Μια σιωπηρή ξεχασμένη προϋπόθεση

Αυτό τον καιρό που ζητούνται διάφορες αλλαγές στη Δικαιοσύνη, θα ήταν, ίσως, καλό, σε αυτό τον μεγάλο διάλογο, όπου συζητείται και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, κανείς, δικαστής, να εισχωρούσε και ο τρόπος με τον οποίον κάποιος γίνεται/αναγνωρίζεται στην Κύπρο ως νομικός. Εκεί είναι όλη η μαγιά του σωστού και καλού αρχικά δικηγόρου έπειτα δικαστή, δηλαδή των επιμέρους επαγγελμάτων/λειτουργημάτων. Η πρόσθετη κατάρτιση ή άσκηση για να γίνει κάποιος δικηγόρος ή δικαστής ή οτιδήποτε άλλο απορρέει από τη νομική κατάρτιση δεν είναι εφικτό να ανατρέχει στα βασικά, σε αυτά που ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να γνωρίζει ήδη πριν βγει από τις πανεπιστημιακές αίθουσες. Το να είναι και να φέρεται ως νομικός στον χώρο της δικαιοσύνης, το να είναι σε θέση να κατανοεί τον κόσμο και τα δεδομένα γύρω του και νομικά (εκτός από ανθρώπινα) για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης, ώστε να μπορεί να υπηρετεί και να εξυπυρετεί τις όποιες ανάγκες του δικαίου και της δικαιοσύνης σε κάθε δεδομένο χρόνο.

Κατά τη γνώμη μου, οι σπουδές, στο πλαίσιο των νομικών σπουδών, της ιστορίας του δικαίου, της φιλοσοφίας του δικαίου, της ηθικής του δικαίου, της μεθοδολογίας του δικαίου, της ψυχολογίας του δικαίου, της κοινωνιολογίας του δικαίου, του συγκριτικού δικαίου, και άλλες παρεμφερείς (πέρα από τον κορμό των βασικών μαθημάτων όπως π.χ. ποινικό δίκαιο, δίκαιο αστικών αδικημάτων, δίκαιο των συμβάσεων, κ.λπ.), που μόνον κάποια από τα υφιστάμενα πτυχία νομικής περιλαμβάνουν, θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικές για νομικούς που θέλουν να γίνουν είτε δικηγόροι είτε δικαστές, και να μην παρέχουν απλά νομικές υπηρεσίες, εφόσον αυτές είναι που συμβάλλουν τα μέγιστα στην καλλιέργεια και διαμόρφωση πραγματικά της δυνατότητας νομικής σκέψης, κατανόησης και έκφρασης του δικαίου για τους σκοπούς της δικαιοσύνης, κατ’ επέκταση τη δυνατότητα εξέλιξης και βελτίωσης του δικαίου και της δικαιοσύνης. Αυτές είναι που διαφοροποιούν τον νομικό των δικαστηρίων από τον οποιονδήποτε άλλο, νομικό ή μη νομικό, σε διάφορες συνθήκες δικαιοσύνης… Δυστυχώς, αυτή η διάκριση γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής σήμερα…

Οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί ως δικηγόρος, μεταξύ άλλων, εάν, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του άρθρου 4 του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2:

(i) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Νoμικής, τo oπoίo απoκτήθηκε με άλλo τρόπo ή με αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε από τα Παvεπιστήμια της Ελλάδας ή της Τoυρκίας, ή

(ii) είvαι Barrister-at-Law της Αγγλίας, Βoρείoυ Iρλαvδίας ή της Δημoκρατίας της Iρλαvδίας ή δικηγόρoς της Σκωτίας, ή

(iii) κατέχει πτυχίο Νoμικής πoυ απoκτήθηκε με άλλo τρόπo ή με αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε από τα Παvεπιστήμια τoυ Ηvωμέvoυ Βασιλείoυ της Μεγάλης Βρετταvίας και Βoρείoυ Iρλαvδίας ή της Δημoκρατίας της Iρλαvδίας:

Τo πτυχίo Νoμικής για εξωτερικoύς σπoυδαστές τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Λovδίvoυ θα θεωρείται ως πτυχίo πoυ απoκτήθηκε με άλλo τρόπo ή με αλληλoγραφία, ή

(iv) κατέχει τέτοιο πτυχίο ή δίπλωμα Νoμικής, τo oπoίo απoκτήθηκε με άλλo τρόπo ή με αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε άλλoυ Παvεπιστημίoυ ή Iδρύματoς, ως τo Νoμικό Συμβoύλιo δύvαται από καιρό σε καιρό vα καθoρίσει με γvωστoπoίηση πoυ δημoσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας:

Όπως προνοείται, τo Νoμικό Συμβoύλιo δεν θα καθoρίζει oπoιoδήπoτε τέτoιo πτυχίo ή δίπλωμα oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ Παvεπιστημίoυ ή Iδρύματoς εκτός αv αυτό είvαι ισότιμo με τα πρoσόvτα και τα Παvεπιστήμια ή Iδρύματα τα oπoία αvαγράφovται στις υπoπαραγράφoυς (i), (ii) και (iii).

