Πληρωμή επί Δικαστηρίω: ένα διαχρονικά χρήσιμο δικονομικό εργαλείο

Στην πρόσφατη Κυριάκου ν. Πιλόττου, Πολ. Εφ. 98/2012, ημερομηνίας 14.03.2018, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να ανασκοπήσει το εργαλείο της πληρωμής επί δικαστηρίω (payment into court), που προβλέπει η Δ. 22 των Διαδικαστικών Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), παρέχοντας, ταυτόχρονα, και μια βάση για μια κάπως πιο εκσυγχρονιστική ματιά και περαιτέρω ανάδειξη της χρησιμότητάς του και […]

Read More…
Advertisements

Ρήτρα διαιτησίας και η αυτονομία του δικαίου της Ένωσης

Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον η σημερινή (06.03.2018) απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-284/16 Slowakische Republik κατά Achmea BV, όπου εξετάστηκε η συμβατότητα, με τη ΣΛΕΕ, ρήτρας διαιτησίας σε μια διακρατική συμφωνία που είχαν συνάψει κράτη μέλη (Κάτω Χώρες και Σλοβακία) για την ενίσχυση και προστασία των επενδύσεων, κρίνοντας, τελικά, ότι αυτή δεν είναι συμβατή εφόσον θίγει […]

Read More…
Advertisements

Το ελκυστικό εργαλείο των συμβάσεων παραχώρησης (εναλλακτικές δημόσιες συμβάσεις)

Η σύμβαση παραχώρησης είναι ένα πολύ καλό εναλλακτικό εργαλείο για τους δημόσιους φορείς. Εκεί όπου δεν υφίσταται εξ αρχής δημόσιο χρήμα, κεφάλαια, για επένδυση σε ένα έργο ή μια υπηρεσία, κι ο τομέας σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των πολιτών (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, εγκαταστάσεων αναψυχής, οδικές μεταφορές, παροχή ενέργειας και θέρμανσης κ.λπ.), μπορούν να κινητοποιούνται […]

Read More…
Advertisements