Σημειώσεις για τον νέο νόμο για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

 

Εισαγωγή

Οι νομοθετικές πρόνοιες για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια («ΙΦ») εισχώρησαν στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά σχολεία, από το 1983. Αρχικά επρόκειτο για μεμονωμένες ρυθμίσεις, που στη συνέχεια επεκτάθηκαν κάπως.

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος 117(Ι)/2018 είναι ένας νέος νόμος, που δημοσιεύθηκε την 25.07.2018, ο οποίος συνιστά πλέον το διακριτό νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΙΦ στην Κύπρο, αντίστοιχα, καταργώντας τον προηγούμενο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο 5/1971, όσον αφορά τα ΙΦ. Κατ’ ουσία βασίζεται στη νοοτροπία του παλαιού νόμου, με την έννοια ότι δεν εντοπίζονται διατάξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν μη αναμενόμενες. Υπάρχουν, όμως, και σαφείς διαφορές.

Ο νέος νόμος παρουσιάστηκε στην Πάφο την 13.09.2018 και στη Λεμεσό την 14.09.2018, ως έχει (χωρίς ιδιαίτερη διάθεση σχολιασμού του), και έτυχε συζήτησης, ειδικά στη Λεμεσό, διάλογος από τον οποίο ανέκυψαν ωραία ζητήματα, που ίσως να πρέπει να απασχολήσουν σε κάποιες συζητήσεις για τυχόν διορθώσεις. Με την ευκαιρία, ευχαριστώ και όσους παρευρέθηκαν στις δύο πόλεις, και όσους άκουσαν προσεκτικά, κατάλαβαν τα λεγόμενα, και συνέβαλαν στην εμβάθυνση της συζήτησης.

Σημειώνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο νέος νόμος αφορά και στα ΙΦ που ήδη κατέχουν πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας με βάση τον παλαιό νόμο. Με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα αρχεία αναθεωρούνται, και τα υφιστάμενα εγκεκριμένα ΙΦ θα πρέπει, μέσα σε χρονικό διάστημα 36 μηνών από την 25.07.2018 (μέχρι την 25.07.2021) να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου (άρθρο 28 § 2).

Παρόλο που ο ίδιος ο νόμος δεν προβλέπει στο δικό του σώμα κάποια ξεχωριστή διαδικασία αίτησης για τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ (τούτο είναι δεδομένο), μέσα στη δική του γενικότητα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ευτυχώς, προς διευκόλυνση των ήδη εγκεκριμένων ΙΦ δημιούργησε ένα ξεχωριστό έντυπο αίτησης, που να επιτρέπει στα εν λόγω ΙΦ να υποβάλουν δι’ αυτού την αίτηση για ένταξη τους στα νέα Μητρώα, χωρίς να πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση από την αρχή όλα τα απαραίτητα τεκμήρια που θα πρέπει να προσκομίσει ένα ΙΦ που θέλει να ιδρυθεί για πρώτη φορά με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου. Παραπέμποντας, σε πρώτη φάση, στον υφιστάμενο τους φάκελο, δίνει τη δυνατότητα αυτός να διασωθεί και να μεταφερθεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, οπότε και, εάν χρειάζεται οτιδήποτε προς συμπλήρωση η αρμόδια αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να το ζητήσει. Που θα χρειαστεί, κατά πάσα πιθανότητα, όσον αφορά τα κάπως παλαιά εγκεκριμένα ΙΦ, με δεδομένες και τις αλλαγές στη χωροθετική πολιτική και τα πολεοδομικά κριτήρια για τα εκπαιδευτήρια, ειδικότερα από το 2011 και μετέπειτα (η κατά τρόπον τινά ανάκληση ευνοϊκής διοικητικής πράξης μετά την εκτέλεσή της, όσον αφορά εκείνα τα παλαιά ΙΦ, πιθανόν να προβληματίσει νομικά).

Τούτη η διαδικασία σύντομης αίτησης για τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ, που τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, προς αποφυγή παρεξήγησης, δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία της συμπλήρωσης που προβλέπει ο Νόμος μετά την παραλαβή της κάθε αίτησης εάν τυχόν δεν παραλήφθηκε πλήρως, τουλάχιστον σε νομοθετικό επίπεδο (ως προβλέπεται και ερμηνεύεται χωρίς δυσκολία προς αυτό), παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο έντυπο και στις δύο περιπτώσεις και ουσιαστικά συνιστά και η ίδια διαδικασία τύπου συμπλήρωσης του υφιστάμενου φακέλου (ασχέτως εάν δεν προβλέπεται ειδικά ή ως τέτοια). Κανονικά ο λόγος είναι, όμως, για αίτησης επανένταξης στα υφιστάμενα Μητρώα, με βάση την προϋφιστάμενη κατάσταση, υπό την αίρεση τυχόν αναγκαίας συμπλήρωσης που και πάλι θα ζητηθεί, μετά την παραλαβή της σύντομης αίτησης. Ασφαλέστερο (νομικά μιλώντας πάντα) θα ήταν να προβλέπεται και στον ίδιο τον νόμο, μεταβατικά ή άλλως πώς (ή έστω σε Κανονισμό υπέρ του οποίου επιφυλάσσεται ο νόμος), η διαδικασία της σύντομης αίτησης για τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ.

