Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…

Ο διαχρονικός στόχος για βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης και μια μεγάλη απουσία

Μπορούν να γραφθούν διάφορες αναλύσεις και σχόλια για την Έκθεση EU Justice Scoreboard 2018 που δημοσιεύθηκε τέλη του Μάη, και έτυχε να ειδωθεί ξανά κάπου πρόσφατα. Πρόκειται για ένα εργαλείο συγκριτικής επισκόπησης των συστημάτων δικαιοσύνης των κρατών μελών, με την πεποίθηση ότι τέτοια συγκριτική επισκόπηση, στη βάση αξιόπιστων δεδομένων, συνιστά τρόπο βελτίωσης της απόδοσης και […]

Read More…

Δικαστική πληροφορία και κοινωνική είδηση

  Εισαγωγή Στην πολύ πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ, στη M.L. and W.W. v. Germany (αιτήσεις αρ. 60798/10 και 65599/10), δεν διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (σεβασμός στην ιδιωτική ζωή) από τη μη επίτρεψη της ανωνυμοποίησης (παρόλο που η ανωνυμοποίηση συνιστά μέτρο ηπιότερο από την ολική αφαίρεση) των προσωπικών δεδομένων των προσφευγόντων από τα […]

Read More…