Το πιθανό Διορθωτικό στον GDPR

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR), η οποία με βάση το άρθρο 99 § 2 αρχίζει την 25.05.2018, φαίνεται να έγινε αντιληπτή η κινητικότητα για την έκδοση διορθωτικού (corrigendum / rectificatif). Αυτό μάλλον προκαλεί κάποια ανησυχία σε όσους έχουν κάνει ήδη μια εκτεταμένη ερμηνευτική εργασία και προετοιμασία εφαρμογής. Αυτή η ανησυχία, όμως, μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο αναγκαία, πέραν του ότι σε τέτοιας «δυναμικής» Κανονισμό, θα μπορούσε να ήταν, ίσως, αναμενόμενη αυτού του είδους η κινητικότητα, ακριβώς, πριν από την έναρξη της ουσιαστικής του ισχύος (χωρίς να σημαίνει ότι αποκλείεται η διόρθωση μετά ή η τροποποίηση).

Όσον αφορά το διορθωτικό, ως παρέμβαση, συνιστά διόρθωση μετά την έκδοση της πράξης και τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα[1] και μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε πράξη (όχι μόνο σε Κανονισμό, όπως στην προκειμένη περίπτωση). Η διαδικασία της έκδοσης διορθωτικού, όσον αφορά το Συμβούλιο, περιλαμβάνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου ημερομηνίας 03.12.1975 [έγγραφο R/2521/75 (JUR 149)] και έχει ως εξής:

The Council agreed that:

(1) every effort should be made to avoid the occurrence of errors. To this end, national delegations should endeavour to take a more active part in the finalisation of Council acts at the meetings of legal/linguistic experts. For its part the General Secretariat should continue its present practice of giving as much notice as possible of such meetings, normally at least 10 days, except in cases of real urgency. In such cases the telex convening the meeting should indicate the reason for the urgency;

(2) (a) where an obvious error occurs after the signing of the original text of the Council act by the President of the Council, the correction will be made by means of a corrigendum, whatever the number of Community languages in which the error occurs;

(b) where an obvious error occurs in the original text of the acts signed by the President, and where it exists only in one or two of the official languages of the Community (since the consistency of the Official Journal must be maintained), the present procedure will be applied, i.e. the correction will be made by means of a corrigendum, with the President’s agreement and subject to any comments which may be received by the General Secretariat within 15 days;

(c) in all other cases, the General Secretariat will make suggestions to the delegations as to the procedure to be followed in each individual case, in particular as regards firstly, whether the correction should be made by means of a corrigendum or whether a new act should be adopted and, secondly, whether or not the correction should have retroactive effect. If necessary a Council working party will be instructed to examine the solutions which may be adopted, unless the Commission submits new proposals;

(3) corrigenda made to Council acts in accordance with the procedures set out under 2 above will be published in the Official Journal of the European Communities by the General Secretariat;

(4) the correction procedures thus defined in no way prejudge the decisions which the Court may take if it has to rule on the matter.

Συνήθως, εκδίδεται διορθωτικό σε εκείνα τα σημεία του κειμένου τα οποία στερούνται καλής «φόρμας» ώστε να δημιουργούν ερμηνευτικές και κατ’ επέκταση λειτουργικές δυσχέρειες, αλλά και σε λάθη ικανά να οδηγήσουν σε νομικά ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Προφανή τυπογραφικά λάθη ή λάθη της γλώσσας που είναι επουσιώδη δεν θα πρέπει να διορθώνονται με διορθωτικό. Σχετική βοηθητική ερμηνεία δόθηκε από το Συμβούλιο και μεταγενέστερα[2].

Όταν η πράξη παράγεται κατά τη συνήθη νομοθετική αρμοδιότητα, απαιτείται η επίσημη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία ακολουθούνται και σχετικές διαδικασίες εντός αυτού. Η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τα δικά της στάδια και προθεσμίες. Η δημοσίευση γίνεται εάν δεν υπάρχουν σχόλια από τα κράτη – μέλη, εάν δεν υπάρχει ένσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κι εάν συμφωνεί η Προεδρία. Η δημοσίευση του κειμένου προϋποθέτει τη συμφωνία των οργάνων / θεσμών.