 

Πεδίο Εφαρμογής – Η έννοια του ΙΦ

Κομβικής σημασίας σε αυτό τον νόμο, όπως ήταν μάλλον και στον προηγούμενο (εάν κρίνουμε από την υφιστάμενη νομολογία) είναι το πεδίο εφαρμογής του, που προσδιορίζεται από την έννοια που δίνει ο νόμος για τα ΙΦ.

Κατά το ερμηνευτικό άρθρο 2, λοιπόν, φροντιστήριο συνιστά:

 «το φροντιστήριο που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του νόμου, και δύναται να οργανώνει και να παρέχει δια ζώσης φροντιστηριακά μαθήματα, σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 § 2(δ), σε ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες ατόμων, και που δύναται να παραχωρεί μόνο πιστοποιητικό παρακολούθησης, αλλά δεν περιλαμβάνει φροντιστήριο που διέπεται από ειδικό νόμο».

Ο ορισμός που δίνει ο νόμος δεν είναι χωρίς προβλήματα και πιθανόν να απασχολήσει τη νομολογία.

Σύμφωνα με τον παλαιό νόμο, απλούστερα:

“φροντιστήριον” σημαίνει την οργάνωσιν και παροχήν, διά ζώσης ή και μηχανικών μέσων, διδασκαλίας εις ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδας ατόμων.

Αφαιρουμένων των στοιχείων νομιμότητας που εμπεριέχονται στον νέο ορισμό (βλ. φροντιστήριο είναι το νόμιμο φροντιστήριο – παραδοξότητα), με βάση τα πραγματικά στοιχεία που θέλει να ρυθμίσει ο νομοθέτης ΙΦ συνιστά, θα μπορούσε να πει, κανείς: τη δραστηριότητα οργάνωσης και παροχής, σε άλλα άτομα, δια ζώσης «φροντιστηριακών μαθημάτων»: δηλαδή διδασκαλίας οποιουδήποτε θέματος περιλαμβανομένων των γνωστικών αντικειμένων δημοτικής, μέσης γενικής, και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε έναν χώρο.

Στη σύσταση αυτού του ορισμού, θα μπορούσαν να διακριθούν τα εξής πραγματικά στοιχεία:

-Πρόσωπο: φυσικό ή νομικό

-Δραστηριότητα: οργάνωση και παροχή δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων

-Χώρος

-Λήπτης: ενδιαφερόμενα άτομα (ανεξαρτήτως αριθμού)

Η συστηματικότητα της δραστηριότητας δεν προβλέπεται ρητά· αντίθετα, γίνεται αναφορά σε δυνατότητα. Αφαιρέθηκε από τον νέο ορισμό και η αναφορά σε μηχανικά μέσα. Διαχρονικά, δεν ενδιαφέρει τον νομοθέτη η λήψη οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος από τη δραστηριότητα, και πλέον δεν ενδιαφέρει ούτε ο σκοπός της διδασκαλίας (εάν θα είναι για συμπλήρωση γνώσεων ή άλλως πώς).

Συνάγεται, ενδεχομένως, ότι κάποιος που οργανώνει και παρέχει διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα ή που δεν απευθύνει σε συγκεκριμένο λήπτη (π.χ. προηχογραφεί παραδόσεις / διδασκαλίες και τις πωλεί μετά), δεν εμπίπτει σε αυτό τον Νόμο. Μπαίνει, όμως, κι ένα ερωτηματικό.

Νοουμένου ότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά (πρόσωπο, συγκεκριμένη δραστηριότητα, χώρος, λήπτης), το ΙΦ θα πρέπει ιδρύεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και ο χώρος του να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 § 2(δ) και να παραχωρεί μόνον πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η ευρύτητα του ορισμού μετριάζεται από την επιφύλαξη να μην ισχύει άλλος ειδικός νόμος. Τι ρυθμίζεται με άλλον ειδικό νόμο; Σχεδόν τίποτα. Για παράδειγμα, για τα ωδεία και τις μουσικές σχολές δεν υφίσταται ειδικός νόμος (πέραν του ότι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Τοπικού Σχεδίου): εμπίπτουν, άραγε, στην έννοια του Νόμου αυτού (μάλλον ναι); Υφίσταται, πάντως, και εντοπίζεται, ειδικός νόμος για τις σχολές έντεχνου χορού (Ν. 65(Ι)/1997).

