Το ελκυστικό εργαλείο των συμβάσεων παραχώρησης (εναλλακτικές δημόσιες συμβάσεις)

Η σύμβαση παραχώρησης είναι ένα πολύ καλό εναλλακτικό εργαλείο για τους δημόσιους φορείς. Εκεί όπου δεν υφίσταται εξ αρχής δημόσιο χρήμα, κεφάλαια, για επένδυση σε ένα έργο ή μια υπηρεσία, κι ο τομέας σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των πολιτών (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, εγκαταστάσεων αναψυχής, οδικές μεταφορές, παροχή ενέργειας και θέρμανσης κ.λπ.), μπορούν να κινητοποιούνται […]

Read More…

TJ: Η αποδρομή (remission) ως ένα θεραπευτικό εργαλείο

Κάτι που βρίσκεται σε κατάσταση αποδρομής (εν αποδρομή / in remission) είναι κάτι που βρίσκεται στη διαδικασία φυγής, αποχώρησης, προς το τέλος. Στην ιατρική ή και τη ψυχολογία ο όρος αυτός προτιμάται αντί του όρου θεραπεία, για ασθένειες ή καταστάσεις που συνήθως εισέρχονται σε ύφεση ή εξασθενούν, αλλά που δεν αποκλείεται να επανέλθουν στο μέλλον […]

Read More…

Θέματα επίδοσης στις «ιδιωτικές εκποιήσεις», η γενικότερη νομική εκτροπή και διεπιστημονικοί τρόποι επίλυσης βασισμένοι στην επικοινωνία

. Εισαγωγή Τον τελευταίο καιρό, τα Δικαστήρια έχουν «κατακλυστεί» με υποθέσεις εκποιήσεων, ειδικότερα με αιτήσεις – εφέσεις που συνιστούν τις αντιδράσεις των ενυπόθηκων οφειλετών ή και άλλων ενδιαφερόμενων σε ειδοποιήσεις των ενυπόθηκων πιστωτών για εκποίηση, με βάση τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, Ν. 9/65, ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 142(Ι)/2014. Η τελευταία τροπολογία […]

Read More…