Παρατίθεται, ωστόσο, το περιεχόμενο του Καταλόγου των αναγνωρισμένων, από το Νομικό Συμβούλιο (ως ισότιμων!) πτυχίων νομικής, μέχρι προσφάτως (με την επιφύλαξη του να υπάρχει αναθεωρημένος, δηλαδή με περισσότερα αναγνωρισμένα πτυχία, πέραν των 185):

Διπλώματα νομικής άτινα ανεγνωρίσθησαν δια γνωστοποιήσεως δυνάμει του άρθρου 4(δ)(iv) του περί Δικηγόρων Νόμων (Κεφ. 2 όπως έχει τροποποιηθεί)

             ———————————————————–

Δίπλωμα νομικής του Πανεπιστημίου Loyola του Σικάγου, Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε. Αρ. 219, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 17.1.63, Κ.Δ.Π. 23/63)

Πτυχίο ή δίπλωμα νομικής Πανεπιστημίου Παρισίων (Ε.Ε. Αρ. 450, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 11.11.1965, Κ.Δ.Π. 718/65)

Δίπλωμα νομικής του Πανεπιστημίου Ohio State University, Ohio (Ε.Ε. Αρ. 677, Παρ.ΙΙΙ(Ι), 6.9.68, Κ.Δ.Π. 629/68)

Δίπλωμα νομικής του Πανεπιστημίου Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Ε.Ε. Αρ. 697, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 13.3.68, Κ.Δ.Π. 872/68)

Δίπλωμα νομικής του Πανεπιστημίου Humboldt-Universitat zu Berlin (Βερολίνου)(Ε.Ε. Αρ. 882, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 11.6.71, Κ.Δ.Π. 411/71)

Πτυχίο νομικής LLB (Bachelor of Laws ) του La Salle Extension University, Αμερικής (δεδομένου ότι οι τελικές εξετάσεις εγένοντο υπό επιτήρηση) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου “Karl-Eberhardt-Universitat Zu Tubingen” της Δυτικής Γερμανίας (Ε.Ε. Αρ. 1256, Παρ.ΙΙΙ(Ι), 13.2.76, Κ.Δ.Π. 20/76)

Δίπλωμα νομικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας υπό το όνομα Λομονόζωφ (Μ. V. Lomonosov) (Ε.Ε. Αρ. 1359, Παρ.ΙΙΙ(Ι), 17.6.77, Κ.Δ.Π. 147/77)

O βαθμός του licencie en droit της Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1510, 30.3.79, Κ.Δ.Π. 57/79)

Πτυχίο του City of London Polytechnic, το χορηγούν τον τίτλο Β.A. Business Law (E.E. Αρ. 1517, Παρ.ΙΙΙ(Ι), 11.5.79, Κ.Δ.Π. 87/79.

Πτυχίο του Middlesex Polytechnic το χορηγούν τον τίτλο BA Law (Ε.Ε. Παρ. III(I) Aρ. 1636, 10.10.80, Κ. Δ.Π. 293/80)

Πτυχίο του Polytechnic of North London, το χορηγούν τον τίτλο B.A. Hons (Law) (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1636, 10.10.80, Κ.Δ.Π. 294/80)

Πτυχίο του North East London Polytechnic, το χορηγούν τον τίτλο B.A. (Honours) Law (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1683, 23.4.81, Κ.Δ.Π. 92/81)

Πτυχίο ή δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1683, 23.4.81, Κ.Δ.Π. 93/81)

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής του Leicester Polytechnic-School of Law – το χορηγούν τον τίτλο Β.Α. in Law and B.A. with honours in Law (E.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1819, 26.11.82, Κ.Δ.Π. 296/82)

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής LL.B. Degree of Osgoode Hall Law School – York University, Toronto-Canada (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1819, 26.11.1982, Κ.Δ.Π. 297/82)

Πτυχίο Νομικής του Ealing College of Higher Education του Λονδίνου το χoρηγούν τον τίτλο B.A. Law (E.E. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1864, 13.5.83, Κ.Δ.Π. 112/83)

Δίπλωμα Νομικής του Wolverhampton Polytechnic της Αγγλίας το χορηγούν τον τίτλο B.A. Law, (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1864, 13.5.83, Κ.Δ.Π. 113/83)