Κάτι, όμως, δεν πάει καλά. Κάτι λείπει. Ερώτημα που τέθηκε: Κάποιος που είναι εκπαιδευτικός και οργανώνει και παρέχει δια ζώσης διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων σε σπίτια μαθητών του, σε έναν ή περισσότερους λήπτες της διδασκαλίας κάθε φορά, εμπίπτει στην έννοια του ΙΦ; Θα μπορούσε να σκεφτεί, κανείς, ναι, εφόσον κι ο σκοπός του νόμου είναι να ρυθμίσει αυτή τη δραστηριότητα της οργάνωσης και παροχής φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Αλλά, ποιος μπορεί, σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, να επιβάλει σε κάποιον να παρέχει τέτοια εκπαίδευση εντός εκπαιδευτηρίου και όχι με άλλον τρόπο (εξίσου «δια ζώσης») και ποιος μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να λαμβάνει εκπαίδευση μέσα σε εκπαιδευτήριο και όχι κατ’ οίκον ή έξω στην ύπαιρθο; Από την άλλη, ο πάροχος χρησιμοποιεί τον όρο «ιδιωτικό φροντιστήριο» ή άλλο παρόμοιο όρο και δεν θα ήταν ασφαλές, έτσι όπως έχει ο Νόμος. Επίσης, ενώ υπόκεινται σε έλεγχο οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, σε σχέση με τα προσόντα, το πρόγραμμα, κ.λπ., δεν υπόκειται αυτός που παρέχει ιδιωτική εκπαίδευση με άλλους (δια ζώσης) τρόπους και όχι σε εκπαιδευτήριο, κάτι που, από μόνο του θεωρούμενο, παράγει κάποιου είδους αδικία. Από την άλλη, δεν εκφεύγει της προσοχής ότι αρκετά εγκεκριμένα ΙΦ παρέχουν πρόσθετα και τέτοιες υπηρεσίες, δηλαδή αποστέλλουν καθηγητές και παραδίδουν μαθήματα εκτός των υφιστάμενων εκπαιδευτηρίων τους, πώς μπορεί μια τέτοια δική τους συνδυασμένη δραστηριότητα να είναι νόμιμη για τα εγκεκριμένα ΙΦ (ασχέτως του χώρου της συγκεκριμένης διδασκαλίας) και όπου συνιστά τη μόνη παρεχόμενη υπηρεσία να μην είναι νόμιμη;

Θα μπορούσε, άραγε, να συνιστά εξορθολογισμό να λεχθεί ότι τα συστατικά στοιχεία του ορισμού του ΙΦ είναι τα εξής;:

-Πρόσωπο (φυσικό ή νομικό)

-Δραστηριότητα (οργάνωση και παροχή διδασκαλίας δια ζώσης φοντιστηριακών μαθημάτων)

-Λήπτες (ή και λήπτης)

-Συστηματική επαγγελματική δραστηριότητα (όχι μεμονωμένη εκδήλωση)

-Εάν και εφόσον διαθέτει χώρο που λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο, τότε και να πληροί τις οποιεσδήποτε πολεοδομικές προϋποθέσεις.

Ή μήπως κάποιος εξορθολογισμός θα μπορούσε να αναζητηθεί υπό το φως της επαγγελματικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην εκπαίδευση, που επιδέχονται μεν εύλογους περιορισμούς, αλλά χωρίς να καταλύεται ο πυρήνας τους (έχοντας υπόψη, όμως, και την Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ν. Μανώλη (1995) 2 Α.Α.Δ. 207).

Θα ήταν, ίσως, μια καλή σύσταση, οποιοσδήποτε έχει αμφιβολία ως προς το κατά πόσον ο νόμος αυτός εφαρμόζεται όσον αφορά τη δική του δραστηριότητα, να αναζητά γραπτώς τις θέσεις της Αρμόδιας Αρχής, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, παρά να καταλήγει από μόνος του στο συμπέρασμα ότι ο νόμος αυτός δεν τον αφορά. Είναι πολύ πιο πιθανόν να τον αφορά. Είναι πολύ πιθανόν, επίσης, οι νομικές απόψεις να ποικίλουν.

 

Η δομή του Νόμου

Ο Νόμος αποτελείται από πέντε μέρη, ως εξής:

Μέρος Ι  (άρθρο 2) = ερμηνευτικό.

Μέρος ΙΙ (άρθρα 3 – 7) = Συμβουλευτική Επιτροπή («ΣΕ») (προβλέπονταν και στον παλαιότερο νόμο, αλλά η ΣΕ του νέου Νόμου συνιστά ένα εντελώς νέο όργανο).

Μέρος ΙΙΙ (άρθρα 8 – 21) =  Ίδρυση και λειτουργία ΙΦ (μητρώα, στοιχεία αίτησης, προϋποθέσεις, περιορισμοί, κ.λπ.).

Μέρος IV (άρθρα 22 – 24) = Πειθαρχικός Έλεγχος.

Μέρος V (άρθρα 25 – 30) = Ποινικά αδικήματα και άλλες διατάξεις.

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η νέα ΣΕ είναι 11μελής, με 3ετή θητεία, και τα μέλη της θα απασχολούνται αμισθί (άρθρα 3 – 4). Αποτελείται από τα εξής μέλη, συνοπτικά:

-Πρόεδρος: ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπός του

-2 λειτουργοί του Υπουργείου που θα εκπροσωπούν τη διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

-1 μέλος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

-1 μέλος της αντίστοιχης οργάνωσης Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

-1 μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων

-1 νομικός που θα συστήσει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

-3 πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις εγκεκριμένου λογιστή ή εκπαιδευτικού ή αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού ή κοινωνιολόγου, και

-1 ακαδημαϊκός ως αριστίνδην μέλος

Κατά την παρουσίαση του νέου Νόμου στη Λεμεσό, τέθηκε εύστοχα το ζήτημα ότι απουσιάζει από την προβλεπόμενη σύνθεση εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου των ΙΦ.

