ΕΔΔΑ: Οι αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις σε συνάρτηση με το άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης

Στο πλαίσιο της χθεσινής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην Orlen Lietuva Ltd κατά Λιθουανίας (αριθ. 45849/13), μεταξύ άλλων, δόθηκε η ευκαιρία να συνοψιστούν χρήσιμα και οι αρχές που ισχύουν σε σχέση με τις διιστάμενες δικαστικές απόψεις, κατ’ επέκταση αντιφατικές ή διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις, και σε σχέση με το σκεπτικό μιας […]

Read More…

ΕΔΔΑ: Ο εξαναγκασμός σε υποβολή εξέτασης DNA για τη διαπίστωση της αμφισβητούμενης πατρότητας

Ήταν ανεπιτυχής η προσπάθεια αρχικά του προσφεύγοντος και στη συνέχεια της χήρας του που προώθησε την προσφυγή μετά τον θάνατο του προσφεύγοντος, στη Mifsud κατά Μάλτας (αριθ. 62257/15), να παραπονεθεί σε σχέση με την υποχρεωτική, χωρίς τη θέλησή του, υποβολή του σε εξέταση DNA για να διαπιστωθεί η αμφισβητούμενη πατρότητα, ότι αυτή παραβιάζει το δικαίωμά […]

Read More…

Επίδοση και ανακοπή στον ιδιωτικό πλειστηριασμό: προβλήματα από την εμπλοκή του Δικαστηρίου και δυνατές νομοθετικές βελτιώσεις

Μεταξύ των τροποποιήσεων που επέφερε ο τροποποιητικός Νόμος 87(Ι)/2018 ήταν να προσπαθήσει να διευρύνει τους τρόπους επίδοσης των Ειδοποιήσεων εκποίησης που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εκποίησης που γίνεται με βάση το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/65, μέσα από την ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 44ΙΕ. Σε αυτή την προσπάθεια, μεταξύ […]

Read More…