ΕΔΔΑ: Ιδιωτική μίσθωση και έξωση από ενυπόθηκο πιστωτή

Το ΕΔΔΑ έκρινε ως απαράδεκτη τη F.J.M. v. the United Kingdom (αίτηση αρ. 76202/16), επαναλαμβάνοντας τη διαφορετική νομική αντιμετώπιση ανάμεσα στην ιδιωτική σχέση ιδιοκτήτη-μισθωτή και τη δημόσια σχέση ιδιοκτήτη-μισθωτή, συνακόλουθα αποκλείοντας στον μισθωτή της ιδιωτικής σχέσης να ασκήσει δικαίωμα έναντι σε διάταγμα ανάκτησης κατοχής του ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο πιστωτή. Η υπόθεση αφορούσε στο […]

Read More…

Προσωπικά δεδομένα και δικαιοδοτική λειτουργία των δικαστηρίων: ένας ανοιχτός διάλογος

Ακόμα ένα θέμα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) στον χώρο της δικαιοσύνης, σε σχέση με το οποίο οι απόψεις δεν ταυτίζονται απόλυτα, αφορά στο κατά πόσον ο Κανονισμός εφαρμόζεται και όσον αφορά την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας των Δικαστηρίων, κι αν ναι, πρακτικά πώς και σε […]

Read More…

Λογιστικές δίκες και δικαστικός χρόνος

Υπάρχει μια χρήσιμη πρόνοια στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60, της οποίας, συνήθως, δεν γίνεται χρήση. Το άρθρο 36 του Ν. 14/60, το οποίο εντάσσεται στο κεφάλαιο «εξουσίαι των δικαστηρίων», και τιτλοφορείται ως «παραπομπή προς εκδίκασιν» δίνει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, εάν το αμφισβητούμενο ζήτημα συνίσταται εν όλω ή εν μέρει σε ζητήματα λογαριασμών, […]

Read More…