Επαναφορά της ουσιαστικής ισχύος των διατάξεων του Νόμου για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Επειδή από τον τρόπο που ο νομοθέτης επέλεξε τη δυνατότητα άρσης της αναστολής των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου Ν. 69(I)/2015, η οποία είχε επιβληθεί με την τροπολογία Ν. 194(Ι)/2015 που ενσωματώθηκε στον βασικό νόμο, αυτή να γίνει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα […]

Read More…

Κατατοπιστική αποδόμηση της εννοιολογικής και πρακτικής σημασίας της Συγκατάθεσης υπό την επικείμενη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

Η εξεζητημένη έννοια της συγκατάθεσης, ο ρόλος αυτής καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής της ενισχύει την χρησιμοποίηση της ως νόμιμη βάση επεξεργασίας και αποδεικνύεται ως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους εξύψωσης της αυτονομίας του προσώπου/υποκειμένου, ειδικότερα στον τομέα των προσωπικών δεδομένων. Ως ίσχυε μέχρι σήμερα, λόγω και της αδυναμίας δέσμευσης των γνωμοδοτήσεων που θα […]

Read More…

Το ψυχολογικό κόστος μιας αστικής δικαστικής διασικασίας για τον διάδικο

Η αύξηση του οικονομικού κόστους μια αστικής δικαστικής διαδικασίας κυριαρχεί στις διεθνείς ατζέντες συζητήσεων για το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Η απαρχή είχε γίνει, σε επίπεδο εμπειρικής έρευνας, στην Αμερική, κάπου τη δεκαετία του 80’ (Trubek, Sarat, Felstiner, Kritzer & Grossman, 1983). Αυτό που αισθητά απουσίαζε από τις αναφορές των προηγούμενων ετών […]

Read More…