Ως προς τα χαρακτηριστικά της ΣΕ φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια για συμμετοχή τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα, να υπάρχει μια πολυφωνία.

Η ΣΕ θα έχει τις τακτικές συνεδριάσεις της, 1 φορά κάθε τρίμηνο και τις έκτακτες, εάν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της ή μετά από αίτημα τουλάχιστον 5 μελών της.

Απαρτία θα υπάρχει με την παρουσία 6 μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπάρχει νικώσα ψήφος του Προέδρου.

Θα έχει τη δυνατότητα σύστασης ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Λειτουργικές διευκολύνσεις (π.χ. γραφεία, προσωπικό, κ.λπ.) θα παρέχει το Υπουργείο.

Οι αρμοδιότητες της ΣΕ (άρθρο 5) διακρίνονται σε συμβουλευτική (συμβουλεύει το Υπουργείο για κάθε θέμα που αφορά στα ΙΦ και για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε ΙΦ), εποπτική (ασκεί εποπτικό έλεγχο), ελεγκτική (παρακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών και την τήρηση των Μητρώων).

 

Ίδρυση και Λειτουργία ΙΦ

Τα προς ανασύσταση Μητρώα

Όπως προαναφέρθηκε, ο νέος νόμος ισχύει για όλα τα ΙΦ, για όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην έννοια του ΙΦ, ασχέτως εάν κατέχουν ή όχι πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας με βάση τον παλαιότερο νόμο, καθότι τα υφιστάμενα αρχεία αναθεωρούνται. Ρητά προβλέπεται ότι το Υπουργείο εντός 36 μηνών θα πρέπει να συστήσει (άρθρο 8):

Μητρώο ΙΦ: επωνυμία, διεύθυνση, ημερομηνία έγκρισης αίτησης ίδρυσης και λειτουργίας ΙΦ, φροντιστηριακά μαθήματα που εγκρίνονται για διδασκαλία. Συνδεόμενο αρχείο: ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και διευθυντή του ΙΦ, ο αριθμός πολιτικής ή/και φορολογικής ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας.

-Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού ΙΦ: ονοματεπώνυμα διδάσκοντος προσωπικού, αριθμοί ταυτότητας, ημερομηνίες γέννησης, προσόντα, φροντιστηριακά μαθήματα που ο καθένας έχει δικαίωμα να διδάσκει, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού μη περίληψης στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του νόμου για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία.

Τα στοιχεία της αίτησης

Το άρθρο 9 § 2 είναι εκείνο το μακροσκελές άρθρο που ρυθμίζει τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η αίτηση για την ίδρυση ενός ΙΦ (που βρίσκονται πλέον στο τυποποιημένο έντυπο της αίτησης που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο):

-Στοιχεία ιδιοκτητών: Για φυσικό πρόσωπο, ονομεταπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, και για νομικό πρόσωπο, επωνυμία, χώρα σύστασης, έδρα, διεύθυνση, ονόματα αξιωματούχων και μετόχων, πιστοποιητικό εγγραφής,

-Επωνυμία του ΙΦ μαζί με πιστοποιητικό εγγραφής της (κάθε ΙΦ πρέπει να φέρει επωνυμία),

– Έδρα και διεύθυνση του ΙΦ (αφορά και στα παραρτήματα ΙΦ – ξεχωριστή αίτηση),

-Στοιχεία κτιριολογικής υποδομής (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα): πολεοδομική και οικοδομική άδεια γι’ αυτή την εγκεκριμένη χρήση και πιστοποιητικό έγκρισης / ή αίτηση για πιστοποιητικό έγκρισης, περίπτωση στην οποία το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί εντός 3 ετών από την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης και λειτουργίας του ΙΦ (αφορά και στα παραρτήματα ΙΦ),

-Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο) (αφορά και στα παραρτήματα ΙΦ),

-Τυχόν άλλα στοιχεία σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που ο νομοθέτης εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία να τα ρυθμίσει δια Κανονισμών (αφορά και στα παραρτήματα ΙΦ),

-Στοιχεία διευθυντή και διδακτικού προσωπικού (αφορά και στα παραρτήματα ΙΦ): ονοματεπώνυμο, πιστοποιητικό γέννησης, προϋπηρεσία, πιστοποιητικό γυμνασιακών/λυκειακών σπουδών, πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό ισοτιμίας ΚΥΣΑΤΣ ή βεβαίωση καταχώρισης στον κατάλογο διοριστέων/διορισίμων του κλάδου σπουδών από την ΕΕΥ, βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών  υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγής (για άρρενες), πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό ότι ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παιδικής πορνογραφίας,

(οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διοριστέων/διορισίμων υποβάλλουν μόνον τα τελευταία αστυνομικά πιστοποιητικά)

