Καλύτερη Αξιοποίηση της διαδικασίας Σύλληψης Ιατρών στην Ιατρική Ποινική Ευθύνη

Με αφορμή τη σύλληψη των 2 κυβερνητικών ιατρών, φάνηκε στο προσκήνιο το ζήτημα αποποινικοποίησης της ιατρικής πράξης. Υπάρχει σχετική σύγχυση στον τρόπο προώθησης του αιτήματος των ιατρών. Αφενός, διευκρινίζουν στις δηλώσεις τους ότι δεν ζητούν ιατρική ασυλία. Αφετέρου, από τη γραπτή λίστα των 13 αιτημάτων που προωθήθηκε στα διάφορα ΜΜΕ,[1] με το σημείο 2 φαίνεται […]

Read More…

Η Τροποποίηση του Συστήματος Συναίνεσης στη Δωρεά Οργάνων και η Ενίσχυση της Αυτονομίας του Ατόμου

Η τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ζήτημα συναίνεσης στη δωρεά οργάνων θεωρείται σημαντική διότι ενισχύει και διατηρεί την αυτονομία του ατόμου. Πληθώρα βιβλιογραφίας αντικατοπτρίζει την παροχή συναίνεσης- συγκατάθεσης, όχι μόνο ως μέσο εξάσκησης της αυτονομίας και της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και ως τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής […]

Read More…

Οι Aπαιτήσεις του ΕΔΑΔ σε θανάτους εντός των Νοσοκομειακών Οργανισμών

H έκταση του σεβασμού του δικαιώματος στη ζωή δεν κατοχυρώνεται μόνο από το λεκτικό του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και αντιστοίχως του Άρθρου 7 του Κυπριακού Συντάγματος. Το δικαίωμα αυτό τυγχάνει περαιτέρω νομολογιακής επέκτασης από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με αποτέλεσμα […]

Read More…