Πτυχίο Νομικής του La Salle Extension University της Αμερικής το χορηγούν το Diploma in Law for Executive Leadership, με τον όρο ότι έχει γίνει εγγραφή στο Πανεπιστήμιο πριν από την 31 Δεκεμβρίου 1979 και οι τελικές εξετάσεις έγιναν κάτω από ικανοποιητική επιτήρηση (Ε.Ε. Αρ. 1864, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 13.5.83, Κ.Δ.Π. 114/83)  ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Ο συνδυασμός του πιστοποιητικού του Fellow of the Institute of Legal Executive της Αγγλίας με το πιστοποιητικό επιτυχίας του Council of Legal Education της Αγγλίας στο Part I of the Examinations for Call to the Bar όπως ήταν πριν την 31 Μαίου 1975, θεωρείται ως ισοδύναμο με πτυχίο νομικής (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1864, 13.5.83, Κ.Δ.Π. 115/83) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Πτυχίο Bachelor of Laws της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζαμβίας (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1883, 19.8.1983, Κ.Δ.Π. 204/83)

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής του Πανεπιστημίου Carl Marx της Λειψίας, Ανατολικής Γερμανίας (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 1924, 21.1.1984, Κ.Δ.Π. 15/84)

Πτυχίο B.A. (Law) του City of London Polytechnic (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 1933, 24.2.84, Κ.Δ.Π.61/84)

Πτυχίο LL.B (FACULTY OF LAW) του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ (Ε.Ε. 2058 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 21.6.1985, Κ.Δ.Π. 184/85)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου «PATRICE LUMUMBA PEOPLE’S FRIENDSHΙP UNIVERSITY” της Σοβιετικής ΄Ενωσης (Ε.Ε. 2089, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 8.11.85, Κ.Δ.Π. 266/85) Μετονομάστηκε βλ. αρ. 67 του Καταλόγου.

Πτυχίο Νομικής του Manchester Polytechnic της Αγγλίας το χορηγούν τον τίτλο B.A. Law (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 2234, 5.6.1987, Κ.Δ.Π. 161/87)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “UNIVERSITY OF SOFIA CLIMENT OKHRIDSKI” της Βουλγαρίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 2234, 5.6.1987, Κ.Δ.Π. 162/87)

Πτυχίο Νομικής «JURIS DOCTOR» του Πανεπιστημίου «COLUMBIA UNIVERSITY, SCHOOL OF LAW» των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε. 2274, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 291/87, 20.11.87)

Πτυχίο Νομικής «BACCALAUREUS LEGUM (LLB) του Πανεπιστημίου της Πραιτώριας της Νοτίου Αφρικής (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 2295, 29.1.1988, Κ.Δ.Π.37/88)

Joint Degree in Law and Economics of the University of Keele της Αγγλίας (Ε.Ε. 2353 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 7.10.1988, Κ.Δ.Π.227/88).

Δίπλωμα Νομικής (Diploma Juris) του Πανεπιστημίου της Νοτίου Αφρικής (Ε.Ε.2378 Παρ. ΙΙΙ(Ι) 27.1.1989, Κ.Δ.Π. 11/89)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Κιέβου, στη Σοβιετική ΄Ενωση (Ε.Ε. 2378, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 27.1.1989, Κ.Δ.Π. 12/89)

Πτυχίο Νομικής του Bachelor of Laws του Lancashire Polytechnic της Αγγλίας (Ε.Ε. 2468 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 29.12.1989, Κ.Δ.Π. 342/89)

Πτυχίο Νομικής του «Erste Juristische Staatsprufung» της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ε.Ε. 2502 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 4.5.90, Κ.Δ.Π.85/90)

LL.B. του Buckingham University (Απόφαση Νομικού Συμβουλίου ημερ. 27.1.90)

Μεικτά διπλώματα Νομικής του Πανεπιστημίου του Keele νοουμένου ότι ο κάτοχος ενός τέτοιου διπλώματος θα έχει επιτύχει στα βασικά θέματα τα οποία καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο Νομικών Σπουδών της Αγγλίας (Council of Legal Education) σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις για τον τίτλο Barrister-at-Law (Ε.Ε. 2479 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 9.2.1990, Κ.Δ.Π. 20/90).

