Προσωρινή παύση

Κάποτε συμβαίνουν και δύσκολα πράγματα. Διαφορετικά στη ζωή του καθενός. Αναλόγως και του μέτρου δυσκολίας που έχει να χρησιμοποιεί ο καθένας. Όχι κατ’ ανάγκη δυσάρεστα ή ευχάριστα (αυτή η κατηγοριοποίηση δεν ισχύει απόλυτα)· που μας αναγκάζουν ν’ αλλάξουμε κάπως τα συνήθη δεδομένα μας, κάποια προσωρινά, άλλα μόνιμα, κάποια κομβικής σημασίας, άλλα επουσιωδέστερα. Είναι μια διαδικασία […]

Read More…

Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…