Το καθήκον πληροφόρησης για τη διαθεσιμότητα ιατρικής φροντίδας και βέλτιστες πρακτικές ΤΑΕΠ μετά την Darnley

Με την προχθεσινή του απόφαση, το Supreme Court (Ηνωμένο Βασίλειο), στην  Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50 (10.10.2018), ανέτρεψε την απόφαση του Court of Appeal, καταλήγοντας σε διαπίστωση αμέλειας του νοσοκομείου, λόγω μη ορθής πληροφόρησης του ασθενούς σχετικά με τον χρόνο αναμονής του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Η […]

Read More…

Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…

Καλύτερη Αξιοποίηση της διαδικασίας Σύλληψης Ιατρών στην Ιατρική Ποινική Ευθύνη

Με αφορμή τη σύλληψη των 2 κυβερνητικών ιατρών, φάνηκε στο προσκήνιο το ζήτημα αποποινικοποίησης της ιατρικής πράξης. Υπάρχει σχετική σύγχυση στον τρόπο προώθησης του αιτήματος των ιατρών. Αφενός, διευκρινίζουν στις δηλώσεις τους ότι δεν ζητούν ιατρική ασυλία. Αφετέρου, από τη γραπτή λίστα των 13 αιτημάτων που προωθήθηκε στα διάφορα ΜΜΕ,[1] με το σημείο 2 φαίνεται […]

Read More…