Πτυχίο Νομικής του University of the Witwatersrand, Johannesburg, της Νοτίου Αφρικής (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 197/90, 3.8.90)

Πτυχίο Νομικής Licence en Droit του Universite de Paris I – Pantheon – Sorbonne (Ε.Ε.2529 Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 198/90, 3.8.1990)

Πτυχίο Νομικής του Universite Du Quebec A Montreal (Ε.Ε. 2580 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 8.3.91, Κ.Δ.Π. 66/91)

Πτυχίο Diplome de Licence en Droit του Universite de Droit d’ Economie et de Sciences Sociales de Paris – Paris II (Ε.Ε. 2631, Παρ. ΙΙΙ(Ι), 13.9.91, Κ.Δ.Π. 280/91)

Πτυχίο LL.B. του Hatfield Polytechnic Αγγλίας (E.E. 2634, Παρ.ΙΙΙ(Ι), 27.9.91, K.Δ.Π. 285/91)

Πτυχίο LL.B του Wolverhampton Polytechnic (Ε.Ε. 2659 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 13.12.91, Κ.Δ.Π. 357/91)

Πτυχίο Νομικής του George Mason University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε. 2759 Παρ. ΙΙΙ(Ι) 18.12.92, Κ.Δ.Π. 299/92)

Πτυχίο Νομικής του All-Union External Law Institute, της τότε Σοβιετικής ΄Ενωσης (Ε.Ε. 2759 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 18.12.92, Κ.Δ.Π. 300/92)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε.2842 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 10.12.93, Κ.Δ.Π. 297/93)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας (Ε.Ε. 2877 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 28.4.94, Κ.Δ.Π. 106/94)

Πτυχίο Νομικής Doctor Juris του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Ε.Ε. 2953 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 10.2.95, Κ.Δ.Π. 33/95)

Πτυχίο Νομικής Doctor Juris του Πανεπιστημίου του Αγίου Φραγκίσκου Αμερικής (Ε.Ε. 2993, Παρ.ΙΙΙ(Ι), 4.8.95, Κ.Δ.Π. 222/95

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ της Μασσαχουσέττης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε. 3026 Παρ. ΙΙΙ(Ι), 10.11.95, Κ.Δ.Π. 277/95)

Πτυχίο Νομικής του Moscow Law Academy. (Ε.Ε. 3035, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π.11/96, 19.1.96)

Πτυχίο Licence en Droit του Πανεπιστημίου Jean Monnet St. Etienne (E.E.3229, Παρ.III(I), K.Δ.Π. 83/98, 20.3.98)

Πτυχίο Licence en Droit και Maitrise en Droit International του Πανεπιστημίου «Faculte de droit et de science politique d’ Aix-Marseille” (Ε.Ε.3410, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π.141/2000, 2.6.2000)

Πτυχίο Βachelor of Αrts (Legal Studies) του Παραρτήματος Λονδίνου του Fairfax University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε.3410, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π.142/2000, 2.6.2000)

Πτυχίο Bachelor of Arts (Law and Philosophy) του Πανεπιστημίου του Kent at Canterbury (Ε.Ε. 3464, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 19/2001, ημ. 12.1.2001).

Πτυχίο B.A. (Hons) Business and Legal Studies του Πανεπιστημίου του Sunderland (Ε.Ε. 3464, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 20/2001, ημ. 12.1.2001).

Πτυχίο Bachelor of Laws (Law and Business Studies) του Πανεπιστημίου του Birmingham (Ε.Ε. 3464, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 21/2001, ημ. 12.1.2001).

Πτυχίο Bachelor of Laws and Bachelor of Commerce του Πανεπιστημίου New South Wales της Αυστραλίας (E.E. Παρ.IΙI(I), Κ.Δ.Π. 22/2001, ημ. 12.1.2001)

Πτυχίο Bachelor of Science (French and Law) του University of Surrey (E.E. Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 23/2001, ημ. 12.1.2001).

Πτυχίο B.A. (Honours) Social Science του Πανεπιστημίου του Hertfordshire (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 46/2001, ημ. 2.2.2001).

Πτυχίο B.A. Economics and Law του Πανεπιστημίου του Leicester (Ε.Ε. 3469 Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 48/2001, ημ. 2.2.2001).

Πτυχίο Bachelor of Arts in Law (Law and Criminology) του Πανεπιστημίου του Sheffield (E.E. 3541, Παρ. III(I), K.Δ.Π. 405/2001, ημ. 2.11.2001).

Πτυχίο Bachelor of Laws (Law and French) του Πανεπιστημίου του Bristol Aγγλίας (Ε.Ε. 3551, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 450/2001, ημ. 30.11.2001).

Πτυχίο Bachelor of Jurisprudence του Ιnternational Institute of Economics and Law – Moscow (Ε.Ε. 3551, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 451/2001, ημ. 30.11.2001)

Τίτλος Licence en Droit του Universite Paris VIII (Ε.Ε. 3551, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 452/2001, ημ. 30.11.2001)

Πτυχίο νομικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Βάρνας Βουλγαρίας (Ε.Ε.3592, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 179/2002, ημ. 5.4.2002)

Πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου “Hyperion” Ρουμανίας (Ε.Ε.3592, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 180/2002, ημ. 5.4.2002)

Πτυχίο νομικής του People’s Friendship University of Russia (Ε.Ε.3634, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π.413/02, ημ. 6.9.2002) (Βλ. αρ. 25 του Καταλόγου)