-Κατάλογος με τα φροντιστηριακά μαθήματα: για κάθε μάθημα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον γενικό σκοπό, στους ειδικούς στόχους, στο περιεχόμενο, στον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας ανά ηλικία και επίπεδο, στη μεθοδολογία και αξιολόγησή του όπως και στα διδακτικά εγχειρίδια, ενώ όταν πρόκειται για μάθημα που διδάσκεται και σε δημόσια σχολεία υποβάλλεται γραπτή δέσμευση για εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου,

-Δείγμα απόδειξης με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις αποδείξεις εισπράξεων διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων,

-Αριθμό φορολογικής ταυτότητας και μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων εργοδότη,

-Κατάλογο διδάκτρων για τα μαθήματα που διδάσκονται.

Όπως προαναφέρθηκε, παρόλο που ο Νόμος δεν προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία υποβολής αίτησης για τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ, το Υπουργείο αποφάσισε τη δημιουργία ξεχωριστού εντύπου που να συνδέει την αίτηση των εγκεκριμένων ΙΦ με τα στοιχεία του φακέλου τους, παρά τον καταργεί. Όλες οι αιτήσεις και τα έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και με βάση την ανακοίνωσή του ημερομηνίας 11.09.2018, τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ θα πρέπει να υποβάλουν τη δική τους αίτηση (ειδικό έντυπο) μέχρι την 30.11.2018.

Διαδικασία εξέτασης της αίτησης

Όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται στο Υπουργείο μετά την υποβολή της αίτησης (είτε από τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ είτε από τα ΙΦ που θέλουν να ιδρυθούν σήμερα με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου), αυτή έχει ως εξής:

-Υποβάλλεται  η αίτηση στο Υπουργείο (στον κατάλληλο, ανά την περίπτωση, έντυπο)·

-Το Υπουργείο εντός 30 ημερών από την υποβολή της, θα πρέπει να ενημερώσει ότι παρέλαβε την αίτηση και σε περίπτωση που είναι ελλιπής να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία·

-Το Υπουργείο παραπέμπει τη συμπληρωμένη αίτηση στη ΣΕ για εισηγήσεις, η οποία υποβάλλει εισηγήσεις αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία και διενεργήσει επί τόπου επιθεώρηση και συμπληρώσει το έντυπο επιθεώρησης·

-Μετά τη λήψη των εισηγήσεων της ΣΕ, το Υπουργείο λαμβάνει την απόφασή του, εντός 10 μηνών.

Αποφάσεις του Υπουργείου

Το Υπουργείο, εξετάζοντας την αίτηση, έχει τις εξής επιλογές:

(α) Να εγκρίνει την αίτηση, να την καταχωρίσει στο Μητρώο ΙΦ και να εκδώσει πιστοποιητικό με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου, αφού πληρωθεί τέλος εγγραφής που επίσης θα καθοριστεί με τους Κανονισμούς·

(β) Να απορρίψει την αίτηση·

(γ) Να εγκρίνει την αίτηση προσωρινά, εάν δεν πληροί τις προδιαγραφές του νόμου για τις κτιριακές υποδομές, για 36 μήνες, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών και εφόσον:

-Τύχει προηγούμενης επιθεώρησης από κλιμάκιο λειτουργών του Υπουργείου η προσβασιμότητα στον χώρο διδασκαλίας, που ετοιμάζουν έκθεση για συμμόρφωση·

-Κατατεθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ΙΦ·

-Κατατεθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Όσον αφορά τα πολεοδομικά κριτήρια, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να ληφθεί, μεταξύ άλλων, υπόψη η χωροθετική πολιτική Τοπικών Σχεδίων (π.χ. Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2011 – Κεφ. 16) καθώς και τα Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων 2011 – Παράρτημα Β: Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής.

Μεταβολές στοιχείων

Σε περίπτωση όπου υπάρχουν μεταβολές στοιχείων πριν από την έγκριση της αίτησης, θα πρέπει να υποβληθεί γραπτή αιτιολογημένη δήλωση γι’ αυτές από τον ιδιοκτήτη, ώστε να κριθούν κι εκείνες οι μεταβολές από το Υπουργείο εάν είναι σύμφωνες με τον νόμο. Για μεταβολές μετά από την έγκριση της αίτησης (άρθρο 18), θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την επιθυμητή μεταβολή πριν την έναρξη του σχολικού έτους κατά την οποία θα εφαρμοστεί, για να τύχει έγκρισης του Υπουργείου, το οποίο απαντά εντός 60 ημερών, βάσει και των εισηγήσεων της ΣΕ.

Γενική Απαγόρευση

Ισχύει, νοείται, σταθερά η γενική απαγόρευση ότι, τηρουμένης της επιφύλαξης της άδειας προσωρινής λειτουργίας για την περίοδο προσαρμογής, απαγορεύεται η λειτουργία οποιουδήποτε ΙΦ πριν από την έκδοση πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας με βάση τον νέο νόμο.

