είναι ίσο ή μεγαλύτερο των τριών ωρών και για το οποίο επομένως πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση.

Συμπερασματικά, η πρόσκρουση πτηνού σε αεροπλάνο συνιστά έκτακτη περίσταση η οποία μπορεί να απαλλάξει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του για αποζημίωση σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης. Εντούτοις, οσάκις εξουσιοδοτημένος προς τούτο εμπειρογνώμονας διαπιστώσει μετά την πρόσκρουση ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να πετάξει, ο μεταφορέας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση επικαλούμενος την ανάγκη διενέργειας ενός δεύτερου ελέγχου.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.