Το «ενδιαφερόμενο πρόσωπο» στον ιδιωτικό πλειστηριασμό

  Η έννοια του «ενδιαφερόμενου προσώπου» Η έννοια του «ενδιαφερόμενου προσώπου» του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/65 (ιδιωτικοί πλειστηριασμοί) είναι συγκεκριμένη και το ένδικο μέσο της Έφεσης του άρθρου 44Γ(3) για την ανακοπή πλειστηριασμού με παραμερισμό της Ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ» που γίνεται με βάση το μέρος αυτό του Νόμου είναι […]

Read More…

Αντίσταση στη σύλληψη και αστυνομικός καταναγκασμός

Όταν ένας αστυνομικός ενεργοποιεί διαδικασία σύλληψης, δηλαδή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας ενός ατόμου, ενεργώντας καθηκόντως, είτε με βάση ένταλμα σύλληψης είτε χωρίς ένταλμα σύλληψης όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. για αυτόφωρο αδίκημα για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης), είναι πολύ πιθανόν να συναντήσει την αντίσταση του υπό σύλληψη ατόμου, και τότε να χρειαστεί να ασκήσει […]

Read More…

Προστατευτικοί Νόμοι και Εκποιήσεις

Τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 95 του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου 65(I)/2015 («ο Νόμος») εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του πεδίου εφαρμογής του Νόμου αυτού. Το άρθρο 95 ορίζει ότι: «Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση […]

Read More…