Απαγορεύσεις σε σχέση με τον ιδρυτή

Απαγορεύσεις σε σχέση με το πρόσωπο του ιδρυτή (άρθρο 10), υπήρχαν και με βάση τον παλαιό νόμο. Συνοπτικά, δεν μπορεί να ιδρυθεί ΙΦ από:

-Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (μη πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους) χωρίς μόνιμη κατοικία στην Κύπρο / νομικό πρόσωπο με πλειοψηφία μετόχων αλλοδαπούς χωρίς μόνιμη κατοικία στην Κύπρο·

-Εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ν.π.δ.δ. ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

-Αφυπηρετήσαντα δημόσιο υπάλληλο ή εκπαιδευτικό δημόσιου σχολείου κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την αφυπηρέτησή του·

-Πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

-Εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο που απολύθηκε ή εξαναγκάστηκε σε αφυπηρέτηση λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος·

-Πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό·

-Όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και σύμφωνης γνωμοδότησης της ΣΕ, η ίδρυση ΙΦ δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας (αυτή συνιστά μια απαγόρευση που εκφεύγει από τα αντικειμενικά στοιχεία)·

-Νομικό πρόσωπο του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου.

Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό (άρθρο 11)

Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του ΙΦ έχουν τα ίδια προσόντα τα οποία απαιτούνται αντίστοιχα για τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων. Αυτή είναι μια πρόνοια που υπήρχε και στον παλαιότερο νόμο, παρόλο που είναι πολύ αμφίβολο εάν εφαρμόζεται στην πράξη, με δεδομένη την ύπαρξη πολλών νεαρών εκπαιδευτικών χωρίς προσόντα ή διδακτική πείρα βαθμού διευθυντή, που εμφανίζονται ως διευθυντές των δικών τους φροντιστηρίων.

Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στο Υπουργείο έντυπο που θα καθοριστεί με τους Κανονισμούς, με τα στοιχεία για τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό, όπως αλλάζει ή δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο.

Πρόσωπο που συμπληρώνει το 68ο έτος της ηλικίας του μετά τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο αυτό έχει συμπληρωθεί, δεν μπορεί είτε να είναι διευθυντής είτε να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό. Δεν μπορεί ο εν ενεργεία ή αφυπηρετήσας τους τελευταίους 12 μήνες δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό ΙΦ.

Κάθε εκπαιδευτικός που εργοδοτείται είτε ως διευθυντής είτε ως μέλος διδακτικού προσωπικού ΙΦ πρέπει να προσκομίζει τα προαναφερόμενα αστυνομικά πιστοποιητικά.

Όσον αφορά τον διευθυντή, προβλέπει περαιτέρω το άρθρο 12, ότι:

-Είναι φυσικό πρόσωπο (δυνατόν και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που είναι φυσικό πρόσωπο)·

-Έχει ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη και Υπουργείου για την εύρυθμη λειτουργία του ΙΦ και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων ανάλογα προς αυτά των διευθυντών των δημόσιων σχολείων·

-Διευθύνει μόνο ένα (όχι περισσότερα) ΙΦ (εάν υπάρχουν μέχρι 3 παραρτήματα στην ίδια Επαρχία μπορούν να διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τυχόν διδακτικά του καθήκοντα).

Διακοπή λειτουργίας ΙΦ (αναγκαστική και οικειοθελής)

-Όταν παύουν να συντρέχουν ή ουδέποτε συνέτρεξαν οι όροι που προβλέπει ο νέος νόμος·

-Η λειτουργία του είναι επιζήμια για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη·

-Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του αναφορικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού του·

-Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του νέου νόμου·

-Οικειοθελώς για οποιονδήποτε λόγο – γραπτή ενημέρωση προς το Υπουργείο εντός 30 ημερών από τη διακοπή.

Επωνυμία (άρθρο 15)

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε ΙΦ πρέπει να έχει επωνυμία. Αυτή (όπως σχετικοί περιορισμοί υπήρχαν και παλαιότερα):

-Δεν πρέπει να είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο, τον τύπο και τα προγράμματα σπουδών (εάν η επωνυμία είναι σε ξένη γλώσσα, διατυπώνεται και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας)·

-Πρέπει να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ΙΦ (η ίδια μπορεί να χρησιμοποιείται για περισσότερα ΙΦ του ίδιου ιδιοκτήτη)·

-Δεν περιέχει τις λέξεις: «Σχολείο», «Σχολή», «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο», «Ευρωπαϊκό», «Διεθνές», «Πρότυπο», «Κολέγιο» ή παρόμοιες λέξεις.

Υπάρχει ειδική πρόνοια τα ήδη εγκεκριμένα ΙΦ: Εάν χρησιμοποιούσε επωνυμία που περιέχει τέτοια λέξη τα τελευταία 20 χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και τυχόν αλλαγή (που καταρχάς επιβάλλεται) θα απόβαινε επιζήμια γι’ αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίσει ειδική έγκριση από το Υπουργείο για τη συνέχιση χρήσης της.

