Εχεμύθεια, ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη, εμπιστευτικότητα, τάσεις υπερποινικοποίησης, και σκόρπιες σκέψεις

Όταν ποινικοποιείται μια συμπεριφορά, αναζητείται εκείνο το αγαθό, που ανάγεται σε δημόσιου ενδιαφέροντος αγαθό που χρήζει της κρατικής παρέμβασης και προστασίας, ώστε, το πρόσωπο που επιδίδεται σε αυτή τη συμπεριφορά, που βλάπτει αυτό το αγαθό, να θεωρείται ότι ενεργοποιεί και λόγο δημοσίου συμφέροντος να διωχθεί ποινικά. Με σκοπό, σε περίπτωση απόδειξης διάπραξης του αδικήματος, να […]

Read More…

Δημόσιες Συμβάσεις: Το μέτρο του οριζόντιου αποκλεισμού και η διαδικασία της «αυτοκάθαρσης»

Σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, η οποία συστάθηκε με την Κ.Δ.Π. 138/2016, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής οριζόντιου αποκλεισμού στη βάση υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού (συμμετοχή σε εγκληματικές δράσεις) και επικουρικά στη βάση δυνητικών λόγων αποκλεισμού, η πλευρά του οικονομικού φορέα κάλεσε την Επιτροπή αυτή να προβεί σε […]

Read More…

Καλύτερη Αξιοποίηση της διαδικασίας Σύλληψης Ιατρών στην Ιατρική Ποινική Ευθύνη

Με αφορμή τη σύλληψη των 2 κυβερνητικών ιατρών, φάνηκε στο προσκήνιο το ζήτημα αποποινικοποίησης της ιατρικής πράξης. Υπάρχει σχετική σύγχυση στον τρόπο προώθησης του αιτήματος των ιατρών. Αφενός, διευκρινίζουν στις δηλώσεις τους ότι δεν ζητούν ιατρική ασυλία. Αφετέρου, από τη γραπτή λίστα των 13 αιτημάτων που προωθήθηκε στα διάφορα ΜΜΕ,[1] με το σημείο 2 φαίνεται […]

Read More…