Πτυχίο νομικής του Belarusian State University (Ε.Ε. 3634, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 414/02, ημ. 6.9.2002)

Πτυχίο νομικής του Babes-Bolyai of Romania (Ε.Ε. 3634, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 415/02, ημ. 6.9.2002)

Δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Κρασνογιάρσκ Ρωσίας (Ε.Ε. 3686, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 188/2003, ημ. 28.2.2003)

Δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Bουκουρεστίου, Ρουμανίας (Ε.Ε.3686, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 189/2003, ημ. 28.2.2003)

Δίπλωμα Νομικής Juris Doctorate του Vernell University School of Law, State of New York (E.E.3720, Παρ. III(I), K.Δ.Π.404/2003, ημ. 6.6.2003)

Δίπλωμα Νομικής του Odessa Institute of Internal Affairs στην Ουκρανία (Ε.Ε.3760, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π.779/2003, ημ. 10.10.2003)

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (Ε.Ε. Αρ. 3778, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π.877/03, ημ. 5.12.2003)

Πτυχίο Νομικής Bachelor of Laws (Law and European Studies, University of Surrey (E.E. Aρ.3778, Παρ. III(I), K.Δ.Π:878/03, ημ. 5.12.2003).

Δίπλωμα νομικής του Ural State Law Academy, Russian Federation (E.Ε. Αρ. 3778, Παρ.ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 879/03, ημ. 5.12.2003)

Δίπλωμα νομικής Juris Doctor της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Western State University της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ε.Ε. αρ. 3827, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Κ.Δ.Π. 175/04, 26.3.2004)

Πτυχίο νομικής του Λευκορωσικού μη Κυβερνητικού Ινστιτούτου Νομικής Τέχνης (ΕΕ Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 3904, ημ. 24.9.2004, Κ.Δ.Π.726/04)

Πτυχίο Bachelor of Arts in Legal Studies του Coventry University (ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.3930 ημ. 3.12.2004, Κ.Δ.Π. 823/04)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της Ρώμης Luiss Guido Garli (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 3973 ημ. 31.3.2005, Κ.Δ.Π. 173/2005)

Πτυχίο Bachelor of Arts in Law with Management του Middlesex University (Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 3987 ημ. 28.4.2005, Κ.Δ.Π. 224/2005).

Πτυχίο Νομικής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Τιμπλίσι Ιβάν Τσαβακσβίλι, Γεωργίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4034, ημ. 23.9.2005, Κ.Δ.Π. 450/2005)

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Alexandru Ioan Cuza” του Ιασίου, Ρουμανίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4034, ημ. 23.9.2005, Κ.Δ.Π. 451/2005)

Πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου “Valahia”, της πόλης Targoviste στη Ρουμανία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.4112, ημ. 9.6.2006, Κ.Δ.Π.256/2006)

Πτυχίο νομικής του Καθολικού Πανεπιστημίου του Bermambuco, Βραζιλίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4124, ημ. 28.7.2006, Κ.Δ.Π.327/06)

Πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου La Sapienza, της Ρώμης (Ε.Ε. Αρ. 4144, Παρ.ΙΙΙ(Ι), ημ. 3.11.2006, Κ.Δ.Π.418/2006)

Πτυχίο Νομικής του University of Western Sydney, της Αυστραλίας (Ε.Ε. Αρ. 4149, Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημ. 24.11.2006, Κ.Δ.Π.438/2006)

Πτυχίο Bachelor of Science in Social Science – Criminal Justice, University of Atlanta, U.S.A. (E.E. Αρ. 4159, Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημ. 22.12.2006, Κ.Δ.Π.472/2006)

Πτυχίο Νομικής (Mαιτρίζ) του Κρατικού Πανεπιστημίου Γκρενόμπλ 2 (Universite Pierre Mendes France), στη Γαλλία, (E.E. Aρ. 4159, Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημ. 22.12.2006, Κ.Δ.Π. 473/2006)

Πτυχίο «Licence de Droit” της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Lumiere Lyon II της Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4188, 5.4.2007, Κ.Δ.Π. 168/2007)

Πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου “Ecologica” του Βουκουρεστίου (Ε.Ε. Αρ. 4201, Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημ. 1.6.2007, Κ.Δ.Π. 230/2007)

Δίπλωμα “Maitrise” του Universite Lille 2 της Γαλλίας (ΕΕ. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4201, ημ. 1.6.2007, Κ.Δ.Π. 231)

Πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου “Danubius” του Γαλατσίου (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4201, 1.6.2007, Κ.Δ.232/2007)

Πτυχίο νομικής του West University of Timisoara, της Ρουμανίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4202, 8.6.2007, Κ.Δ.Π. 242/2007)