-Το ΙΦ πριν από την επωνυμία φέρει τις λέξεις: «Ιδιωτικό Φροντιστήριο» ή «Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο», οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, διαφημίσεις, αποδείξεις είσπραξης, σφραγίδα και γενικά στα έγγραφα που εκδίδονται από αυτό.

-Δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο επωνυμία ΙΦ χωρίς αυτό να έχει εγκριθεί και να του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας.

Μεταβίβαση ιδιοκτησίας ΙΦ (άρθρο 16)

Ο μεταβιβάζων θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο εντός 30 ημερών από τη μεταβίβαση στον νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις πρόνοιες του νόμου.

Αυτόματη (ανυπαίτια) διαγραφή ΙΦ από το Μητρώο (άρθρο 17)

Η μη λειτουργία για 3 χρονικά έτη μπορεί να επιφέρει ενός είδους αυτόματη (ανυπαίτια) διαγραφή. Για να γραφθεί ξανά, το ΙΦ, τότε φαίνεται θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να εξασφαλίσει νέα έγκριση από το Υπουργείο, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΣΕ.

Αναγκαστική διαγραφή ΙΦ από το Μητρώο και ακύρωση πιστοποιητικού (άρθρο 18)

Υπάρχει η δυνατότητα του Υπουργείου, μετά από εισήγηση της ΣΕ, να διατάξει διαγραφή από το Μητρώο και ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας, εάν υπάρχει διαπίστωση, έπειτα από επιθεώρηση ή διερεύνηση και τεκμηρίωση καταγγελιών ή καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίου ότι:

-Έπαυσαν να υφίστανται οι όροι που απαιτεί ο νόμος για την ίδρυση και λειτουργία·

-Η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

-Παραβιάζονται διατάξεις του νέου νόμου·

-Μόνιμη εγκατάσταση ιδιοκτήτη στο εξωτερικό ή απώλεια ιδιότητας πολίτη της Δημοκρατίας ή της ΕΕ·

-Διαγραφή ιδιοκτήτη από τον Έφορο Εταιρειών για οποιονδήποτε λόγο·

Διαγραφή προσώπου από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα Υπουργείου, να διαγράψει ένα πρόσωπο από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού, εάν έπαυσαν να υφίστανται ή ουδέποτε υπήρχαν οι προϋποθέσεις εγγραφής.

Δίδακτρα (άρθρο 19)

Για το διδακτήριο ίσχυαν και με βάση τον παλαιότερο νόμο διατάξεις. Και με βάση τον νέο νόμο:

-Ενημέρωση Υπουργείου: Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

-Ενημέρωση Γονέων ή Κηδεμόνων: Πριν από την εγγραφή του μαθητή, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ανάλογα με το έτος εγγραφής.

-Αποδείξεις με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή άλλων δικαιωμάτων.

Αρχεία ΙΦ (άρθρο 20)

Τηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον διευθυντή:

-Μητρώο μαθητών

-Μητρώο διδακτικού προσωπικού

-Κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού

Επιθεώρηση ΙΦ από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου (άρθρο 21)

-Υποχρεωτική επίτρεψη εισόδου στο ΙΦ και στις αίθουσες διδασκαλίας, για διαπίστωση: τήρησης όρων ίδρυσης και λειτουργίας, εργοδότησης του διδακτικού προσωπικού, τήρηση του καθορισμένου αναλυτικού προγράμματος, επιτελούμενη διδακτική εργασία, τυχόν ελλείψεις και μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση και για αρτιότερη λειτουργία, καταλληλότητα διδακτηρίου, συμμόρφωση του ΙΦ με τις διατάξεις του νέου νόμου·

-Ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης και υποβολή της στο Υπουργείο (τύπος που θα προβλεφθεί επίσης από τους Κανονισμούς)·

-Κοινοποίηση, από το Υπουργείο, της Έκθεσης ή του μέρους της Έκθεσης που περιέχει τυχόν δυσμενείς παρατηρήσεις, στον ιδιοκτήτη ή και στον διευθυντή του ΙΦ και κλήση του να συμμορφωθεί με υποδείξεις εντός καθορισμένης προθεσμίας (εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης, αλλά απευθείας γίνεται κλήση για συμμόρφωση)·

-Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, παραπομπή έκθεσης από το Υπουργείο στην Ειδική Επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση.

 

Πειθαρχικό δίκαιο των ΙΦ

Σε αντίθεση με τον παλαιότερο νόμο, φαίνεται να υπάρχει ένα πιο εκτεταμένο πειθαρχικό μέρος.

Ειδική Επιτροπή (άρθρο 22)

Η Ειδική Επιτροπή συνιστά εκείνο το όργανο που ορίζεται από τη ΣΕ κατ’ εντολή του Υπουργείου, με καθήκον να ελέγξει τη συμμόρφωση και την εφαρμογή του νόμου και των κανονισμών, και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Διερευνά, συλλέγει στοιχεία, εξασφαλίζει πληροφορίες για τη στοιχειοθέτηση πειθαρχικών παραβάσεων·

-Εμφανίζεται ως μάρτυρας στα Δικαστήρια·

-Διενεργεί κάθε άλλη προπαρασκευαστική πράξη που είναι αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη λήψης νομικών μέτρων εναντίον παραβατών του νόμου·

-Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις προς τη ΣΕ.

