Καταχώριση τροποποιημένης υπεράσπισης συνεπεία τροποποίησης της απαίτησης

Χρειάζεται λίγη προσοχή με τη νέα Δ. 30 σε περίπτωση τροποποίησης Έκθεσης Απαίτησης χωρίς άδεια του Δικαστηρίου με βάση τη Δ. 25, όταν ήδη έχει καταχωριστεί Έκθεση Υπεράσπισης πριν από την τροποποίηση. Με δεδομένο ότι δεν είναι υποχρεωμένος, ο εναγόμενος, να καταχωρίσει τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης ή εκ νέου την ίδια με την αρχική του Έκθεση […]

Read More…

ΕΔΔΑ: Ιδιωτική μίσθωση και έξωση από ενυπόθηκο πιστωτή

Το ΕΔΔΑ έκρινε ως απαράδεκτη τη F.J.M. v. the United Kingdom (αίτηση αρ. 76202/16), επαναλαμβάνοντας τη διαφορετική νομική αντιμετώπιση ανάμεσα στην ιδιωτική σχέση ιδιοκτήτη-μισθωτή και τη δημόσια σχέση ιδιοκτήτη-μισθωτή, συνακόλουθα αποκλείοντας στον μισθωτή της ιδιωτικής σχέσης να ασκήσει δικαίωμα έναντι σε διάταγμα ανάκτησης κατοχής του ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο πιστωτή. Η υπόθεση αφορούσε στο […]

Read More…

Προσωπικά δεδομένα και δικαιοδοτική λειτουργία των δικαστηρίων: ένας ανοιχτός διάλογος

Ακόμα ένα θέμα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) στον χώρο της δικαιοσύνης, σε σχέση με το οποίο οι απόψεις δεν ταυτίζονται απόλυτα, αφορά στο κατά πόσον ο Κανονισμός εφαρμόζεται και όσον αφορά την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας των Δικαστηρίων, κι αν ναι, πρακτικά πώς και σε […]

Read More…