Δίπλωμα “Maitrise” του Πανεπιστημίου Γρενόβλης ΙΙ της Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4202, 8.6.2007, Κ.Δ.Π. 243/2007)

Δίπλωμα νομικής της “Baltic International Academy”, της Λετονίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4202, 8.6.2007, Κ.Δ.Π. 244/2007)

Δίπλωμα της Μαιτρίζ στα Νομικά του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών, Τουλούζη Ι, Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.4267, ημ. 28.3.2008, Κ.Δ.Π. 111/08))

Δίπλωμα της Μαιτρίζ στα Νομικά του Πανεπιστημίου Dijon, Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4267, ημ. 28.3.2008, Κ.Δ.Π. 112/08)

Πτυχίο νομικής Bachelor of Arts – Law with Information Technology του Leeds Metropolitan University (Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4268, ημ. 4.4.2008, Κ.Δ.Π. 121/08).

Δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Police Academy of Latvia (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ 4294, 1.8.2008, Κ.Δ.Π.313/208)

Δίπλωμα Licence της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montpellier 1, της Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4312, ημ 7.11.08, Κ.Δ.Π.403/2008)

Δίπλωμα Licence Νομικής του Αραβικού Πανεπιστημίου Βηρυτού (Λιβάνου) (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 52/09)

Δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μάσαρυκ στο Μπρνο της Τσέχικης Δημοκρατίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 53/09)

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μολδαβίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 54/09)

Πτυχίο Βachelor or Arts in Accounting and Law του Πανεπιστημίου του Manchester (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 55/09).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (πρώην Intercollege) (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 56/09).

Πτυχίο Bachelor of Arts in Law with Accountancy του Πανεπιστημίου του Brighton (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 57/09).

Πτυχίο Licence του Πανεπιστημίου Paris 13, της Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, η. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 58/09).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας (Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, ημ. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 59/09).

Πτυχίο Bachelor of Arts (Law with Business) του Πανεπιστημίου του Brighton (Απόφαση Νομικού Συμβουλίου ημερ. 5.11.2009).

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής «Degree of Master of Laws” του Πανεπιστημίου της Uppsala της Σουηδίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4399, ημ. 11.12.2009, Κ.Δ.Π. 417/09).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου Σταυρούπολης που μετονομάστηκε σε Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βορείου Καυκάσου (Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4399, ημ. 11.12.2009, Κ.Δ.Π. 418/09).

Δίπλωμα «Licence 3 Droit» Νομικής και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νίκαιας – Σόφια Αντίπολης (Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4399, ημ. 11.12.2009, Κ.Δ.Π. 419/09).

Πτυχίο Νομικής (Μaitrise) του Universite De Nice-Sophia Antipolis, στη Γαλλία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4428, ημ. 14.5.2010, Κ.Δ.Π. 213/10).

Πτυχίο Νομικής του Al-Ahliyya Amman University, στην Ιορδανία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4458, ημ. 5.11.2010, Κ.Δ.Π. 445/10).

Πτυχίο Νομικής του University of Belgrade, στη Σερβία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4458, ημ. 5.11.2010, Κ.Δ.Π. 446/10).

Πτυχίο Νομικής του Nicolae Titulescu University of Law της Craiova, στη Ρουμανία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4458, ημ. 5.11.2010, Κ.Δ.Π. 447/10).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Institution of K.V. Rossinskiy” της πόλης Κρασναντάρ, στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4458, ημ. 5.11.2010, Κ.Δ.Π. 448/10).

Πτυχίο Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας Σόφιας, στη Βουλγαρία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι),

Αρ. 4465, ημ. 10.12.2010, Κ.Δ.Π. 502/10).

Πτυχίο Νομικής του “La Trobe University”, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4480, ημ. 4.3.2011, Κ.Δ.Π. 69/11).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Πανεπιστημίου του Μπέλκοροντ (Belgorod University), στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4489, ημ. 15.4.2011, Κ.Δ.Π. 134/11).

Πτυχίο Νομικής του Διεθνές Πανεπιστημίου του Κιέβου, στην Ουκρανία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4489, ημ. 15.4.2011, Κ.Δ.Π. 135/11).

Πτυχίο Νομικής (LLB) του “The College of Law of England and Wales” (University of Law), στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4489, ημ. 15.4.2011, Κ.Δ.Π. 136/11).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Volodymyr Dal´ Eastern-Ukrainian National University” στην Ουκρανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4515, ημ. 9.9.2011, Κ.Δ.Π. 327/11).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της Ακαδημίας Κρατικής Υπηρεσίας Ουράλιας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4526, ημ. 21.10.2011, Κ.Δ.Π. 437/11).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Complutense” της Μαδρίτης, στην Ισπανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4526, ημ. 21.10.2011, Κ.Δ.Π. 438/11).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Universiteit Maastricht”, στην Ολλανδία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4529, ημ. 4.11.2011, Κ.Δ.Π. 461/11).