Υποκείμενα πειθαρχικού ελέγχου (άρθρο 23)

-Ιδιοκτήτες ΙΦ καταχωρισμένοι στο Μητρώο ΙΦ·

-Διδακτικό Προσωπικό ΙΦ καταχωρισμένο στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού ΙΦ.

Προϋποθέσεις πειθαρχικής δίωξης:

-Ύπαρξη δυνατότητας πειθαρχικού ελέγχου·

-Καταδίκη για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

-Επίδειξη διαγωγής επιζήμιας για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία·

-Παράβαση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου.

Πειθαρχικές ποινές

-Γραπτή επίπληξη·

-Ανακοίνωση στον τύπο·

-Διακοπή λειτουργίας ΙΦ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση·

-Διαγραφή ΙΦ από το Μητρώο ΙΦ·

-Διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού ΙΦ.

Αναστολή πειθαρχικής δίωξης

Η εκκρεμής ποινική δίκη αναστέλλει την πειθαρχική δίωξη, με βάση τον νέο νόμο.

Πειθαρχική διαδικασία (άρθρο 24)

Το Υπουργείο κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα αναθέτει στη ΣΕ να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας·

Πειθαρχική έρευνα από Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία:

-Έχει δυνατότητα επιτόπιας επιθεώρησης·

-Προβαίνει σε κλήση υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη ή μέλους διδακτικού προσωπικού για υποβολή απόψεων εντός 15 ημερών από την περάτωση της διερεύνησης·

-Συντάσσει πόρισμα (αιτιολογημένη έκθεση) για την ύπαρξη ή μη εκ πρώτης όψεως πειθαρχικού αδικήματος·

-Υποβάλλει το πόρισμά της στη ΣΕ.

Η ΣΕ μπορεί να συντάξει κατηγορητήριο εάν πιθανολογείται η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, που επιδίδεται στον υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη ή μέλος διδακτικού προσωπικού, καλώντας τον σε ακρόαση.

Όσον αφορά την ακρόαση της υπόθεσης, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής δίκης in absentia νοουμένου ότι έγινε νόμιμα κλήση και δεν υπήρξε εμφάνιση), ενώ σε κάθε περίπτωση τηρούνται πρακτικά.

Η απόφαση από τη ΣΕ υπογράφεται από τον Πρόεδρο της και αποστέλλεται ως εισήγηση στο Υπουργείο, το οποίο αποφασίζει για ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικής ποινής.

 

Ποινικά αδικήματα

Παραπλανητική διαφήμιση ΙΦ (άρθρο 25)

Απαγόρευση παραπλάνησης σχετικά με:

-Τον τύπο, το επίπεδο, και τη φύση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών·

-Τα προσόντα του ιδιοκτήτη, του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού·

-Τον βαθμό επιτυχίας των μαθημάτων του ΙΦ

Ποινή: έως €5.000

Παράνομη λειτουργία ΙΦ (άρθρο 26)

-Διατήρηση ή λειτουργία ή διεύθυνση ΙΦ χωρίς να είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο ΙΦ·

-Χρήση του όρου «φροντιστήριο» ή «ιδιωτικό φροντιστήριο» ή «ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο» ή παρόμοιο όρο χωρίς να υπάρχει πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας·

-Εργοδότηση, διατήρηση ή λειτουργία ή διεύθυνση ΙΦ ή συμμετοχή στη διοίκηση ή στη μετοχική σύνθεση νομικού προσώπου που διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ΙΦ εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα κατά τους τελευταίους 12 μήνες δημοσίου υπάλληλου ή εκπαιδευτικού δημόσιου σχολείου·

Ποινή:  έως €5.000 / έως 6 μήνες φυλάκιση / και στα δύο = πρώτη καταδίκη

             έως €10.000 / έως 12 μήνες φυλάκιση / και στα δύο = περαιτέρω καταδίκη

             δυνατότητα διακοπής λειτουργίας / δυνατότητα καταβολής εξόδων διαδικασίας

Παράβαση διατάξεων νόμου ή παράλειψη συμμόρφωσης

Γενική Ποινή (άρθρο 26 § 3)

έως €12.000 / έως 6 μήνες φυλάκιση / και στα δύο

 

Κανονισμοί

Το άρθρο 27 περιέχει επιφύλαξη νόμου υπέρ Κανονισμών, με δυνατότητα καθορισμού ή συμπλήρωσης όλων ή μερικών από τα εξής (χωρίς περιορισμό):

-Ύψος τελών και δικαιωμάτων·

-Όρους κτιριακών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, εξοπλισμού·

-Τύπους αιτήσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων·

-Όρους εντολής, κριτήρια επιλογής και αρμοδιότητες ειδικών επιτροπών που ορίζονται από τη ΣΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί Κανονισμοί, παρόλο που τύποι αιτήσεων και έγγραφα προέκυψαν εκτός πλαισίου δευτερογενούς νομοθεσίας, δια ανακοινώσεων.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.