Το άρθρο 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 231 : Διορθωτικά

1. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος διαβιβάζει, κατά περίπτωση, σχέδιο διορθωτικού στην αρμόδια επιτροπή.

2.Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και έχει συμφωνηθεί με άλλα θεσμικά όργανα, ο Πρόεδρος ζητεί τη συγκατάθεση των εν λόγω θεσμικών οργάνων ως προς τις αναγκαίες διορθώσεις, πριν ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει το σχέδιο διορθωτικού και το υποβάλλει στο Σώμα, αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει λάθος που μπορεί να διορθωθεί με τον προτεινόμενο τρόπο.

4. Το διορθωτικό ανακοινώνεται κατά την προσεχή περίοδο συνόδου. Λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων ωρών από την ανακοίνωσή του, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο υποβάλουν αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία. Εάν το διορθωτικό δεν εγκριθεί, αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιημένο διορθωτικό ή να θεωρήσει τη διαδικασία περατωθείσα.

5. Τα εγκριθέντα διορθωτικά δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως το κείμενο στο οποίο αναφέρονται. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 78.

Στην περίπτωση του GDPR, αυτό που έγινε αντιληπτό να υπάρχει είναι το διορθωτικό του Συμβουλίου με ημερομηνία 19.04.2018, όπου χρησιμοποιείται η διαδικασία 2(c). Δόθηκε, σε εκείνο, χρονικό περιθώριο 8 ημερών στα κράτη – μέλη για παρατηρήσεις, ενώ ταυτόχρονα είχε διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ομοιότητες αλλά και διαφορές φαίνεται να έχει το διορθωτικό που είχε υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 26.03.2018 (προγενέστερη ημερομηνία). Εκείνου η παραλαβή είναι που ανακοινώθηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή (Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) (LIBE) την 25.04.2018, και που η Επιτροπή διαβίβασε στην Ολομέλεια για κοινοποίηση την 02.05.2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 231(4)[3]. Η αρχική σκέψη ήταν ότι δεν αποκλείεται η πράξη του Συμβουλίου ημερομηνίας 19.04.2018 να προέκυψε κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 231(2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο, μάλλον, δεν συνέβη κάτι τέτοιο.

Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε κι αν είναι η εσωτερική διαδικασία, εάν αναζητήσει, κανείς, κι άλλα διορθωτικά / corrigendum σε σχέση με τον GDPR, θα εντοπίσει (όπως, λόγου χάριν, αυτό που δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 314 την 22.11.2016, σελ. 72 έως 72 και αφορά σε άλλες γλώσσες – DE, ET, IT, HU). Πέρα από αυτή την πρόσφατη κινητικότητα για πρόκληση νέων λεκτικών και εκφραστικών διορθώσεων για όλες τις γλώσσες (με ή χωρίς ουσιαστική σημασία), θα ισχύει ό,τι τελικά δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, εάν προκύψει τέτοια δημοσίευση. Νοείται πως οτιδήποτε άλλο κινείται σε έγγραφη μορφή και, για, λόγους διαφάνειας, τίθεται σε δημοσιότητα σε οποιοδήποτε άλλο μέσο δεν έχει κάποια δεσμευτική ισχύ. Χρήσιμος, φυσικά, κάποιος προϊδεασμός, όπως κι η ευκαιρία ανασκόπησης της διαδικασίας που ισχύει για τα corridenda του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

———-

[1] Rectificatif, κατά τη γαλλική διάκριση, όταν γίνεται ήδη η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Στην ελληνική (ή και στην αγγλική) δεν υπάρχει διαφορά στην τεχνική ορολογία.

[2] π.χ. όσον αφορά τη διαδικασία 2(c) στο έγγραφο 6492/81 της 28.04.1981

[3] http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=15581&type=Flash

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.