Πτυχίο Νομικής του Iνστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Οικονομίας και Νομικής Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4548, ημ. 17.02.2012, Κ.Δ.Π. 41/12).

Πτυχίο Bachelor of Laws (LLΒ) (GDL Conversion) του BPP Law School του Λονδίνου, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4548, ημ. 17.02.2012, Κ.Δ.Π. 42/12).

Πτυχίο Bachelor of Laws in Law and Philosophy, του University of Essex, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4548, ημ. 17.02.2012, Κ.Δ.Π. 43/12).

Πτυχίο Bachelor of Laws-Law with Criminology, του University of Manchester, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4548, ημ. 17.02.2012, Κ.Δ.Π. 44/12).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Βρότσλαβ, στην Πολωνία

(Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4548, ημ. 17.02.2012, Κ.Δ.Π. 45/12).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Mykolo Romerio Universitetas” στη Λιθουανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4556, ημ. 30.03.2012, Κ.Δ.Π. 118/12).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Russian State Social University” στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4556, ημ. 30.03.2012, Κ.Δ.Π. 119/12).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws (Law with French Law)” του University College London” στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4556, ημ. 30.03.2012, Κ.Δ.Π. 120/12).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Πανεπιστημίου Εμπορίου Μόσχας στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4577, ημ. 29.06.2012, Κ.Δ.Π. 235/12).

Πτυχίο Νομικής “Master of Arts in Law” του University of Bristol στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4577, ημ. 29.06.2012, Κ.Δ.Π. 236/12).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κύπρο

(Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4591, ημ. 14.09.2012, Κ.Δ.Π. 334/12).

Πτυχίο Νομικής της Νομικής Ακαδημίας «Θέμιδα» της πόλης Καραγκαντά, στο Καζαχστάν (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4591, ημ. 14.09.2012, Κ.Δ.Π. 335/12).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws in Law with French Law and Language” του University of East Anglia στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4649, ημ. 5.04.2013, Κ.Δ.Π. 108/13).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws in Business Law” του London Metropolitan University στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4649, ημ. 5.04.2013, Κ.Δ.Π. 109/13).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws in Law with Business Law” του Birmingham City University στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4649, ημ. 5.04.2013, Κ.Δ.Π. 110/13).

Πτυχίο Νομικής (Master) του Πανεπιστημίου “New Bulgarian University, Sofia” στη Βουλγαρία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4649, ημ. 5.04.2013, Κ.Δ.Π. 111/13).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws” του University of New England στην Αυστραλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4707, ημ. 9.08.2013, Κ.Δ.Π. 287/13).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Spiru Haret” of Bucharest, στη Ρουμανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4707, ημ. 9.08.2013, Κ.Δ.Π. 288/13).

Πτυχίο Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus) στην Κύπρο (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4707, ημ. 9.08.2013, Κ.Δ.Π. 289/13).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws in Law and European Studies” του University of Portsmouth στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4760, ημ. 21.02.2014, Κ.Δ.Π. 63/14).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Arts in Law and Sociology” του University of Warwick στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4760, ημ. 21.02.2014, Κ.Δ.Π. 64/14).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws in Law” του University of Wales στην Αγγλία, σε συνεργασία με το ALEXANDER COLLEGE στην Κύπρο (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4760, ημ. 21.02.2014, Κ.Δ.Π. 65/14).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας “Μ. Β. ΛΟΜΟΝΟΣΟΒ” στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4760, ημ. 21.02.2014, Κ.Δ.Π. 66/14).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Αγροτικού Πανεπιστημίου Κουμπάν, της πόλης Κρασνοντάρ στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4760, ημ. 21.02.2014, Κ.Δ.Π. 67/14).

Πτυχίο Νομικής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Τεχνικών Σπουδών Βορείου Καυκάσου στη Σταυρούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4760, ημ. 21.02.2014, Κ.Δ.Π. 68/14).

Πτυχία Νομικής “Licence” και “Maitrise” του Universite Paris 13, στη Γαλλία, σε συνεργασία με το Κολλέγιο IdEF, στην Ελλάδα (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4764, ημ. 28.02.2014, Κ.Δ.Π. 138/14).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws” του Open University, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4770, ημ. 4.04.2014, Κ.Δ.Π. 180/14).

Πτυχία Νομικής “Licence” και “Maitrise” του Πανεπιστημίου της Ορλεάνης, στη Γαλλία, (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4770, ημ. 4.04.2014, Κ.Δ.Π. 181/14).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, στην Ιταλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4770, ημ. 4.04.2014, Κ.Δ.Π. 182/14).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, στην Ουκρανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4770, ημ. 4.04.2014, Κ.Δ.Π. 183/14).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στην Κύπρο (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4811, ημ. 14.08.2014, Κ.Δ.Π. 392/14).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Arts in Legal Studies” του University of Westminster, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4842, ημ. 31.12.2014, Κ.Δ.Π. 596/14).

