Παραβατικότητα ανηλίκων και θεραπευτική δικαιοσύνη

Η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με τη δικαιοσύνη (school-justice partnerships) για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας είναι κομμάτι τόσο της αποκαταστατικής όσο και της θεραπευτικής δικαιοσύνης. Παλαιότερα, ο David Wexler είχε γράψει για τον μηχανισμό των Youth Advisory Juries (YAJ) για την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (problem-solving skills) στον χώρο […]

Read More…

Δικαστήρια Ανηλίκων με βάση το Σχολείο

Η επαφή του ανήλικου παραβάτη με το σύστημα της δικαιοσύνης και τους νόμους της πολιτείας συνιστά απαραίτητο συστατικό της κοινωνικοποίησής του. Δεν μπορούν, η πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια, να δημιουργούν ενεργούς πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές του δικαίου σε συνάρτηση με την αξία του ανθρώπου. Μία από τις ενδεχόμενα μεγαλύτερες παθογένειες […]

Read More…

Δημόσιες Συμβάσεις: Η ειδική περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 23 § 1(γ)(v)

Ο σκοπός του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου 73(I)/2016, ο οποίος εναρμονίζει το εγχώριο δίκαιο πλέον με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αναφέρεται και στο […]

Read More…