ΕΕ: Η πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των παιδιών – μεταναστών

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέθηκε σήμερα για ψηφοφορία είναι η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών – μεταναστών ημερομηνίας 25.04.2018, που ακολούθησε τη διαδικασία ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης. Είχε προηγηθεί και η εκτενής ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 12.04.2017, η οποία περιείχε σημαντικές πληροφορίες σχετικά […]

Read More…

Η πρώτη συζήτηση της πρότασης ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των ΜΜΕ στην ΕΕ

Στη σημερινή ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθεται για συζήτηση (single reading) η έκθεση (πρόταση ψηφίσματος) του Κοινοβουλίου σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα ζήτημα, δηλαδή, που, χρήσιμα, ακολουθεί τη νομοθετική οδό στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Η  Έκθεση της  Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (“έκθεση […]

Read More…

Το πιθανό Διορθωτικό στον GDPR

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία […]

Read More…