Πτυχίο Νομικής του Κρατικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Μόσχας (Moscow State Open University), στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4842, ημ. 31.12.2014, Κ.Δ.Π. 597/14).

Πτυχία “Bachelor of Laws” και “Bachelor of Commerce” του Deakin University Australia, στην Αυστραλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4842, ημ. 31.12.2014, Κ.Δ.Π. 598/14).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου “Titu Maiorescu Βουκουρεστίου”, στη Ρουμανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4842, ημ. 31.12.2014, Κ.Δ.Π. 599/14).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Arts in Law” του Middlesex University, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4893, ημ. 18.09.2015, Κ.Δ.Π. 306/15).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws – Law with International Relations” του University of Sussex, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4893, ημ. 18.09.2015, Κ.Δ.Π. 307/15).

“Diploma in Law” του Alecu Russo Balti State University, στη Μολδαβία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4893, ημ. 18.09.2015, Κ.Δ.Π. 308/15).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Arts in Law (LLB) with Combined Studies” του University of East London, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4893, ημ. 18.09.2015, Κ.Δ.Π. 309/15).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws-Law with Politics” του University of Sussex, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4899, ημ. 16.10.2015, Κ.Δ.Π. 341/15).

Πτυχίο Νομικής “Magister of Law” του Trnava University in Trnava Law School, στη Σλοβακία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4909, ημ. 04.12.2015, Κ.Δ.Π. 413/15).

Πτυχίο Νομικής του State University – Higher School of Economics, Law Dipartment, στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4909, ημ. 04.12.2015, Κ.Δ.Π. 414/15).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Arts-Combined Studies in Legal Studies” του University of Bolton, στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4960, ημ. 19.08.2016, Κ.Δ.Π. 243/16).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws” του University of West of England (UWE) Bristol, στην Αγγλία, σε συνεργασία με το ALEXANDER COLLEGE στην Κύπρο (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4960, ημ. 19.08.2016, Κ.Δ.Π. 244/16).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws” του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus (University of Central Lancashire-Cyprus), στην Κύπρο (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4971, ημ. 27.10.2016, Κ.Δ.Π. 302/16).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου FREDERICK, στην Κύπρο (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4971, ημ. 27.10.2016, Κ.Δ.Π. 303/16).

Πτυχίο Νομικής του COMENIUS University in Bratislava, στη Σλοβακία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4980, ημ. 09.12.2016, Κ.Δ.Π. 358/16).

Πτυχίο Νομικής “Licence” του Πανεπιστημίου της Λωρραίνης (Universite de Lorraine) στη Nancy, στη Γαλλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4980, ημ. 09.12.2016, Κ.Δ.Π. 359/16).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws” του University of South Africa, στη Νότιο Αφρική (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4980, ημ. 09.12.2016, Κ.Δ.Π. 360/16).

Πτυχίο Νομικής του University of Matej Bel in Banska Bystrica, στη Σλοβακία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4980, ημ. 09.12.2016, Κ.Δ.Π. 361/16).

Δίπλωμα Νομικής του Moldova University of European Studies, στη Μολδαβία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4984, ημ. 23.12.2016, Κ.Δ.Π. 390/16).

Πτυχίο Νομικής του European University Brcko District Bosnia and Herzegovina, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5033, ημ. 04.08.2017, Κ.Δ.Π. 264/17).

Πτυχίο Νομικής του Ρωσικού Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου «Α. Ι. Γκέρτσεν», στη Ρωσία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5033, ημ. 04.08.2017, Κ.Δ.Π. 265/17).

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου στη Μπάνια Λούκα (University of Mpania Luca at Bosnia and Herzegovina), στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5033, ημ. 04.08.2017, Κ.Δ.Π. 266/17).

Πτυχίο Νομικής του University “Bioterra” of Bucharest, στη Ρουμανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5033, ημ. 04.08.2017, Κ.Δ.Π. 267/17).

Πτυχίο Νομικής του “National Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine”, στην Ουκρανία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5053, ημ. 08.12.2017, Κ.Δ.Π. 419/17).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Arts in Law and Business Administration” του University of Kent στην Αγγλία (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5108, ημ. 24.08.2018, Κ.Δ.Π. 253/18).

Πτυχίο Νομικής “Bachelor of Laws in Law” του University of Staffordshire, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, σε συνεργασία με το MBS College of Crete στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ελλάδα (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5116, ημ. 19.10.2018, Κ.Δ.Π. 301/18).

30.10.2018 (τελευταία ενημέρωση)

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.