Δικηγόροι και προσωπικά δεδομένα

Με πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προέβη σε χρήσιμες διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τη θέση του δικηγόρου που κατέχει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών του ή τρίτων με τους οποίους σχετίζονται οι πελάτες του (π.χ. πελατών των πελατών του). Με τις διευκρινίσεις αυτές, όντως, απαντώνται ζητήματα, τα οποία απασχόλησαν […]

Read More…

Σημειώσεις για τον νέο νόμο για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

  Εισαγωγή Οι νομοθετικές πρόνοιες για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια («ΙΦ») εισχώρησαν στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά σχολεία, από το 1983. Αρχικά επρόκειτο για μεμονωμένες ρυθμίσεις, που στη συνέχεια επεκτάθηκαν κάπως. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος 117(Ι)/2018 είναι ένας νέος νόμος, που δημοσιεύθηκε την 25.07.2018, ο […]

Read More…

Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…